FNG Nordic AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån

FNG Nordic AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 25 juli 2019 ett seniort obligationslån om SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,75 procent per annum och har slutförfall 25 juli 2024.

Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm (eller en annan reglerad marknad) och med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Förordningen"). Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets webbplats (www.fng.eu).

Denna information är sådan information som FNG Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 18.

För ytterligare information, var god kontakta:
Dieter Penninckx, CEO, [email protected] 

FNG slutför förvärv av Elloskoncernen

FNG Nordic AB (publ) ("Bolaget") har den 26 november 2019 slutfört förvärvet av samtliga aktier i Ellos Group Holding AB (publ) (tillsammans med dess dotterbolag, "Elloskoncernen"), en ledande e-handlare inom mode och hem i Norden med de starka varumärkena Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom, som offentliggjordes av Bolagets moderbolag FNG NV den 4 juli 2019.


FNG completes acquisition of the Ellos group

FNG Nordic AB (publ) (the "Company") has on 26 November 2019 completed the acquisition of the entire share capital of Ellos Group Holding AB (publ) (together with its subsidiaries, "Ellos Group"), an e-commerce leader in fashion and home furnishings in the Nordic region, with the strong brands Ellos, Jotex, Stayhard and Homeroom, which was announced by the Company's parent company FNG NV on 4 July 2019.


FNG Nordic AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån

FNG Nordic AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 25 juli 2019 ett seniort obligationslån om SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,75 procent per annum och har slutförfall 25 juli 2024.


FNG Nordic AB (publ) publishes bond prospectus and intends to apply for admission to trading of its bonds

FNG Nordic AB (publ) (the "Company") issued on 25 July 2019 a senior bond loan of SEK 1,500,000,000 on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest of STIBOR 3m + 6.75 per cent per annum and matures 25 July 2024.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted