Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Flerie Invest AB meddelar utfall av budpliktsbudet på Toleranzia AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. PRESSMEDDELANDET FÅR HELLER INTE DISTRIBUERAS I NÅGOT LAND DÄR DET FÖRUTSÄTTS YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Flerie Invest AB, org.nr 556856-6615 ("Flerie") lämnade den 14 november 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Toleranzia AB, org.nr 556877-2866 ("Toleranzia") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet") i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2021 ("Takeover-reglerna"). Priset i Erbjudandet uppgick till 1,02 kronor per aktie. Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 16 november 2022 och löpte ut den 14 december 2022. Flerie har beslutat att inte förlänga acceptperioden.

När Erbjudandet lämnades innehade Flerie totalt 33 539 040 aktier i Toleranzia, motsvarande cirka 30,4 procent av antalet aktier och röster i Toleranzia.

Fram till och med den 14 december 2022 hade 18 743 430 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 17,0 procent av antalet aktier och röster i Toleranzia. Flerie innehar därmed totalt 52 282 470 aktier i Toleranzia, motsvarande cirka 47,4 procent av aktierna och rösterna i Toleranzia.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas den 21 december 2022.

Flerie har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet. Erbjudandet var inte föremål för några fullföljande- eller finansieringsvillkor. Acceptfristen har inte förlängts och Erbjudandet är således avslutat. Flerie innehar inte några teckningsoptioner eller konvertibler i Toleranzia eller några andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering som är jämförbar med innehav av aktier i Toleranzia.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till Flerie i samband med Erbjudandet.

Emissionsinstitut
Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 

Stockholm den 14 december 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Eldered, President eller Cecilia Scheele, CFO

Båda kontaktas på [email protected] eller tfn. 076-131 0127

Flerie offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för publicering den 14 december 2022 klockan 19:00 (CET).

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig global investerare i bioteknik och läkemedel baserad i Stockholm och London och förvaltar en portfölj med cirka 30 företag i Europa, Israel och USA. Fokus ligger på att göra det möjligt för banbrytande organisationer som är verksamma inom läkemedelsutveckling och tjänster att lyckas genom att förse dem med resurser och expertis.

Portföljen omfattar ett brett spektrum av områden, som immunonkologi, metabola sjukdomar och organisationer för utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel, med potential att ha en betydande inverkan på hälsa och välbefinnande. Flerie grundades 2010 av Thomas Eldered, som också var med och grundade och byggde upp Recipharm till att bli en av världens fem största kontraktstillverkare av läkemedel.

För mer information, besök www.flerie.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Flerie kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.Flerie Invest AB offentliggör erbjudandehandling avseende uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Xintela AB ("Xintela") som den 31 augusti 2022 lämnades enligt bestämmelserna om budplikt ("Erbjudandet"). Styrelsen för Xintela har den 31 augusti 2022 beslutat att rekommendera samtliga aktieägare att inte acceptera det erbjudna vederlaget om 0,373 kronor i Erbjudandet. Xintelas styrelses rekommendation återfinns i sin helhet i erbjudandehandlingen.


Flerie Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Xintela AB

Bakgrund

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") offentliggjorde den 4 augusti 2022 att bolaget förvärvat 33 200 000 ytterligare aktier i Xintela AB, org.nr 556780-3480, ("Xintela") till en teckningskurs om 0,25 kronor i samband med en riktad nyemission i Xintela. Efter förvärvet äger Flerie Invest sammanlagt 104 606 962 aktier i Xintela, motsvarande cirka 34,01 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Flerie Invest lämnar härmed ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Xintela om förvärv av samtliga utestående aktier i Xintela ("Erbjudandet"). Aktierna i Xintela är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattar inte de 104 606 962 aktier i Xintela som Flerie Invest redan innehar.

Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning utgivna 1 januari 2021 ("Takeover-reglerna") och kommer att fullföljas oaktat anslutningsnivå. Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.


Flerie Invest AB har ökat sitt innehav i Xintela AB varigenom gränsen för budplikt passerats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") har förvärvat ytterligare 33 200 000 aktier i Xintela AB ("Xintela") till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie i en riktad nyemission i Xintela, vilken beslutades av styrelsen i Xintela den 18 juli 2022 och godkändes av den extra bolagsstämman den 3 augusti 2022.


Flerie Invest AB has increased its holding in Xintela AB, whereby the lim-it for mandatory bidding has been exceeded

THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE A PUBLIC TENDER OFFER OR OTHERWISE AN OFFER TO ACQUIRE SHARES

Flerie Invest AB ("Flerie Invest") has acquired an additional 33,200,000 shares in Xintela AB ("Xintela") at a subscription price of SEK 0.25 per share through a directed share issue in Xintela, which was resolved by the board of directors of Xintela on 18 July 2022 and approved by the extraordinary general meeting on 3 August 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted