NYA FINANSIELLA MÅL

I samband med att Firefly AB avger sin Bokslutskommuniké för 2020 meddelar bolaget också nya finansiella mål och mål för kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Bakgrund

Firefly AB publicerade under 2016 nya finansiella mål med innebörden att bolaget under verksamhetsåret 2020 skulle:

- Etablera en organisation som möjliggör en försäljning om 400 miljoner kronor för bolaget som helhet.

- Vara leverantör till minst tio kunder inom affärsområdet Infrasystem.

- Uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 %.

Styrelsen konstaterar att en organisation som möjliggör en försäljning om 400 miljoner kronor är etablerad, de övriga målen är inte uppfyllda.

Ny finansiella mål

Omsättningstillväxt

Firefly ska uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Målet ska uppfyllas genom fortsatta investeringar i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

Rörelsemarginal

Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.

Under perioden 2021 - 2025 eftersträvas en rörelsemarginal som för varje enskilt år överstiger 10 % men som kan komma att variera beroende på storleken på de investeringar som görs i produkt- och konceptutveckling, marknadsföring och organisationsutveckling.

I takt med att bolagets omsättning ökar förväntas bruttovinsten öka snabbare än bolagets operativa kostnader så att målet om 15% rörelsemarginal ska kunna uppnås vid periodens slut.

Kapitalstruktur (oförändrat mål sedan tidigare)

Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen. Bolaget ges på så sätt beredskap att kunna genomföra kompletterade förvärv och hantera variationer i den befintliga verksamheten.

Utdelningspolicy (oförändrat mål sedan tidigare)

Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna norm i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat.

Stockholm den 18 februari 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.FIREFLY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälda deltagare erbjuds närvara via videolänk.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET, UTDELNING 2,10 KR/AKTIE FÖRESLÅS


NYA FINANSIELLA MÅL

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2020, FIREFLY AB (publ)

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - AVVAKTANDE MARKNADFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted