Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2022

STABIL EFTERFRÅGAN - REKORDSTOR ORDERINGÅNG

Finansiell utveckling koncernen
April - juni 2022
Orderingången uppgick till 104,6 mkr (86,9 mkr, en ökning med 20 %)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 120,0 mkr (80,4 mkr, en ökning med 49%)
Omsättningen uppgick till 80,4 mkr (72,4 mkr, en ökning med 11%)
Rörelseresultatet uppgick till 2,8 mkr (4,8 mkr, en minskning med 40 %)
Resultat per aktie blev 0,53 (0,59 kr, en minskning med 10 %)

Januari - juni 2022
Orderingången uppgick till 205,5 mkr (167,3 mkr, en ökning med 23 %)*
Omsättningen uppgick till 165,5 mkr (135,5 mkr, en ökning med 22 %)*
Rörelseresultatet uppgick till 12,9 mkr (8,5 mkr, en ökning med 51 %)*
Resultat per aktie blev 1,89 kr (1,20 kr, en ökning med 58 %)*

*  Proforma, som om koncernen startat den 1 januari 2021

Finansiell utveckling moderbolaget
April - juni 2022
Orderingången ökade med 11 % till 95,7 mkr (86,5 mkr)
Orderstocken ökade med 24 % under kvartalet till 110,6 mkr (88,9 mkr)
Omsättningen minskade med 0,1 % till 74,1 mkr (74,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 1,4 mkr (5,6 mkr)
Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,71 kr)

Januari - juni 2022
Orderingången ökade med 13 % till 188,4 mkr (166,8 mkr)
Orderstocken ökade med 38 % jämfört med föregående år till 110,6 mkr (80,4 mkr)
Omsättningen ökade med 14 % till 156,2 mkr (137,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 11,1 mkr (9,4 mkr)
Resultat per aktie blev 1,56 kr (1,33 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet
Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet

Årets andra kvartal resulterade i fortsatt stark tillväxt för Firefly och orderingången uppgick till rekordhöga 104,6 mkr, en ökning med 20 % jämfört med samma period förra året. Grunden för detta är försäljningen av nya system men jag noterar också att service och reservdelar börjar visa tillväxt igen efter att en längre tid ha hämmats av olika Covid 19-relaterade restriktioner.

Omsättningen visar också en positiv utveckling trots att en del kunder skjutit på sina leveranser eller att vi i vissa fall inte kunnat leverera och fakturera i den takt både vi och våra kunder önskar. Detta medförde att orderingången för det första halvåret översteg omsättningen med hela 40 mkr, ett belopp som om det fakturerats hade bidragit till ett betydligt högre rörelseresultat än det nu redovisade.

Blickar jag framåt kan listan över osäkerhetsfaktorer göras lång. Rysslands krig i Ukraina skapar oro och tveksamhet vad gäller investeringar. Den höga inflationen leder till ökade varukostnader och gör att många projekt av kostnadsskäl skjuts framåt i tiden. Komponentbrist och logistikproblem medför att många av våra kunders projekt försenas. Påbörjade räntehöjningar kan komma att leda till en försämrad investeringsvilja. Covid-19 är fortfarande en risk som kan leda till nedstängningar och restriktioner vilket kan förstärka ovanstående problem.

Trots alla dessa risker är jag positiv vad gäller Fireflys framtid då bolaget har en bra riskspridning både vad gäller geografi och kundgrupper. Detta illustreras av att vi ser en fortsatt stabil efterfrågan från kunder i alla regioner utom i Asien, där de kinesiska nedstängningarna lett till leveransproblem, och i Ryssland och Ukraina på grund av kriget. Det faktum att många av kunderna återfinns inom relativt konjunkturokänsliga verksamheter som tissue- och hygienprodukter, återvinning eller livsmedel bidrar till stabiliteten.

Firefly är i sig självt också ett betydligt större och resursstarkare bolag i dag än för bara ett par år sedan. Antalet medarbetare uppgick vid halvårsskiftet till 121, upp från 94 för ett år sedan, och med en omsättning som närmar sig 400 mkr på årsbasis är vi inte längre utsatta för samma stora procentuella svängningar mellan kvartalen som tidigare kunde vara fallet. Med en stark tillväxt och en stabil kundbas blir det fortsättningsvis allt lättare att fatta beslut om ytterligare investeringar i organisation och produktutveckling. På så sätt skapas positiva spiraler som leder till framtida tillväxt.

Vad gäller den närmaste framtiden så ser jag fortsatt stabila förfrågningsvolymer från våra kunder och inget som tyder på några större förändringar i den trendmässiga tillväxten i bolagets orderingång. Komponentförsörjningen förbättras just nu gradvis vilket bör medföra att möjligheterna att omsätta orderbok till fakturering förbättras. Detta bör också innebära att vår nettokassa återigen närmar sig målet om att den ska uppgå till ett belopp motsvarande minst 10 % av omsättningen.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter

Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar bolagets försäljning till berörda länder. Försäljningen till dessa länder avbryts och inneliggande order levereras endast under förutsättning att inga sanktionshinder föreligger och att betalningen är säkrad. Bolaget har omdisponerat säljresurserna för att på detta sätt minimera påverkan för bolaget. Risk finns att kriget kommer att påverka tillgången på komponenter negativt och leda till fortsatt höga energipriser samt att vissa investeringsbeslut fördröjs.

Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Redovisningsprinciper

Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Dotterbolagen startades under 2021 och koncernredovisning har upprättats från bolagens verksamhetsstart.  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Finansiella mål

Tillväxt: Firefly ska uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Lönsamhet: Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.
Nettokassa: Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen.
Utdelning: Firefly ska sträva efter att till aktieägarna utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.

Informationstillfällen

Bolaget har följande rapportdatum:

Delårsrapport kvartal 1            26 april 2022
Delårsrapport kvartal 2            24 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3            11 november 2022
Bokslutskommuniké                 22 februari 2023

Stockholm den 24 augusti 2022

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

 Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 8.00. 

 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly startade under 2021 de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Nerladdningsbara filer

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2022

STABIL EFTERFRÅGAN - REKORDSTOR ORDERINGÅNGSTARK INLEDNING PÅ ÅRET
FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN


FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted