Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

FIREFLY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Anmälda deltagare erbjuds närvara via videolänk.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2021
  • göra anmälan till bolaget under adress Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, eller via e-post [email protected], eller per telefon 08-449 25 00, senast den 19 april 2021.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 19 april 2021. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.firefly.se

Ärenden:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor samt val av styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
14. Beslut om ordning för valberedningens arbete.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

Ad. 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen förslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger är ordförande vid stämman.

Ad. 9 Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,10 kr per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 april 2021 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till aktieägarna den 4 maj 2021.

Ad. 10 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen förslås att styrelsen oförändrat består av fem ledamöter och inga suppleanter. Vidare förslår valberedningen att en ansvarig revisor väljs.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 315 000 kr (föregående år 300 000 kr). Styrelsens ordförande önskar avstå arvode. Valberedningen föreslår därför att ordföranden skall erhålla 0 kr (föregående år 0 kr) och övriga ledamöter 105 000 kr (föregående år 100 000 kr). Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson samt nyval av Anders G Lindberg.
Valberedningen föreslår vidare att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.

Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls.

Rörlig ersättning till verkställande direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2020 uppgick tantiemet till 934 tkr (963 tkr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av årslönesumman och är inte pensionsgrundande. Under 2020 utgick 920 tkr i vinstdelningen (föregående år 1 117 tkr).

Bolaget har under 2020 inbetalt pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 288 tkr. Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete
Valberedningen inför 2021 års årsstämma har bestått av ledamöterna Magnus Vahlquist, Erik Mitteregger och Mats Andersson, med Magnus Vahlquist som ordförande.

Förslaget för valberedningens arbete innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2022 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämma.
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
  • Val av revisor samt arvode till dessa.
  • Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 31 mars 2021. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2021

Firefly AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Kallelsen finns på https://firefly.se/en/investor-relations/corporate-governance#annual-general-meeting

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Nerladdningsbara filer

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2022

STABIL EFTERFRÅGAN - REKORDSTOR ORDERINGÅNGSTARK INLEDNING PÅ ÅRET
FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN


FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted