Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT

Finansiell utveckling koncernen
Juli - september 2022
Orderingången uppgick till 95,9 mkr (76,4 mkr, en ökning med 26 %)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 124,0 mkr (89,1 mkr, en ökning med 39 %)
Omsättningen uppgick till 92,2 mkr (67,3 mkr, en ökning med 37%)
Rörelseresultatet uppgick till 8,9 mkr (7,7 mkr, en ökning med 16 %)
Resultat per aktie blev 1,14 (1,05 kr, en ökning med 9 %)

Januari - september 2022
Orderingången uppgick till 301,4 mkr (243,7 mkr, en ökning med 24 %)*
Omsättningen uppgick till 257,7 mkr (202,8 mkr, en ökning med 27 %)*
Rörelseresultatet uppgick till 21,8 mkr (16,2 mkr, en ökning med 34 %)*
Resultat per aktie blev 3,03 kr (2,25 kr, en ökning med 35 %)*
*  Proforma, som om koncernen startat den 1 januari 2021

Finansiell utveckling moderbolaget
Juli - september 2022
Orderingången ökade med 21 % till 91,7 mkr (75,7 mkr)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 116,7 mkr (110,6 mkr, en ökning med 6 %)
Omsättningen ökade med 30 % till 87,2 mkr (67,0 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 11,4 mkr (7,6 mkr)
Resultat per aktie blev 1,54 kr (1,03 kr)

Januari - september 2022
Orderingången ökade med 16 % till 280,1 mkr (242,5 mkr)
Omsättningen ökade med 19 % till 243,4 mkr (204,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 22,4 mkr (17,0 mkr)
Resultat per aktie blev 3,10 kr (2,36 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet
Fireflys affär fortsätter att visa god tillväxt och orderingången för årets tredje kvartal var den bästa någonsin. Även omsättningen slog rekord medan rörelsemarginalen var stabil jämfört med föregående år.

Marginalerna i vår affär påverkas just nu negativt av kvardröjande pandemieffekter i form av komponentbrist, av högre inköpskostnader och det faktum att vi hittills valt att bara genomföra mindre prishöjningar i syfte att ta marknadsandelar och stärka vår kundbas. Vi kommer nu att successivt införa prishöjningar på utvalda produkter under slutet av året.

Osäkerheten vad gäller komponentförsörjning har påverkat vårt kassaflöde negativt. I syfte att säkerställa Fireflys leveranskapacitet har vi under året medvetet ökat bolagets lagerhållning med 39 mkr, motsvarande 11 % av omsättningen. Detta har belastat vår likviditet som trots det får betraktas som mycket god.  Tack vare att vi redan för några år sedan uppfyllde det finansiella mål som säger att likvida medel netto ska uppgå till minst 10% av omsättningen kan Firefly nu agera på ett sätt som inger stort förtroende hos både kunder och leverantörer. Detta är mycket viktigt i en bransch där säkerhetstänkandet är grunden för allt.

Firefly har således ett bra utgångsläge inför kommande kvartal. Det kan behövas då det geopolitiska läget och den rusande inflationen skapar fortsatt stor osäkerhet bland våra kunder. Just nu är det framför allt de stigande energikostnaderna som förorsakar problem genom att produktions-anläggningar tillfälligt stängs ner och investeringsbeslut skjuts på framtiden. Som ett resultat av det arbete vi lagt ner på att stärka Fireflys marknadsposition, och den bredd bolaget har i sin affär, så fortsätter ändå försäljningen av system att gå bra och förfrågningsvolymerna fortsätter att öka. Vi måste dock förbereda oss på att de förseningar vi ser i alla led kan komma att påverka affären i någon utsträckning, även om några sådana tecken inte syns idag.

Vi förbereder oss nu för ett intensivt avslut på året. Vår målsättning är att vi ska leverera ut en del av den ökning som byggts upp i orderboken sedan föregående årsskifte. Låter det sig göras kommer det ha en positiv påverkan på både bolagets helårsresultat och likvida medel. På längre sikt känner jag oavsett detta en stor trygghet i att vi är på rätt väg. Vi har de senaste kvartalen återigen fått bekräftat att den strategi vi valt leder till en långsiktigt stabil och lönsam affär.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter
Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2021. Den ryska invasionen av Ukraina påverkar bolagets försäljning till berörda länder. Försäljningen till dessa länder avbrutits och inneliggande order levereras endast under förutsättning att inga sanktionshinder föreligger och att betalningen är säkrad. Bolaget har omdisponerat säljresurserna för att på detta sätt minimera påverkan för bolaget. Fortsatta risker finns att kriget påverkar tillgången på komponenter negativt, leder till fortsatta höga energipriser samt att vissa investeringsbeslut fördröjs. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Dotterbolagen startades under 2021 och koncernredovisning har upprättats från bolagens verksamhetsstart.  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Finansiella mål
Tillväxt: Firefly ska uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.

Lönsamhet: Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.

Nettokassa: Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen.

Utdelning: Firefly ska sträva efter att till aktieägarna utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.

Valberedning
Vid årsstämman 2022 fattades beslut om att valberedningen inför 2023 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Valberedningen består av:
Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv.
Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Birgitta Svensson, representerar sig själv.

Valberedningen kontaktas via [email protected]

Informationstillfällen
Delårsrapport kvartal 1 2022  publicerad 26 april 2022
Delårsrapport kvartal 2 2022  publicerad 24 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3 2022  publicerad 11 november 2022
Kommande:
Bokslutskommuniké 2022                                    22 februari 2023
Delårsrapport kvartal 1 2023                               24 april 2023
Delårsrapport kvartal 2 2023                               23 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3 2023                               10 november 2023
Bokslutskommuniké 2023                                    21 februari 2024

Stockholm den 11 november 2022

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 8.00.  

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly startade under 2021 de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Nerladdningsbara filer

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2022

FORTSATT STARK TILLVÄXT


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2022

STABIL EFTERFRÅGAN - REKORDSTOR ORDERINGÅNGSTARK INLEDNING PÅ ÅRET
FIREFLY AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

REKORDSTOR ORDERINGÅNG - HÖJD UTDELNINGFIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN


FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2021

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted