Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2021

KRAFTIG ÖKNING AV ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021
Juli - september 2021
Orderingången uppgick till 76,5 mkr (-)*
Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 89,1 mkr (80,4 mkr)
Omsättningen uppgick till 67,3 mkr (-)*
Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (-)*
Resultat per aktie blev 1,05 kr (-)*

* Start av koncern den 1 april 2021

Finansiell utveckling koncern, start av koncern den 1 april 2021
April - september 2021
Orderingången uppgick till 163,4 mkr (-)*
Orderstocken uppgick vid kvartalet slut till 89,1 mkr (-)*
Omsättningen uppgick till 139,7 mkr (-)*
Rörelseresultatet uppgick till 12,4 mkr (-)*
Resultat per aktie blev 1,64 kr (-)*

* Start av koncern den 1 april 2021

Finansiell utveckling moderbolaget
Juli - september 2021
Orderingången ökade med 40 % till 75,7 mkr (53,9 mkr)
Orderstocken ökade med 11 % under kvartalet till 89,1 mkr (80,4 mkr)
Omsättningen minskade med 16 % till 67,1 mkr (79,6 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 7,6 mkr (14,3 mkr)
Resultat per aktie blev 1,03 kr (1,86 kr)

Januari - september 2021
Orderingången ökade med 19 % till 242,5 mkr (203,7 mkr)
Orderstocken ökade med 51 % jämfört med föregående år till 89,1 mkr (58,9 mkr)
Omsättningen ökade med 9 % till 204,3 mkr (186,8 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 17,0 mkr (16,1 mkr)
Resultat per aktie blev 2,36 kr (2,09 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet
Årets tredje kvartal har inneburit en kraftig tillväxt i efterfrågan på Fireflys produkter men också kontinuerliga utmaningar på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Om utmaningarna för ett år sedan främst var relaterade till reserestriktioner och en kortare svacka i efterfrågan så är det idag komponentbrist, leveransförseningar och transportkapacitet som hindrar oss från att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt. Firefly har klarat sig bra när det gäller att parera dessa utmaningar men vi märker ändå av de negativa effekterna. Vi ser även att somliga av våra kunder har drabbats i större utsträckning och att de därför tvingas senarelägga investeringar och idrifttagningar av sina anläggningar vilket leder till uppskjutna leveranser på vår sida.

Kvartalets orderingång ökade med hela 40% jämfört med samma period föregående år. Omsättningen minskade däremot med 16% då vi på grund av ovan nämnda skäl inte kunnat leverera i den takt vi önskat. Som en konsekvens av detta påverkades lönsamheten negativt då vi inte fick full täckning för de ökande kostnader en snabbt växande organisation för med sig. När resultat och lönsamhet bedöms bör man dock, som jag påtalat i tidigare VD-ord, ta hänsyn till att orderstocken ökat med nästan 90 % eller 42 mkr sedan årsskiftet. När dessa order levereras kommer de påverka resultat och kassaflöde positivt.

Firefly fortsätter planenligt att investera i organisationen och i utvecklingen av nya produkter och systemlösningar. Våra säljare har i en ökande takt börjat genomföra kundbesök när så är möjligt och vi har återigen börjat ställa ut och medverka på vissa mässor. Vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra varierar kraftigt mellan olika geografiska marknader och vi är i många fall fortsatt hänvisade till webinarier och videomöten. De olika restriktionerna medför också fortsatta begränsningar att utföra service och idrifttagningar. Detta påverkar negativt vår service- och reservdelsförsäljning, som normalt sett utgör ungefär en tredjedel av bolagets omsättning.

Jag räknar med att effekterna av pandemi och komponentbrist kommer att kvarstå i någon form under de kommande kvartalen. Det är därför sannolikt att en del av våra kunder även fortsättningsvis tvingas senarelägga beställningar och leveranser på grund av förseningar i sina projekt. Som ett resultat av våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling ökar ändå förfrågningsvolymerna kontinuerligt samtidigt som vår grundförsäljning är stabil. De närmaste månaderna hoppas vi också kunna leverera ut ett antal order som blivit uppskjutna från tidigare kvartal. Avslutningen av året borde därför kunna bli fortsatt positiv, både vad gäller orderingång och omsättning.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter
Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2020.
En omvärldsrisk som tillkommit och som nu hanteras av bolaget är Covid-19. Bolaget följer myndigheternas rekommendationer i de olika länder där bolaget verkar. Till dessa risker har tillkommit risken för brist på komponenter, vilket kan leda till leveransförseningar till kunderna.
Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och närstående till företagsledningen har utbetalts under perioden.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och det helägda dotterbolaget Firefly Poland Sp. z o.o. Dotterbolaget startades den 1 april 2021 och koncernredovisning har upprättats från detta datum.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Valberedning
Vid årsstämman 2021 fattades beslut om att valberedningen inför 2022 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Valberedningen består av:
Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv.
Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Birgitta Svensson, representerar sig själv.

Valberedningen kontaktas via [email protected]

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké 17 februari 2022
Delårsrapport kvartal 1 26 april 2022
Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3 11 november 2022
Bokslutskommuniké februari 2023

Årsstämma 26 april 2022 kl. 17.00

Stockholm den 11 november 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 8.00.

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan april 2021 ett helägt dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. Det polska bolaget arbetar med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning och eftermarknadstjänster i Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted