Delårsrapport januari-mars 2020

Den pågående Coronapandemin och bedömning av dess effekter kommenteras under avsnittet VD

  • Nettoomsättning uppgick till 16 619 (5 953) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 163 (-9 340) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-1,51) SEK

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Bolaget har ingått samarbetsavtal med Stockholm Exergi, Stena Recycling, E.ON, samt Gruppsol.
  • Krister Werner tillträdde som ny VD den 17 februari. Björn Jernström återgick till sin ordinarie roll som CTO.
  • Ferroamp levererade mobilt batterilager till Vattenfall
  • Kinas återstart efter COVID-19 börjar synas hos Ferroamp

Viktiga händelser efter periodens slut

  • Ferroamp förstärker sin kassa med 33,2 MSEK genom fullt utnyttjad teckningsoption samt ett lånepaket
  • Bolaget har ingått samarbetsavtal med Svenska Elkedjan samt Integrated Renewables i Norge.
  • Ferroamp fyller 10 år 20 april

Finansiell Sammanställning

KSEK jan-mar
2020
jan-mar
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning 16 619 5 953 45 838
Rörelseresultat efter finansiella poster -8 163 -1 280 -24 667
Balansomslutning 65 997 43 620 52 761
Soliditet (%) 75 64 67
Resultat per aktie, SEK -0,85 -1,51 -3,28
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 956 -6 242 -29 653

VD Krister Werner kommenterar perioden

Starkt Q1 i utmanande tider

Året har haft en stark inledning trots att kvartalet kantats av en hel del utmaningar till följd av Coronapandemin. Faktureringen för första kvartalet ökar med 180% jämfört med samma kvartal förra året. Orderingången under kvartalet har varit god och vi lämnar kvartalet med en bra orderstock. Vi har under perioden tecknat flera samarbetsavtal och tagit viktiga order bland annat i Holland och Norge. Vår bedömning är att fortsatt batteribidrag och övriga förslag till stöd i vårbudgeten kommer påverka vår marknad positivt under året.

Den globala pandemins intåg under kvartalet har gjort den närmsta framtiden något mer svårbedömd. Vi bedömer att vi riskerar att påverkas på ett antal sätt till följd av pandemin. På ordersidan ser vi en risk för att investeringsviljan hos en del fastighetsägare kan komma att påverkas negativt i ett mer osäkert ekonomiskt läge i omvärlden. På leveranssidan ser vi i dagsläget att tillgången på vissa komponenter och tillgången på transportkapacitet kan bli begränsande faktorer.

Vi fortsätter på vår inslagna resa vidare från start-up till snabbväxande bolag. Fram till november 2019 hade vi levererat 1000 system sedan bolaget grundades. Bara under mars i år levererade vi mer än 100 system. Internt arbetar vi självklart kontinuerligt med vår kostnadseffektivitet för att säkerställa långsiktig handlingsfrihet.

Under perioden har stora delar av vårt bolag ställt om till arbete på distans. Vi har arbetat vidare på vår digitalisering och utvecklat både externa och interna funktioner. Bra utbildning för våra partners och kunder på marknaden är mycket viktigt. Vi har därför fortsatt utveckla våra utbildningar och genomfört ett antal seminarier digitalt.

Projektet Industrialisering 2.0 med syfte att öka vår produktionskapacitet pågår för fullt. Vi startade projektet med vår Solsträngsoptimerare (SSO) som nu är i slutskedet av volymsättning hos vår partner i Asien. Projektet är sent till följd av Coronapandemin. I slutet av Q2 kommer vi, några månader sent, att leverera till kund. Vi har fortsatt med vår Energilageroptimerare (ESO) som nu är utlagd till partner i Sverige. De första förserieleveranserna har kommit och det ser bra ut. Nästa produkt i projektet, vår Energihub XL, pågår för fullt. Vi ser inom projektet utmaningar kopplat till Coronaepidemin. Tillgången till komponenter och transportkapacitet påverkar tidsutdräkten och kostnaderna i projektet under perioden framåt.

Under kvartalet fulltecknades i princip vårt teckningsoptionsprogram som tillförde 23 miljoner kronor och till detta har vi säkrat ett lånepaket hos vår partner Handelsbanken om ytterligare 10 miljoner kronor, tillsammans hela 33 miljoner kronor i stärkt finansiering under perioden. Det kommer krävas fortsatt tillgång till kapital att investera i utveckling och tillväxt. Att under komplicerade tider kunna säkra tillgång till kapital för detta är ett styrkebesked. Detta gör att vi står starkare och mer stabila inför framtiden.

Vi tar avstamp i ett bra kvartal och fortsätter att bygga ett stabilare och starkare Ferroamp. Organisationen växer och vi tillför både struktur, kompetens och resurser för att fortsatt möta tillväxten och möjligheten att utveckla vår produktportfölj och tjänster för framtiden även i en omvärld av utmaningar i Coronaepidemins fotspår.

Spånga, april 2020

Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 klockan 08.30

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64

Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: www.investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Ferroamp genomför en riktad nyemission och tillförs 60 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.


Ferroamp completes a directed share issue, raising proceeds of SEK 60 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


Ferroamp intends to carry out a directed new share issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD NOT BE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE. PLEASE SEE IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.


Ferroamp avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.Ferroamp - VD-anförande i samband med årsstämman publicerat

I samband med årsstämman i Ferroamp Elektronik AB den 12 maj har ett förinspelat anförande av vd Krister Werner publicerats.Ferroamp stärker marknadsorganisationen

För att möta en snabbt växande efterfrågan på Ferroamps systemlösningar i Sverige och utomlands har bolaget under våren omorganiserat sälj- och marknadsorganisationen. Tillgängligheten mot kund har breddats genom rekryteringar av nya medarbetare som ökar Ferroamps säljstyrka. Samtidigt har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Mattias Stragne, Head of Sales, Sweden, och Robert Gelmanovski, Chief Marketing & Communications Officer.


Ferroamp publicerar årsredovisning för 2021

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2021.


Kallelse till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.


Ferroamps omsättning ökar 100 % under första kvartalet 2022 - når ny rekordnivå

Ferroamps preliminära omsättning under första kvartalet uppgick till 42 Mkr, vilket är en fördubbling av omsättningen jämfört med 21 Mkr under motsvarande period 2021. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Ferroamps historia.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted