Delårsrapport april-juni 2020

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 583 (9 866) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 869 (-2 907) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,87 (-0,40) SEK

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 202 (15 819) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 032 (-12 247) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,76 (-1,71)

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Ferroamp vinner Intersolar Award för innovationen och utvecklingen av Solsträngsoptimerare SSO 2.0.
 • Bolaget har ingått samarbetsavtal med Svenska Elkedjan AB, Rexel Sverige AB samt Integrate Renewables AS i Norge.
 • Ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHub lanserades i samarbete med CTEK.
 • Ferroamp förstärker sin kassa med 33,2 MSEK genom fullt utnyttjad teckningsoption samt en lånefacilitet från Handelsbanken om 10 MSEK. Lånefaciliteten är vid periodens utgång är outnyttjad.
 • Ferroamp fyllde 10 år den 20 april.
 • Olof Heyman, tidigare VD för Ferroamp, tillträdde som styrelseledamot.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodslutet

Finansiell sammanställning

KSEK apr-jun
2020
apr-jun
2019
jan-jun
2020
jan-jun
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning 17 583 9 866 34 202 15 819 45 838
Resultat efter finansiella poster -8 869 -2 907 -17 032 -12 247 -24 667
Balansomslutning 57 968 37 652 57 968 37 652 52 948
Soliditet (%) 70,0 70,5 70,0 70,5 66,7
Resultat per aktie, SEK -0,87 -0,40 -1,76 -1,71 -3,28
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
-5 627 -11 188 -14 583 -17 430 -29 653

VD Krister Werner kommenterar perioden

Ferroamp det vinnande laget

För tredje gången vinner vi Intersolar Award, den globala solenergiindustrins mest prestige-fulla pris. Denna gång vann vi för vår Solsträngsoptimerares teknikhöjd och möjligheter. Tidigare har vi vunnit 2016 och 2018. Detta är ett fantastiskt bevis för den tekniknivå som Ferroamp besitter. Att i konkurrens med samtliga världens ledande teknikbolag inom solenergi fortsätta vinna denna eftertraktade utmärkelse är en markering av vår tekniska höjd och styrka. Vi har även under andra kvartalet erhållit ett heders-omnämnande av Affärsvärldens IPO-guide för utmärkt notering 2019 i kategorin kursutveckling i klassen småbolag.

Kul att vara del i ett vinnande lag!

Efterfrågan på våra produkter är fortsatt god. Kvartalet inleddes ungefär samtidigt som Covid-19 pandemins utbrott. Detta visade sig i vår orderingång som var något trevande under kvartalets inledning, men tog sedan fart och återhämtade sig mot slutet av kvartalet. Sammantaget är orderingången god för kvartalet som helhet. Vi lämnar kvartal två och första halvåret med en god orderstock i våra böcker vilket känns bra inför framtiden och andra halvan av året.

Fortsatt ser vi en viss försening i investerings-beslut hos större fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar. Vi ser att behoven och frågorna är många runt hantering av solenergi-utbyggnad och inte minst hantering av kapacitetsproblem runt laddning av elfordon, men besluten driver lite i tiden. Hur hösten ser ut är fortsatt svårt att bedöma. Svenska kraftnät uppdaterade sin två år gamla rapport och utblick för perioden framåt. Den pekar bland annat på tidigare beskrivna kapacitetsproblem, men i den uppdaterade rapporten konstateras att utmaningarna kommer tidigare och omställningen går fortare. Det är just i denna förändring och omställning som Ferroamps produkter skapar ett värde. Fortsatt energilager-stöd liksom stöd för utbyggnad av solenergi kommer påverka oss positivt under året. Vi ser en stark efterfrågan på att framåt kunna hantera kapacitetsutmaningarna när det gäller energi.

Vi levererar en omsättning under första halvåret som är drygt dubbelt så hög som motsvarande period förra året trots stora utmaningar till följd av pandemin. Perioden har inneburit utmaningar i komponentförsörjning från Asien, men även från Europa. Ledtiderna för vissa komponenter har skjutit i höjden till extrema nivåer. Transportkapacitet och transporttider har förlängts kännbart med kostnadsökningar som följd. Vi ser att insatser för att utveckla vår marginal över tid ger verkan, men fördröjs på grund av dessa tillfälliga kostnadsökningar på transporter och komponentpriser. Trots alla utmaningar levererar vår organisation på rekordnivå under kvartalet. Under första halvåret levererade vi lika många system som under hela 2019 och det första helt utlagda nya solsträngsoptimerarna (SSO) 2.0 levererades från vår partner i Kina till provinstallationer i Sverige.

Under perioden har vi fortsatt arbetet med att stärka vårt samarbete med partners även utanför Sveriges gränser. Vi har tecknat avtal med partners i Norge och Holland. I Holland har vi vunnit en order på ett stort och viktigt system där vi tillsammans med partners löser kundbehov och utmaningar avseende solenergi och laddkapacitet för elfordon.

Detta visar att vi har lösningarna på framtida utmaningar, vi är det vinnande laget och vi kan lösa kundernas problem och utmaningar även utanför Sverige. Vi har uppdaterat vår hemsida för att enklare kunna kommunicera uppdateringar och underlag. Vi har utvecklat våra installations- och användarstöd. Vi kommer fortsätta detta arbete med målet att ständigt stödja kunder och marknad effektivt.

Vi fortsätter på vår inslagna tillväxtresa. Vi känner oss trygga i vårt mål att nå run-rate på 400 miljoner kronor i omsättning över rullande 12 månader och en bruttomarginal på ca 40% i slutet av 2022. I april fyllde Ferroamp 10 år. Vi är inte helt nystartade längre och under perioden har vårt lag utvecklats och vässats ytterligare. Vi arbetar med att stärka vår förmåga, arbetssätt och metoder.

Spånga, augusti 2020,
Krister Werner

Detta är sådan information som Ferroamp Elektronik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 klockan 08.30

För ytterligare information, kontakta:
Krister Werner, VD 076-535 86 64
Kerstin Wähl, CFO & IR 070-657 35 10

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).

Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi

Ferroamp och Elkedjan har samarbetat sedan 2016 och tillsammans utvecklat marknaden för smarta energilösningar. Nu tar bolagen gemensamt nästa steg för att vidareutveckla Elkedjans koncept "Smart Energi".


Ferroamp publicerar årsredovisning för 2020

Ferroamp Elektronik AB har idag publicerat årsredovisning för 2020.


Ferroamp - Kallelse till årsstämma i Ferroamp Elektronik AB

Aktieägarna i Ferroamp Elektronik AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.


Ferroamps grundare avyttrar mindre del av sitt aktieinnehav

Ferroamps grundare och CTO Björn Jernström har sålt totalt 53 260 aktier över marknaden.


Ferroamp och Svea Solar fördjupar samarbetet

Ferroamp och Svea Solar har ingått ett samarbetsavtal som innebär att större fastighetsägare kan erbjudas en komplett och framtidssäkrad solcellslösning.


Ferroamp utvecklar V2X med Polestar och CTEK

Ferroamp inleder ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland andra Polestar och CTEK, för utveckling av Vehicle-to-Everything (V2X) baserat på Ferroamps teknikplattform.


Ferroamp är ett av de snabbast växande företagen i Europa

När Financial Times presenterar sin årliga lista över de snabbast växande företagen i Europa placeras Ferroamp på plats 50 totalt och som tvåa i Norden.


Ferroamp stärker sin kundservice genom samarbete med H1 Communication

För att säkerställa fortsatt god service till kunder och installatörer under Ferroamps planerade tillväxt har H1 Communication fått förtroende att hantera Ferroamps first line support.


Ferroamp och Senergia i storaffär

Senergia, den nordiska grossisten för solenergi, växer i samtliga marknader och lägger en stororder hos Ferroamp. Med Ferroamps system erbjuder Senergia helhetslösningar för såväl stadsutvecklare som fastighetsägare som vill hantera kapacitets- och effektbrister i elnätet. Förnybara energikällor som sol och vind kopplas till energilager och laddboxar för elbilar när Ferroamps modulära lösning mäter, fasbalanserar och styr mot lägre kostnad och hållbara energilösningar med patenterad teknologi.


Ferroamp Elektronik AB - Bokslutskommuniké 2020

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 20.074 (18.905) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9.123 (-6.547) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,74 (-0,72) SEK

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 76.772 (45.838) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -33.138 (-24.203) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -3,10 (-3,22)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted