Delårsrapport Q3 2017

  • Nettoomsättning Q3 var 8,2 MSEK (1,5 MSEK) och för 9M 21,8 MSEK (5,3 MSEK).
  • EBITDA Q3 var -2,5 MSEK (-2,8 MSEK) och -8,0 MSEK (-8,4 MSEK) för 9M.
  • EBIT Q3 var -3,2 MSEK (-3,2 MSEK) och -9,9 MSEK (-9,3 MSEK) för 9M.
  • EBT Q3 var -4,4 MSEK (-2,1 MSEK) och -11,3 MSEK (-5,6 MSEK) för 9M.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q3 var -2,5 MSEK (-1,4 MSEK) och för 9M -8,2 MSEK (-4,3 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till 0,6 MSEK (0,4 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (1,8 MSEK).
  • Koncernens eget kapital var vid utgången av Q3 17,3 MSEK (13,4 MSEK) och soliditeten 53 % (51 %).
  • EPS för 9M uppgår till -0,01 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,03 SEK).
  • Målsättningen om att nå en omsättning om minst 44 MSEK kvarstår. Positivt EBITDA för Q4 kommer att nås men om detta räcker för att som tidigare prognostiserat nå ett positivt helårsresultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolag, är för tidigt att uttala sig om.

 

VD KOMMENTAR - FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH POSITIVT EBITDA TRENDBROTT

Inom våra fokusområden livsmedelssektorn och opportunistiska investeringar har vi nu ett antal sunda snabbväxande verksamheter både i Sverige och Vietnam, både hel- och delägda. Flertalet av dessa bolag växer extremt snabbt och har en enorm potential men är i behov av både rörelsekapitalfinansiering och management resurser. Vårt fokus i närtid är därför att säkerställa tillväxten i dessa bolag, då framförallt för LPES Foods, La Petite Epicerie Saigon, som konsolideras från och med oktober, och Sameffekt. Detta innebär att andra projekt såsom Bomars Brunn har i dagsläget mindre prioritet till dess styrelsens kan säkerställa att vi på bästa sätt hantera den extremt starka tillväxt vi för närvarande upplever.

Omsättningen i Q3 ökade med 447 % till cirka 8,2 MSEK (1,5 MSEK) motsvarande cirka 19 % av årets omsättningsmål. För 9M uppnåddes en omsättning om 21,8 MSEK (5,3 MSEK), en ökning med 311 %, motsvarande 50 % av årets omsättningsmål. Omsättningstillväxten på 12 månaders rullande basis var 38 % till cirka 24,4 MSEK. EBITDA för Q3 var -2,5 MSEK (-2,8 MSEK). En mindre förbättring som skall ses mot bakgrund av att Q3 är en säsongsmässigt svag period för de flesta av våra bolag samtidigt som vi ökat våra fasta kostnader inför fortsatt tillväxt.

Österhagen, som säsongsmässigt skall gynnas under Q3 genomförde i Q3 en kostsam satsning på utökad kapacitet och marknadsaktiviteter. Den förväntade volymtillväxten materialiserades dock inte förrän i oktober vilket gjort att Österhagens verksamhet i Q3 belastats med betydande kostnader utan att motsvarande intäkter uppnåtts. Sedan oktober har dock en märkbart positiv utveckling skett.

Moderbolaget har under en längre tid belastats med höga kostnader hänförliga till bl.a. tvister och finansieringar. Kostnaderna har dock successivt reducerats och för Q3 är kostnaderna nu cirka 60 % lägre än motsvarande kvartal 2016. För 9M har kostnaderna reducerats med cirka 58 % eller motsvarande cirka 3,8 MSEK.

EBT i Q3 uppgår till -4,4 MSEK (-2,1 MSEK) och för 9M -11,3 MSEK (-5,2 MSEK). Att resultatet synes har försämrats mot föregående år både i Q3 och för 9M förklaras dels av att resultatet i Q3 har belastas med nedskrivningar om cirka 1,2 MSEK som belastar finansnettot och hänför sig till avvecklingen av verksamheten inom Oak Event samt att det i 2016 uppstod en reavinster om cirka 3,7 MSEK i samband med att finansiella tillgångar i ett förvärvat bolag avyttrades.

Kvartalet i sammandrag per affärsområde, MSEK

 

Q3 - 2017
Nettoomsättning

EBITDA Q3 - 2016 
Nettoomsättning
EBITDA
ExeoTech Food Ventures 5,1 -1,6 0,4 -0,9
ExeoTech Ventures 3,2 -0,1 0,7 0,0
Oak Event 0,1 -0,5 0,1 -1,0
Moderbolaget/Elimineringar -0,2 -0,4 0,3

-0,9

Totalt 8,2 -2,5 1,5 -2,8


Nio månader i sammandrag per affärsområde, MSEK

 

9M - 2017 
Nettoomsättning

EBITDA 9M - 2016 
Nettoomsättning
EBITDA
ExeoTech Food Ventures 10,5 -3,3 1,2 -1,9
ExeoTech Ventures 9,8 0,1 3,0 0,3
Oak Event 1,6 -2,5 0,8 -2,4
Moderbolaget/Elimineringar -0,1 -2,4 0,3

-4,4

Totalt 21,8 -8,0 5,3 -8,4
 


ExeoTech Food Ventures ("EFV") uppvisar fortsatt stark tillväxt i Q3. Omsättning i Q3 ökade med 1 175 % jämfört med 2016 till cirka 5,1 MSEK (0,4 MSEK). För 9M uppnåddes en omsättning om 10,5 MSEK (1,2 MSEK), en ökning med 775 %. EBITDA i Q3 är dock fortsatt negativt, cirka -1,6 MSEK (-0,9 MSEK). För 9M var EBITDA - 3,3 MSEK (-1,9 MSEK).

ExeoTech Ventures uppvisar fortsatt stark tillväxt. Omsättningen i Q3 nådde 3,2 MSEK (0,7 MSEK), en ökning med cirka 357 %. För 9M uppnåddes en omsättning om 9,8 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 227 %. Både Sameffekt och övrig verksamhet inom EV, d v s den finansiellt relaterade verksamheten, fortsätter att utvecklas positivt. EBITDA för Q3 uppgick till -0,1 MSEK (0,0 MSEK) och för 9M 0,1 MSEK (0,3 MSEK).

Verksamheten som bedrivits inom Oak Event är i och med Q3 avvecklad. I Q3 uppnåddes en omsättning om 0,1 MSEK (0,1 MSEK) och EBITDA blev -0,5 MSEK (-1,0 MSEK). För 9M var omsättningen 1,6 MSEK (0,8 MSEK) och EBITDA -2,5 MSEK (-2,4 MSEK).

Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q3 till cirka 17,3 MSEK och soliditeten till 53 %.

Att vi i närtid har nedprioriterat satsningen på Bomars Brunn innebär inte att projektet står stilla. Såsom tidigare meddelats har genomförda vattenprover och flödesanalyser påvisat att tillgången till vatten är mer än tillräcklig och kvalitén på vattnet uppnår de högt ställda kraven. Med begränsade resurser, både finansiellt och management, är det styrelsens uppfattning att investeringar i kommersiell produktion inte kommer att ske förrän vi är klara med utvärderingen av olika förpacknings- och distributionslösningar och att avtal tecknats med kund. Först då sker produktionsstart.

Våra delägda bolag i Vietnam, Saigon Natural Food Ltd (20 %) och HB May Co Ltd (30 %), hamnar lätt i skymundan då deras starka utveckling inte syns i våra siffor. Vi undersöker därför nu möjligheten att tillsammans med andra investerare bilda ett dedikerat fristående venture bolag fokuserat på att investera i "micro cap" bolag i Vietnam och Kambodja, bolag exponerade mot den ökade privat konsumtionen, exportorienterad produktion samt turistindustrin, tre områden som alla gynnas starkt av den pågående utvecklingen i regionen. Målsättningen är att bygga upp en portfölj av fem till tio investeringar. Avsikten är att detta bolag skall komma ExeoTech aktieägare till del.

Bolaget har till NGM:s marknadsövervakning med anledning av bolagets obs-notering inlämnat efterfrågat material som påvisar att Bolaget är fullt finansierat, utan hänsyn till Bolagets finansieringsupplägg med GEM. Marknadsövervakningen anser dock att det råder fortsatt osäkerhet kring det lån som upptogs från Gestrike

Invest i augusti 2015 om cirka 1,4 MSEK och där återbetalning ursprungligen kunde ske kontant eller i form av 7 miljoner ASTG aktier (idag värda cirka 0,7 MSEK). Gestrike Invest har vid ett flertal tillfällen utlovat att skicka bekräftelse till marknadsövervakningen om att lånet är reglerat men så har till dags datum ej skett. Bolagets uppfattning är att låneavtalet är avslutat då det avräknats mot borgensåtaganden, vilket framgår av senaste två års årsredovisningar.

Tidigare uttalat mål för 2017, d v s att nå en omsättning om minst 44 MSEK kvarstår. Vi kommer att uppnå ett positivt EBITDA resultat för Q4 men om detta räcker för att som tidigare prognostiserat nå ett positivt helårsresultat på EBITDA nivå, inklusive moderbolag, är för tidigt att uttala sig om då november och december är säsongsmässigt starka för delar av vår livsmedelsverksamhet.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017 kommer att lämnas måndagen den 26 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kalmar den 28 november 2017 

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ) 

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted