Delårsrapport Q3 2016

 • Nettoomsättning Q3 var 1,5 MSEK (0,2 MSEK*) och 9M 5,3 MSEK (0,7 MSEK*).
 • Bruttoresultatet Q3 var 0,8 MSEK (0,1 MSEK*) och 9M 3,9 MSEK (0,4 MSEK*)
 • EBITDA Q3 var -2,8 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -8,4 MSEK (-4,9 MSEK*).
 • EBIT Q3 var -3,2 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -9,3 MSEK (-4,9 MSEK*).
 • EBT Q3 var -2,1 MSEK (-3,9 MSEK*) och 9M -5,6 MSEK (-14,2 MSEK*).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q3 var -1,5 MSEK och 9M -4,3 MSEK.
 • Likvida medel per siste september uppgick till cirka 0,4 MSEK.
 • Siste september uppgick koncernens eget kapital till 13,4 MSEK och räntebärande skulder till 1,8 MSEK.
 • Koncernens soliditet var 51 % och moderbolagets soliditet 57 %.
 • EPS för 9M uppgår till -0,01 SEK och JEK per aktie till 0,03 SEK.
 • Omsättnings och EBITDA mål nedreviderat för innevarande år men intakt för 2017.

(*) Uppskattade belopp då bolaget under 2015 endast rapporterade halvårsvis.

VD KOMMENTAR
Vi har fått ordning på balansräkning och säkerställt finansiering. Bygget av en ny snabbväxande och lönsam företagsgrupp med tonvikt på livsmedel pågår för fullt. Vårt fokus är nu på att utveckla våra verksamheter och skapa kapacitet, både finansiellt och personellt, för att kontinuerligt kunna genomföra kompletterande förvärv. Vi är inte där ännu och mycket arbete kvarstår även om våra verksamheter nu genomgående uppvisar stark tillväxt, framförallt Sameffekt AB och vårt intressebolag La Petite Epicerie Saigon Ltd, som inte konsolideras.

Q3 är säsongsmässigt svagt då bl.a. Oak Event inte bedriver någon verksamhet under juli och övriga bolag, exkluderat Österhagenprodukter, har begränsad omsättning under juli, men även augusti. Vårt senaste förvärv REKO, numera Österhagen Restaurang & Butik AB, hade därtill en begränsad påverkan på Q3 och ingår med endast 15 dagar. Omsättning i Q3 uppgick därför endast till cirka 1,5 MSEK att jämföra med t ex oktober månad då omsättningen uppgick till cirka 1,2 MSEK.

I Q3 uppnåddes ett bruttoresultat på cirka 0,8 MSEK och för 9M 3,9 MSEK. Rörelsekostnaderna om cirka 11,9 MSEK för 9M är exceptionellt höga. Framförallt första halvåret belastades med kostnader relaterade till externa rådgivare, förvärv, emissioner, tvister, men även utdömt vite av NGMs disciplin nämnd. I Q3 var de fortsatt höga, cirka 3,4 MSEK, men märkbart lägre än under föregående kvartal. EBITDA förbättrades därför något i Q3 till -2,8 MSEK (-3,1 MSEK).

Avskrivningarna är nästan uteslutande hänförbara till goodwill avskrivningar på gjorda förvärv och skrivs ned till noll på fem år. Även resultatandel från intressebolag utgörs av goodwill avskrivningar då vi först vid bokslutet har tillgång till dessa bolags faktiska resultatutveckling. Sammantaget belastar dessa resultatet med cirka 0,7 MSEK i Q3 och cirka 1,4 MSEK för 9M. EBIT för Q3, -3,2 MSEK (-3,1 MSEK), är i stort sett oförändrat mot föregående år trots högre avskrivningar.

Av utestående borgensåtagande relaterade till ASTGs dotterbolag C2SAT är både ALMI och Norrlandsfonden slutreglerade och har i Q3 avräknats mot övriga borgenärer, vilket haft en positiv påverkan på finansnettot, cirka 1,1 MSEK i Q3, då dessa åtaganden tidigare kostnadsförts. För 9M uppgår finansnettot till 3,7 MSEK och då ingår även en avyttringsvinst under Q2.

När borgensåtaganden slutavräknats framkom uppgifter som stärkt vår uppfattning om att fortsätta att med extern juridisk expertis analysera förutsättningarna för en skadeståndsprocess mot ASTG. I samband med att slutreglering skulle ske av utestående borgensåtagande till Acacia Finans, till vilka vi och fyra borgenärer (av totalt sex), exklusive ASTG, betalt cirka 7,1 MSEK, om ett belopp om cirka 1,6 MSEK, bestående av upplupen ränta, framkom information som gjort att vi dels valt att överlämna till utestående oberoende part att bedöma om räntesättning under de förutsättningar som gällt är korrekt hanterad rättsligt, dels om hanteringen av borgenärer skett korrekt. Vår uppfattning är att en borgenär kan ha gynnats på bekostnad av övriga. Om inte samsyn nås kvarstår rättslig prövning. ASTGs del av skulden är cirka 1,5MSEK. Oberoende utfall av en prövning kommer både vårt resultat och balansräkning påverkas positivt vid avslutavräkning av detta åtagande. EBT har förbättrats högst väsentligt i både Q3, -2,1 MSEK (-3,9 MSEK,) och för 9M, -5,6 MSEK (-14,2 MSEK).

Enligt vår uppfattning råder ingen "väsentlig osäkerhet" kring bolagets finansiella ställning. Därför skall heller inte bolagets aktie vara noterad på observationslista. NGMs marknadsövervakning har dock framfört att de anser råda fortsatt osäkerhet om det låneavtal som ingicks med Gestrike Invest om cirka 1,4 MSEK och som utbetalades i form av 7 miljoner aktier i ASTG. I ursprungsavtalet fanns ett antal återbetalningsalternativ, bl.a. i ASTG aktier. I samband med att Gestrike ingick avtal om att vi reglerar gemensamma borgensåtaganden omvandlades detta till ett monetärt lån. I samband med att borgensåtaganden slutavräknats, vilket sker genom avtal mellan borgenärer, har detta gjorts mot monetärt belopp. Marknadsövervakning kommer därför nu få ta det av dessa avtal och därmed borde frågan vara utredd. Baserat på dagens aktiekurs och om fallet vore det motsatta skulle exponeringen utgöra maximalt 3 MSEK, ett belopp som knappast utgör "väsentlig" risk i relation till bolagets eget kapital och finansiering.

Planerade förvärv har inte genomförts i den takt vi förutspått och försäljningstillväxten för LPES Trading har förskjutits i tiden till förmån för La Petite Epicerie Saigons lansering av torkad frukt vilket medfört att vi fått revidera ned tidigare mål om att nå en omsättning om 26 MSEK i år. Nytt mål för innevarande år är att nå en omsättning om minst 11 MSEK. Förutsatt att planerade förvärv kan genomföras inom de närmaste 3 månaderna kvarstår dock sedan tidigare aviserad målsättning för 2017 om att nå en omsättning om cirka 44 MSEK.

Avslutningsvis, om jag sammanfattar läget, så upplever vi genomgående stark tillväxt för samtliga verksamheter, är dock sena med att slutföra ett antal planerade förvärv men som vi räknar med att ha klart inom kort, har en stark balansräkning och tillgång till finansiering och således finns all anledning att se framåt med tillförsikt. För en mer detaljerade beskrivning om händelseutvecklingen för våra respektive verksamheter ber jag om att få hänvisa till våra månadsbrev.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Bokslutskommuniké för 2016 kommer att lämnas måndagen den 27 februari 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kalmar den 28 november 2016

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär