Delårsrapport Q2 2019

  • Nettoomsättning Q2 var 0,2 MSEK (6,1 MSEK) och för H1 0,3 MSEK (12,1 MSEK).
  • EBITDA Q2 var -0,4 MSEK (-1,3 MSEK) och för H1 -0,8 MSEK (-3,0 MSEK).
  • EBIT Q2 var -0,2 MSEK (-1,9 MSEK) och H1 -1,1 MSEK (-4,5 MSEK).
  • EBT Q2 var -0,7 MSEK (-1,9 MSEK) och för H1 -7,1 MSEK (-2,9 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för H1 -0,7 MSEK (-1,4 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,2 MSEK).
  • Koncernens eget kapital uppgick vid H1 till cirka 9,9 MSEK (14,5 MSEK) och soliditeten 57 % (71%).
  • EPS i Q2 uppgår till -0,000 SEK (0,000 SEK) och JEK per aktie till 0,003 SEK (0,011 SEK).
  • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
  • Kärninnehaven utvecklas fortsatt postitivt. En tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år forväntas förutsatt att Bolagets skulder fortsatt kan regleras utan att tillgångar avyttras ofö

VD KOMMENTAR

Det intensiva arbetet med att renodla verksamheten, reglera Bolagets skulder och säkerställa tillräckligt kapital för att på bästa möjliga sätt utveckla våra kvarvarande portföljbolag fortgår alltjämt. Målet är att ha ett skuldfritt, kapitaliserat och renodlat bolag. Det är mot bakgrund av detta som ExeoTech Ventures AB med dess portfölj av finansiella fordringar avyttrats i början på juni, innehavet i Österhagen Glass AB och det helägda varumärkesägande bolaget Österhagenprodukter AB i juli samt 4 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB och även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, under augusti. Sammantaget har dessa avyttringar gett ett positivt resultat och frigjort medel som använts for att reglera skulder.

Efter dessa transaktioner, samt att LPE International Pte Ltd genomfört en mindre emission riktad till lokala vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner, exklusive VD, uppgår vårt ägande i LPE International Pte Ltd till 35,5 % och ägandet i IndoKina Ventures AB (publ) till cirka 7 %. Utöver dessa innehav består idag investeringsportföljen av bolagsinnehav i Facile & Co AB, cirka 26 %, ReCap Moduler AB, cirka 10 % samt Bomars Brunn AB, 100 %. Därutöver innehas licensrättigher samt finansiella fordringar. Våra kärninnehav, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen är LPE International Pte Ltd och ReCap Moduler, varav LPE International Pte Ltd är det värdemässigt viktigaste. Det uppskattade substansvärdet uppgår fortsatt till cirka 17 MSEK. De avyttringar som genomförts till dags datum har skett till prisnivåer i linje med det värde dessa tillgångar åsatts i substansberäkningen.

Våra kärninnehav utvecklas positivt. La Petite Epicerie Saigon har under perioden fokuserat på att förbättra lönsamheten då kapaciteten, särskilt med avseende på torkad frukt begränsat tillväxten. Nu i augusti har ny kapacitet tillkommit och tillväxten åter tagit fart. Målsättningen för 2019 är fortsatt att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exklusive trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år samt ett väsentligt bättre resultat. ReCap Moduler har under perioden tagit och levererat ett antal viktiga referensprojekt samt byggt upp en imponerande offert stock. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om cirka 15 MSEK.

Det är viktigt att komma ihåg att ExeoTech idag är ett helt annat bolag än det var motsvarande period föregående år. I linje med den strategi som antogs under hösten 2018 innehas inte längre helägda portföljbolag. En strategi som implementerats under hösten med undantag for LPES Foods som försattes i konkurs i början på april 2019. LPES Foods verksamhet ingår inte i den nu redovisade rapporten. Däremot ingår den redovisningmässiga förlust som uppstod i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningsmässig förlust om cirka 6 MSEK.

Avslutningsvis, arbetet med att ytterligare renodla Bolaget samt reglera skulder fortsätter med målet inställt på ett skuldfritt, kapitaliserat och renodlat bolag.

VD, Olle Anderson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Den 9 januari 2019 avhölls extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ). Beslut fattades om val av revisor, styrelsens säte samt höjda kapitalgränser.

Den 16 januari meddelades att styrelsen beslutat föreslå en sammanläggning av Bolagets aktier 1:1000.

Den 28 januari genomfördes en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr. Emissionen uppgick till cirka 1,25 MSEK.

Den 28 februari publicerades Bolaget sin Bokslutskommunike for 2018.

Den 1 mars kallades till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 for att ta ställning till styrelsens forslag om sammanläggning samt att i efterhand godkänna försäljningen av verksamheten i Österhagenprodukter AB till det nybildade Österhagen Glass AB.

Den 27 mars meddelades att Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech med omedelbar verkan lämnar alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträdde samtidigt som för VD dotterbolaget LPES Foods. Därtill meddelades att LPES Foods, men även LPES Group, i dagarna fått ett s.k. likvidationsföreläggande från Bolagsverket som innebär att Bolagen måste betala en straffavgift om 2 700 kr och att Bolagen hotas med att försättas i likvidation om Bolagen inte inom den angivna tidsfristen, i detta fall den 11 juni 2019, tillsatt en ny revisor.

Den 29 april genomfördes en riktad emission om totalt 450 miljoner aktier till kurs 0,002 kr. Emissionen uppgår till cirka 0,9 MSEK och genomfördes dels för att finansiera ExeoTechs deltagande i finansieringen av La Petite Epicerie Saigons strategiska förvärv av en leverantör, dels för att slutreglera Bolagets åtagande gentemot LPES Groups tidigare VD, Christina Nygren.

Den 1 april meddelades att ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.

Den 1 april avhölls en extrastämma där beslutades att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:1000. Stämman godkände även överlåtelsen av verksamheten i Österhagenprodukter AB till Österhagen Glass AB, där vissa nyckelanställda i Österhagenprodukter och LPES Group ingår som väsentliga ägare.

Den 9 april fattade ExeoTechs styrelse beslut om att begära det svenska portföljbolaget LPES Foods AB i konkurs. LPES Foods, helägt dotterbolag, en restauranggrossit, har under hösten drabbats av priskrig på dess största produkt, kött, vilket medfört att LPES Foods hade ett resultatmässigt svagt andra halvår 2018. LPES Foods har på kort tid kraftigt reducerat sina kostnader och ökat sitt fokus på främst grönsaker. Vidtagna åtgarder har fått önskad effekt och redan i mars kunde en synlig återhämtning konstaterats. Bolaget har dock under denna period ådragit sig extra kostnader och skulder dels som följd av den svaga resultatutvecklingen under hösten, dels som resultat av genomförd kostnadsneddragning. Efter upprepade försök att nå överenskommelser med fordringsägare, bl.a. SKV, har det visat sig ohållbart att driva verksamheten vidare utan ytterligare kapitaltillskott.

Den 31 maj publicerade Bolaget sin resultatkommunike för Q1 2019.

Den 31 maj kallades till årsstämma fredagen den 28 juni 2019.

Den 5 juni meddelades att ExeoTech Ventures AB avyttrats som ett första steg i en ytterligare fokussering och renodling av ExeoTechs verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande bokfört värde. Försäljningen har således ingen resultateffekt. ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfölj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därfor att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas.  Köpare är en grupp av investerare där bl.a. IndoKina Ventures AB ingår. I samband med detta har aven en riktad emission genomforts om 600 miljoner aktier till kurs 0,002 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Den 17 juli medelades att ExeoTech avyttrat sitt ägande i Österhagen Glass AB, en andel som uppgår till cirka 40 % av bolaget, och Österhagenprodukter AB, det helägda varumärkesägande bolaget. Köpare är Burensvik Holding AB och köpesskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK, vilket motsvarar både bokfört och uppskattat värde i ExeoTechs substansberäkning. Transaktionen ger ett nettolikviditetstillskott, efter amortering av skulder, på cirka 0,2 MSEK.

Den 26 juli kallades till fortsatt årsstämma fredagen den 23 augusti 2019.

Den 8 augusti meddelades att ExeoTech avyttrat dels aktier motsvarande 4 % i IndoKina Ventures AB (publ), dels Kalmarna Shipping AB. Köpare är i båda fallen Burensvik Holding AB. Kalmarna Shipping AB är idag ett vilande bolag men där vissa tvister avseende tidigare verksamhet inom catering finns kvar. ExeoTech redovisar en mindre vinst på försäljningen. ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures AB (publ) uppgår efter forsäljningen till cirka 7 % av kapitalet och 2 % av rösterna. ExeoTech har därtill även avyttrat 3.2 % i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd. Köpare är IndoKina Ventures AB (publ). ExeoTech redovisar en mindre vinst på försäljningen om cirka 0,1 MSEK och frigjord likviditet har använts för att reducera skulder. ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd uppgar därefter till 38,1 %.

Den 9 augusti kallades till fortsatt extra bolagsstämma fredagen den 23 augusti 2019.

Den 19 augusti meddelades att La Petite Epicerie Saigons två största food retailing kunder valt att under augusti hålla kampanjer för bl.a. La Petite Epicerie Saigons produkter, vilket resulterat i en kraftigt ökad försäljning av framförallt torkad frukt. För att kunna hantera den kortsiktigt kraftigt ökade efterfrågan har, då befintliga ägare inte haft möjlighet att kortsiktigt bistå bolaget, en mindre emission genomförts i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, riktad till lokala Vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner i Bolaget, exklusive VD. I och med denna emission har ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd minskat från 38,1 % till 35.5 %. 

ExeoTech meddelade den 22 augusti att både extra bolagsstämma och den fortsatt årsstämma den 23 augusti 2019 ställs in med anledningen av ett formellt fel i kallelsen vilket medför att stämmorna inte är kallad i behörig ordning.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för Q3 2019 kommer att lämnas fredagen den 29 november 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

ALLMÄN INFORMATION

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 14.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted