Delårsrapport Q2 2018

  • Nettoomsättning Q2 var 6,1 MSEK (8,7 MSEK) och för H1 12,1, MSEK (13,6 MSEK).
  • EBITDA Q2 var -1,3 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -3,0 MSEK (-5,5 MSEK).
  • EBIT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och H1 -4,5 MSEK (-6,7 MSEK).
  • EBT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och för H1 -2,9 MSEK (-6,9 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -1,2 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -1,4 MSEK (-5,7 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till cirka 0,2 MSEK (0,4 MSEK).
  • Koncernens eget kapital uppgick vid H1 till cirka 14,5 MSEK (19,1 MSEK) och soliditeten 71 % (64%).
  • EPS i Q2 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,02 SEK).
  • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
  • Tidigare kommunicerat mål ligger fast. Detta förutsätter dock att vidtagna åtgärder under Q2 inom La Petite Epicerie Saigon får önskat resultat, att aktiviteten inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet återgår till mer normal nivå samt att tillväxten inom LPES Groups livsmedelsverksamhet fortsätter på nuvarande nivå.

VD KOMMENTAR - TILLVÄXT OCH SYNERGIER 

Kvarvarande verksamhet, med undantag av EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet där det under perioden varit en väsentligt lägre aktivitet, uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt i kombination med successivt förbättrat resultat. Omsättningen i Q2 för vår livsmedelsverksamhet ökade med 57 %. Tillväxten ställer löpande krav på investeringar i kapacitet, i rörelsekapital och i personal.

IndoKina Ventures, som investerar i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, har under perioden kommit på plats och väntas inom kort tas upp till handel på BeQuoted:s OTC-lista, en inofficiell marknadsplats. Inom LPES Group börjar nu synergivinster komma fram. I La Petite Epicerie Saigon har en större omorganisation genomförts under Q2 för att möjliggöra fortsatt stark tillväxt. ExeoTech Ventures, som framgångsrikt avyttrats sina investeringar, söker aktivt efter nya investeringsalternativ som uppfyller de högt ställda investeringskriterierna.

Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q1 till cirka 14,5 MSEK och soliditeten till 71 %.

Tidigare kommunicerat mål för innevarande år om att nå en omsättning om cirka 65 MSEK, ett EBITDA om minst 4 MSEK, ett positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen ligger fast. Detta förutsätter dock att vidtagna åtgärder under Q2 inom La Petite Epicerie Saigon får önskat resultat under H2, att aktiviteten inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet återgår till mer normal nivå under H2 samt att tillväxten inom LPES Groups livsmedelsverksamhet fortsätter på nuvarande nivå.

VD, Jesper Birgemo

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

I januari ingicks avtal om att avyttra Sameffekt AB för 3,25 MSEK. Överenskommelsen omfattades av de s.k. Leo-reglerna och därför kallades till en extra bolagsstämma för att godkänna affären.

I februari registrerades IndoKina Ventures AB hos Bolagsverket. I februari beslutades också att all försäljning och distribution av livsmedel på den svenska marknaden koncentreras till LPES Foods AB. I samband med detta namnändras ExeoTech Food Ventures AB till LPES Group AB.

I februari annullerades tidigare avtal avseende försäljning av Sameffekt och ett nytt avtal om försäljning ingicks med en ny extern köpare. Överenskommet pris uppgick till 3 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst om cirka 1,6 MSEK, motsvarande en årsavkastning om 49 %.

I april genomförde IndoKina Ventures AB en riktad emission om cirka 1 MSEK. Efter emissionen uppgick ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures till 57 % av kapitalet och 88 % av rösterna.

La Petite Epicerie Saigon Ltd, ägt till cirka 60 % av LPES Group AB och IndoKina Ventures AB, utsåg i april en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, utsågs till ny VD. Tidigare VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsågs till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter.

I april deltog IndoKina Ventures AB i en ny finansieringsrunda för HB May Co. Ltd. IndoKina Ventures andel av emissionen uppgår till cirka 0,1 MSEK.

I slutet på april utsåg IndoKina Ventures AB vid en extra bolagsstämma ny styrelse och VD.

I maj offentliggjorde IndoKina Ventures, en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader.

Den 8 juni offentliggjordes årsredovisning för 2017 med förtydligande av att inga uttalanden görs, upplysning av särskild betydelse samt anmärkning i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, men att revisorerna varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen

Den 8 juni hölls årsstämman som fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning

Den 13 juni genomfördes en riktad emission om totalt 178 miljoner aktier till kurs 0,009 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Den 24 juli genomfördes en riktad emission om totalt 75 miljoner aktier till kurs 0,008 kr. Emissionen tillför cirka 0,6 MSEK.

Den 21 augusti meddelades att IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), i vilket ExeoTech äger 47 %, nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige registrerats hos Bolagsverket.

Den 23 augusti genomfördes en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för tredje kvartalet 2018 kommer att lämnas fredagen den 29 november 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kalmar den 31 augusti 2018

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se 

För att erhålla pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).
Organisationsnummer 556536-0954

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted