Delårsrapport Q1 2018

  • Nettoomsättning Q1 var 6,0 MSEK (4,9 MSEK).
  • EBITDA Q1 var -1,7 MSEK (-2,9 MSEK) och EBIT Q1 var -2,2 MSEK (-3,5 MSEK).
  • EBT Q1 var -0,6 MSEK (-3,5 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,1 MSEK (-2,9 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,5 MSEK).
  • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 18,4 MSEK (17,2 MSEK) och soliditeten 57 % (61%).
  • EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,014 SEK (0,02 SEK).
  • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
  • Målet för 2018 är fortsatt att med befintlig verksamhet nå en omsättning om cirka 65 MSEK, ett EBITDA om minst 4 MSEK, ett positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen.

VD KOMMENTAR - SAMMORDNING OCH SYNERGIER I FOKUS

Vi uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt i kombination med förbättrat resultat. Omsättningen i Q1 ökade med 22 %. Justerat för kvarvarande verksamheter ökade försäljningen med 58 %. Fokus har under perioden och kommer så vara under en tid framöver på att samordna våra livsmedelsverksamheter i LPES Group och ta fram de synergier som identifierats. Vidare krävs fokus och resurser för att hantera den starka tillväxt som präglar både vår livsmedelsgrossistverksamhet i Sverige och vår livsmedelsverksamhet i Vietnam. Tillväxten ställer löpande krav på investeringar i kapacitet, i rörelsekapital och i personal.

Under kvartalet har vi även säkerställt att IndoKina Ventures fått förutsättningarna att stå på egna ben för att aktivt kunna bygga upp en större investeringsportfölj. Nu i maj har bolaget offentliggjort en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader, vilket är det sista steget i denna process.

När IndoKina Ventures emission är på plats och vi ser att samordning inom LPES Group börjar att ge synergivinster så kan åter resurser läggas på att realisera vår affärsplan för Bomars Brunn. ExeoTech Ventures, som på senare tid framgångsrikt avyttrats sina investeringar, kommer fortsatt att aktivt söka efter nya investeringsalternativ som uppfyller de högt ställda investeringskriterierna.

Bolagets finansiella ställning har fortsatt att stärkas. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av Q1 till cirka 18,4 MSEK och soliditeten till 57 %.

Vårt mål är fortsatt att för innevarande år, med befintlig verksamhet, d v s exklusive Sameffekt, nå en omsättning om cirka 65 MSEK, ett EBITDA om minst 4 MSEK, ett positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen. Tillväxten kommer framförallt från livsmedelsverksamheten inom LPES Group där vi ser goda förutsättning för tillväxt och förbättrade marginaler både i den svenska verksamheten men framförallt i den vietnamesiska verksamheten.

VD, Jesper Birgemo

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapport för andra kvartalet 2018 kommer att lämnas fredagen den 31 augusti 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

KONTAKTINFORMATION
Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, jesper.birgemo@exeotech.se
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, fredrik.nygren@exeotech.se

För att erhålla pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted