Bokslutskommuniké 2018

 • Nettoomsättning Q4 var 10,2 MSEK (7,3 MSEK) och för året 29,9 MSEK (29,1 MSEK).

 • La Petite Epicerie Saigon och Österhagen ingår inte i december månad då det inte längre konsolideras.

 • EBITDA Q4 var 2,6 MSEK (-2,4 MSEK) och -6,9 MSEK (-10,4 MSEK) för året.

 • EBIT Q4 var -3,1 MSEK (-7,2 MSEK) och -9,6 MSEK (-17,1 MSEK) för året.

 • EBT Q4 var -2,8 MSEK (-8,2 MSEK) och -8,2 MSEK (-19,5MSEK) för året.

 • Kassaflödet i den löpande verksamheten Q4 var -2,3 MSEK (-3,4 MSEK) och för året xxx MSEK (-5,7 MSEK).

 • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (0,2 MSEK).

 • Koncernens eget kapital var vid årsskiftet 14,5 MSEK (14,9 MSEK) och soliditeten 76 % (51 %).

 • EPS för helåret uppgår till -0,00 SEK (-0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,01 SEK).

 • Portföljbolagen har inlett 2019 starkt. La Petite Epicerie Saigon har haft sin bästa månad någonsin i januari 2019, ReCap ett starkt offertläge, LPES Foods har anpassat sina kostnader och Österhagen har etablerat nya distributörer

 • För 2019 är målsättningen att substansvärde per aktie skall öka väsentligt mycket mer än uppsatt mål om 10 % per år över en konjunkturcykel.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Nettoomsättning Q4 var cirka 10,2 MSEK (7,3 MSEK). Resultatandel från intressebolag uppgick till cirka -0,2 MSEK (-0,2 MSEK). EBITDA uppgick till cirka -2,6 MSEK (-2,4 MSEK). EBIT uppgick till cirka -3,1 MSEK (-7,2 MSEK). Av- och nedskrivningarna var cirka -0,5 MSEK (-4,8 MSEK) och finansnetto cirka 0,3 MSEK (-1,0 MSEK). EBT uppgick till cirka -2,8 MSEK (-8,2 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,3 MSEK (-3,4 MSEK).

Nettoomsättning för året var cirka 29,9 MSEK (29,1 MSEK). Resultatandel från intressebolag uppgick till cirka -0,2 MSEK (-0,2 MSEK). EBITDA uppgick till cirka -7,1 MSEK (-10,4 MSEK). EBIT uppgick till cirka 9,6 MSEK (-17,1 MSEK). Av- och nedskrivningarna var cirka 2,5 MSEK (6,2 MSEK) och finansnetto cirka 1,4 MSEK (-2,4 MSEK). EBT uppgick till cirka -8,2 MSEK (-19,5 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,7 MSEK (1,9 MSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

I januari ingicks avtal om att avyttra Sameffekt AB för 3,25 MSEK. Överenskommelsen omfattades av de s.k. Leo-reglerna och därför kallades till en extra bolagsstämma för att godkänna affären.

I februari registrerades IndoKina Ventures AB hos Bolagsverket. I februari beslutades också att all försäljning och distribution av livsmedel på den svenska marknaden koncentreras till LPES Foods AB. I samband med detta namnändras ExeoTech Food Ventures AB till LPES Group AB.

I februari annullerades tidigare avtal avseende försäljning av Sameffekt och ett nytt avtal om försäljning ingicks med en ny extern köpare. Överenskommet pris uppgick till 3 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst om cirka 1,6 MSEK, motsvarande en årsavkastning om 49 %.

I april genomförde IndoKina Ventures AB en riktad emission om cirka 1 MSEK. Efter emissionen uppgick ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures till 57 % av kapitalet och 88 % av rösterna.

La Petite Epicerie Saigon Ltd, ägt till cirka 60 % av LPES Group AB och IndoKina Ventures AB, utsåg i april en ny ledning. Fredrik Nygren, ordförande i ExeoTech och sedan tidigare styrelsemedlem i La Petite Epicerie Saigon Ltd, utsågs till ny VD. Tidigare VD och bolagets grundare Xavier Bocquillet utsågs till Senior Advisor med ansvar för nya marknader och produkter.

I april deltog IndoKina Ventures AB i en ny finansieringsrunda för HB May Co. Ltd. IndoKina Ventures andel av emissionen uppgår till cirka 0,1 MSEK.

I slutet på april utsåg IndoKina Ventures AB vid en extra bolagsstämma ny styrelse och VD.

I maj offentliggjorde IndoKina Ventures, en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader.

Den 8 juni offentliggjordes årsredovisning för 2017 med förtydligande av att inga uttalanden görs, upplysning av särskild betydelse samt anmärkning i revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, men att revisorerna varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen

Den 8 juni hölls årsstämman som fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning

Den 13 juni genomfördes en riktad emission om totalt 178 miljoner aktier till kurs 0,009 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK.

Den 24 juli genomfördes en riktad emission om totalt 75 miljoner aktier till kurs 0,008 kr. Emissionen tillför cirka 0,6 MSEK.

Den 21 augusti meddelades att IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), i vilket ExeoTech äger 47 %, nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige registrerats hos Bolagsverket.

Den 23 augusti genomfördes en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK.

Den 31 augusti presenterades Bolagets rapport för andra kvartalet.

Den 22 oktober genomfördes en riktad emission om totalt 187,5 miljoner aktier till kurs 0,004 kr. Emissionen genomförs för att förvärva 10 % av aktierna, via nyemission, i ReCap Moduler AB, som bildades under 2017 och utvecklar miljövänliga modullösningar för framförallt tillfälligt boende, bl.a. studentboende, men även miljövänliga tvätt-moduler.

Den 5 november meddelades att styrelsen beslutat att respektive dotterbolag nu skall välja en lokal lösning, intern eller extern, för bokföring och administration istället för att detta samlas såsom tidigare hos moderbolaget. Detta förväntas inte bara ge kostnadsfördelar men även andra fördelar då interaktionen med kunder i oftast relativt faktureringsintensiva verksamheter stärks.

I samband med denna strategiska förändring har tyvärr Bolagets nuvarande revisor, Daniel Anderson vid Crowe Tönnervik Revision AB i Växjö, meddelat att p.g.a. personalförändringar hos Crowe Tönnervik Revision i kombination med de förändringar Bolaget genomför, med bland annat flytt av vår ekonomifunktion från Kalmar, gör det svårt för Crowe Tönnervik Revision att bemanna sitt åtagande på ett adekvat sätt och därför ser sig nödgade att avsäga sig uppdraget som revisorer.

Upphandling av ny revisor för ExeoTech pågår därför och kommer formellt beslutas vid en extra bolagsstämma när upphandlingen är klar.

Den 26 november meddelades att styrelsen har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat att företa ett antal förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som våra aktieägare har rätt att kräva samt synliggöra värden. Styrelsens uppfattning är att i den utvecklingsfas de bolag ExeoTech investerar i så är en driven entreprenör med ett tydligt incitament en väsentlig framgångsfaktor. Transparanta och tydliga incitamentsprogram för de anställda är också enligt styrelsens uppfattning en viktig förutsättning för lönsam och snabb tillväxt i de bolag ExeoTech investerar i. Därtill beslöt styrelsen även att föreslå att ExeoTechs säte skall flyttas från Kalmar till Stockholm och att ExeoTech, moderbolaget, skall minimera alla kostnader utöver noteringsrelaterade kostnader samt att alla kostnader som berör arbete framöver måste vara rörliga.

Den 27 november meddelades att ExeoTech har minskat ägandet i IndoKina Ventures till cirka 11 % i enlighet med de av ExeoTechs styrelse beslutade förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som ExeoTechs aktieägare har rätt att kräva har ExeoTech avyttrat både A- och B aktier i IndoKina Ventures AB (publ) till ett värde om cirka 1,1 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst om cirka 0,1 MSEK. ExeoTechs ägarandel i IndoKina Ventures efter avyttringen uppgår till cirka 11 % av både röster och kapital.

Den 29 november meddelades ExeoTechs styrelse i enlighet med den nya strategin beslutat om ett antal förändringarna avseende "Österhagen glass" som idag bedrivs i bolaget Österhagenprodukter AB. Nuvarande verksamhet överförs till ett nytt bolag, Österhagen Glass AB, via en inkråmsöverlåtelse. Det nya bolaget, d v s Österhagen Glass AB, genomför en nyemission och ingår ett royaltyavtal med Österhagenprodukter AB. Varumärket Österhagen kommer fortsatt att ägas till 100 % av ExeoTech. Förändringen har ingen omedelbar resultatpåverkan. ExeoTechs ägarandel i det nya bolaget Österhagen Glass AB kommer efter genomförd nyemission att uppgå till 40 %. Resterande 60 % kommer att ägas av anställda och strategiska partners. Eventuellt kan den nya strukturen komma att krävas ett stämmogodkännande

ExeoTech har för att säkerställa sin del i det nya bolaget genomfört en mindre riktade emission om cirka 0,25 MSEK som omfattar 75 miljoner aktier till kurs 0,003 kr.

Den 29 november meddelades också att Jesper Birgemo på egen begäran avgått som VD för ExeoTech Invest AB (publ) och lämnar samtidigt även bolagets styrelse. Olle Andersson, idag bolagets ordförande, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD. I och med detta övertar Fredrik Nygren rollen som styrelsens ordförande fram till en extra stämma som styrelsen avser sammankalla.

Den 3 december meddelades att ReCap Moduler AB, ExeoTechs senaste investering i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, invigt under högtidliga former den första installationen av bolagets miljövänliga tvätt modul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag.

Den 18 december meddelades att ExeoTech avyttrat aktier i LPE International Pte Ltd, ägarbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ) motsvarande 5 % av utestående aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 0,4 MSEK och ger en mindre reavinst. Efter denna avyttring uppgår ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd till cirka 45 %. LPE International Pte Ltd är med detta inte längre ett dotterbolag till ExeoTech utan ett intressebolag. ExeoTech är fortsatt störste ägare med en ägarandel om cirka 45 % medan de tre grundarna tillsammans äger cirka 41 % och IndoKina Ventures AB (publ) cirka 14 %.

Den 28 december 2018 meddelades att den tidigare aviserade transaktionen avseende Österhagenprodukter AB nu slutförts som innebär att verksamheten som tidigare bedrivits av Österhagenprodukter AB avyttrats till det nybildade bolaget Österhagen Glass AB dels via en inkråmsöverlåtelse, dels genom att Österhagenprodukter AB beviljar Österhagen Glass AB en exklusiv licens att använda varumärket Österhagenglass med registreringsnummer 533992 mot en engångsbetalning och en rörlig ersättning motsvarande 3 % av Österhagen Glass AB nettoförsäljning. Österhagen Glass AB genomför samtidigt en nyemission som tecknas av ExeoTech. ExeoTechs ägarandel i det nya bolaget Österhagen Glass AB uppgår därefter till 40 % medan resterande 60 % ägs av de anställda.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för första kvartalet 2019 kommer att lämnas torsdagen den 30 maj 2019.

Stockholm den 28 februari 2019

Styrelsen i ExeoTech Invest AB (publ)

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD                                                           073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

För att erhålla ExeoTech Invests pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

ALLMÄN INFORMATION

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).
Organisationsnummer 556536-0954

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Moderbolagets adress är Engelbrektspaln 2, 0,5 tr, 114 034 Stockholm. Bolagets säte är Stockholm.

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 13.30 CET.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2018


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted