Årsredovisning 2017

Styrelsen för ExeoTech Invest AB (publ) ("ExeoTech") vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret, finns grund för uttalanden som gör att revisorerna varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföretaget eller koncernen, upplysning av särskild betydelse samt en anmärkning. 

Revisorns "grund för uttalande" som gör att de varken kan till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföretaget eller koncernen upplysningar av särskild betydelse, som återges nedan i sin helhet, avser den osäkerhet som anses föreligga kring det verkliga värdet av ExeoTechs aktieinnehav i framförallt Facile & Co AB, bokfört till cirka 2 MSEK, då igenom aktuell årsredovisning funnits tillgänglig samt värdet av dotterbolaget Bomars Brunn AB, bokfört till cirka 6 MSEK i koncernen, men nedskrivit i koncernen med 2 MSEK. Osäkerheten avseende Bomars Brunn hänför sig till att detta projekt inte ännu igångsatts och således inte kunnat påvisa kommersiellt värde.

Grund för uttalande
Som framgår av årsredovisningen har aktier i Bomars Brunn AB anskaffats till ett värde av 6 029 TKR. Några underlag för att kunna fastställa värdet eller riktigheten av denna transaktion har ej erhållits varför ett nedskrivningsbehov kan föreligga vilket för årsredovisningen är ett väsentligt belopp. Som framgår av årsredovisningen finns per balansdagen innehav i intressebolag till ett värde av 3 166 TKR. Några underlag för att kunna fastställa värdet eller riktigheten av dessa tillgångar har ej erhållits varför ett nedskrivningsbehov kan föreligga vilket för årsredovisningen är ett väsentligt belopp. Vi är oberoende i förhållande till enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen under avsnittet "väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer", vilket rör bolagets finansieringssituation. För att hantera bolagets likviditetsbehov har styrelsen och VD i februari 2016 tecknat ett avtal med GEM "Global Emerging Markets". Avtalet innebär att bolaget, under en period om 3 år från avtalets undertecknande, har möjlighet att erhålla kapitaltillskott och likviditet om 45 Mkr. För att bolaget skall kunna erhålla kapital krävs att en bolagsstämma beslutar, att genomföra riktade nyemissioner till GEM. Fram till revisionsberättelsens avlämnande har styrelsen utnyttjat ett mandat från bolagsstämman att genomföra riktade nyemissioner vilket tillfört bolaget ca 4,1 Mkr.

Anmärkning

Årsredovisningen har i strid med 8 kap. 2§ årsredovisningslagen lämnats till oss senare än sex veckor för ordinarie bolagsstämma.

Kommentarer kring årsredovisningen

I samband med att årsredovisningen för 2017 publiceras vill styrelsen även förtydliga att de totala intäkterna enligt årsredovisningen uppgår till cirka 29,7 MSEK mot cirka 33,7 MSEK som tidigare angivits i bokslutskommuniké.

I årsredovisningen uppgår EBITA till cirka -10,7 MSEK mot -7,2 MSEK i bokslutskommunikén och redovisat EBT uppgår i årsredovisningen till cirka -19,3 MSEK mot cirka -11,3 MSEK i bokslutskommunikén.

I årsredovisningen uppgår balansomslutning till cirka 29,1 MSEK mot cirka 34,0 MSEK enligt bokslutskommunikén och redovisat eget kapital uppgår i årsredovisning till cirka 14,9 MSEK mot cirka 17,6 MSEK i bokslutskommunikén. Avvikelserna ovan beror på följande:

  • La Petite Epicerie Saigon inte konsoliderats i fjärde kvartalet som var avsett, vilket innebär både lägre omsättning och resultat.
  • I bokslutsarbetet har beslut tagits om att skriva bort allt som hänför sig till den verksamhet som tidigare bedrevs av OAK Event. Totalt belastar OAK Event och dess dotterbolag Restaurang EKO koncernens resultaträkning med en förlust om inte mindre än cirka 6,5 MSEK.
  • Beslut har även tagits att skriva ned värdet på bordsvattenprojektet i Bomars Brunn då det ännu hunnit komma igång. Värdet har skrivits ned med cirka 2 MSEK.
  • Därutöver en mindre justering gjorts i värdet på vår glassverksamhet, Österhagen.

Sammantaget belastas således årets resultat med "engångskostnader" om cirka 9 MSEK.

Rapporten i sin helhet bifogas.

KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@exeotech.se
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2007


Bokslutskommuniké 2006


Delårsrapport Q3 2006


Delårsrapport Q2 2006


Delårsrapport Q1 2006


Årsredovisning 2005


Bokslutskommuniké 2005


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted