Val av ny styrelse vid fortsatt årsstämma i Exeo Tech Invest AB (Publ) den 4 oktober 2019

ExeoTechs styrelse har idag mottagit följande motförslag till val av styrelse vid fortsatt årsstämma den 4 oktober 2019. Bakom förslaget står en grupp aktieägare som representerar cirka 3% av utestående aktier i Bolaget och företräds av Göran Anderson. Förslaget återges i sin helhet nedan.

Förslaget gäller punkterna 11 och 13, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ny styrelse, i föreslagen dagordning vid fortsatt årsstämma den 4 oktober 2019.

Bakgrund och motiv:

Under den nuvarande styrelsens ledning har verksamheten inte utvecklats på ett positivt sätt vilket bla fått till följd att aktiekursen fallit som en sten och har nu nått en miniminivå. Aktieägargruppen vill bygga "riktiga" värden och återvinna trovärdigheten för bolaget och för att uppnå detta behövs en ny styrelse.

Den eventuella nya styrelsen kan i dagsläget inte ge en komplett aktivitetslista av åtgärder utan kommer att publicera en sådan så snart som möjligt efter tillträdet. Några punkter som kan nämnas redan nu är att analysera de nuvarande bolagsinnehaven för att se om det finns tillväxtmöjligheter och möjlighet att skapa intäkter. Intäkter är en förutsättning för att klara driften och för att undvika att göra en mängd emissioner samt för att skapa förutsättningar för tillväxt och därmed värden för aktieägarna.

Vidare skall den nya styrelsen fortsätta att verka för att skapa ett skuldfritt bolag samt skapa värden som klart överstiger dagens substansvärden.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att hitta en stark partner/delägare som har behov av ett noterat  bolag med de förutsättningar som Exeotech kan ge och som skapar en mycket stabil grund och möjlighet till god tillväxt.

Efter nämnda genomlysning, analys och utvärdering kommer den nya styrelsen aktualisera frågeställningen om det långsiktigt portföljinnehållet i Bolaget som ett nästa steg.

Ägargruppens yrkande:

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:                                                           
Föreslås uppgå till 4 (fyra) ledamöter och utan suppleanter.                                                                    

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:                                                                         
Claes Norman, Anders Hagström, Svante Brinkhagen och Bo Kinnunen. Som styrelsens ordförande föreslås Svante Brinkhagen.       


Kort presentation av föreslagen styrelse :

Claes Norman:                   1950, Civilekonom och mestadels verksam inom finansiella bolag

Anders Hagström:              1948, Jurist, national -och företagsekonom mm. Verksam bla inom bank och Smartcard industrin som bla VD

Svante Brinkhagen:            1950, Civilekonom och mestadels verksam inom tillverkande industri bla somVD

Bo Kinnunen:                      1951, Civilekonom, verksam som ekonomidirektör i olika bolag mm

Stockholm i september 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport reta opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019 kl. 11.17 CET.

ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.


Kommuniké från extrastämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Kommuniké från fortsatt årsstämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019

Idag har fortsatt årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär