MÅNADSBREV - JUNI

Bäste aktieägare, 

Vi arbetar fortsatt, såsom tidigare kommunicerats, kontinuerligt för att kunna rensa undan bland gamla skulder och samtidigt renodla vår struktur med målsattning om att skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. Det är mot den bakgrund avyttringen av Österhagen Glass AB skall ses. Vi har inte ändrat vår positiva uppfattning om potentialen i Österhagen Glass. Däremot har vi krasst konstaterat att med de begränsade resurser vi arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som idag inte utgör mer än cirka 3 % av substansvärdet. Vi kommer att fortsätta arbetet med att renodla vår verksamhet ytterligare samt stärka vår likviditet samt betala av äldre skulder. Min förhopping är därför att inom kort kunna återkomma med ytterligare åtgärder som del av denna pågående process. Styrelsens uppskattning av substansvärdet är fortsatt att det uppgår till cirka 17 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under juni, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 40% 32.2%

Juni var försäljningsmässigt i linje med maj och i stor sett oförändrat mot föregående år. Fokus är nu som tidigare nämnts på att i första hand förbättra lösamheten snarare än att öka tillväxten då kapaciteten, framförallt för torkad frukt, fortsatt begränsar tillväxttakten. Under juni har långsiktig kapacitet för torkad frukt säkrats men det dröjer dock fram t o m slutet av augusti innan denna kapacitet kan vara i full produktion.

Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt även om dess andel av försäljningen i juni minskade till cirka 63 %. Andelen sylt och honung, som har väsentligt högre marginaler än torkad frukt, ökade samtidigt till 28 % från 24 % i maj. Aven om produktmixen förbättrats så gick fortsatt cirka 70 % av försäljningen i juni till Retail och 30 % till Horeca. Målet är att andelen Retail kan reduceras till 50 %, då både lönsamhet och kassaflöde är bättre i Horeca, samtidigt som den totala försäljningen ökar. Merparten av försäljningen går fortsatt till kunder i Vietnam och Kambodja.

Bolagets senast lanserade produkt jordnötssmör utvecklas starkt, framförallt inom Horeca, och utgjorde i juni mer än 4 % av den totala försäljningen, upp från 2 % i maj. I juni har flera hotel valt Bolagets produkt framför konkurrerande produkter, både lokala och importerade, då dessa använder plastförpackningar. Vidare har Bolaget i juni nått en överenskommelse om att bilda ett Joint Venture bolag för produktion av jordnötssmör och relaterade produkter.

Målsättning för helåret kvarstår, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 10% 6.0%

Slutleverans och besiktning av tidigare order har framgångsrikt slutförts i juni. Bolaget har inte erhållit några nya order under juni men Bolagets utestående offertstock fortsätter att öka och uppgår nu till ett värde av cirka 140 MSEK. Bolaget ser nu ocksa ett ökat intresse från privata fastighetsbolag avseende Bolaget s.k. tvättmodul. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %. Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co fortgår.

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktor

Stockholm den 17 juli 2019

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD
073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 13.00 CET.

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Bilaga till kallelsen till Extra bolagsstämma den 23 augusti 2019

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 augusti 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 09.30 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


MÅNADSBREV - JULI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och reglera gamla skulder för att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech har fortsatt under juli och inledningen av augusti. I juli har ägandet i Österhagen Glass AB (40,0 %) och det helägda varumärkesägande bolaget Österhagenprodukter AB avyttrats. I början på augusti har sedan även 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Sammantaget har detta resulterat ett positivt resultat om cirka 0,2 MSEK och frigjort medel om cirka 0,7 MSEK som använts för att reglera skulder. Efter dessa transaktioner uppgår ägandet i LPE International Pte Ltd till 38,1 % och ägandet i IndoKina Ventures AB (publ) till cirka 7,0 %.


Kallelse till Extra stämma den 23 augusti 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämmafredagen den 23 augusti 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.


Bilaga till kallelsen till Fortsatt bolagsstämma den 23 augusti 2019

Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


Fortsatt renodling - andelar i IndoKina Ventures och LPE International avyttras

ExeoTech har idag avyttrat dels aktier motsvarande 4.0 % i IndoKina Ventures AB (publ), dels Kalmarna Shipping AB. Köpare är i båda fallen Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB). Kalmarna Shipping AB är idag ett vilande bolag men där vissa tvister avseende tidigare verksamhet inom catering finns kvar. ExeoTech redovisar en mindre vinst på försäljningen. ExeoTechs ägande i IndoKina Ventures AB (publ) uppgår efter forsäljningen till cirka 7 % av kapitalet och 2 % av rösterna.


Kallelse till fortsatt bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt årsstämma fredagen den 23 augusti 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30. 


MÅNADSBREV - JUNIKommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Bolagstämma den 28 juni 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 kommer inte att vara klar for framläggande till årsstämman den 28 juni 2019. Därför kommer ExeoTechs styrelse vid årsstämman den 28 juni 2019 att föreslå att årsstämman beslutar om fortsatt stämma, vilket innebar att en ny fortsatt årsstämma kommer att avhållas inom fyra till åtta veckor efter årstamman den 28 juni 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär