MÅNADSBREV - JUNI

Bäste aktieägare, 

Vi arbetar fortsatt, såsom tidigare kommunicerats, kontinuerligt för att kunna rensa undan bland gamla skulder och samtidigt renodla vår struktur med målsattning om att skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. Det är mot den bakgrund avyttringen av Österhagen Glass AB skall ses. Vi har inte ändrat vår positiva uppfattning om potentialen i Österhagen Glass. Däremot har vi krasst konstaterat att med de begränsade resurser vi arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som idag inte utgör mer än cirka 3 % av substansvärdet. Vi kommer att fortsätta arbetet med att renodla vår verksamhet ytterligare samt stärka vår likviditet samt betala av äldre skulder. Min förhopping är därför att inom kort kunna återkomma med ytterligare åtgärder som del av denna pågående process. Styrelsens uppskattning av substansvärdet är fortsatt att det uppgår till cirka 17 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under juni, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 40% 32.2%

Juni var försäljningsmässigt i linje med maj och i stor sett oförändrat mot föregående år. Fokus är nu som tidigare nämnts på att i första hand förbättra lösamheten snarare än att öka tillväxten då kapaciteten, framförallt för torkad frukt, fortsatt begränsar tillväxttakten. Under juni har långsiktig kapacitet för torkad frukt säkrats men det dröjer dock fram t o m slutet av augusti innan denna kapacitet kan vara i full produktion.

Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt även om dess andel av försäljningen i juni minskade till cirka 63 %. Andelen sylt och honung, som har väsentligt högre marginaler än torkad frukt, ökade samtidigt till 28 % från 24 % i maj. Aven om produktmixen förbättrats så gick fortsatt cirka 70 % av försäljningen i juni till Retail och 30 % till Horeca. Målet är att andelen Retail kan reduceras till 50 %, då både lönsamhet och kassaflöde är bättre i Horeca, samtidigt som den totala försäljningen ökar. Merparten av försäljningen går fortsatt till kunder i Vietnam och Kambodja.

Bolagets senast lanserade produkt jordnötssmör utvecklas starkt, framförallt inom Horeca, och utgjorde i juni mer än 4 % av den totala försäljningen, upp från 2 % i maj. I juni har flera hotel valt Bolagets produkt framför konkurrerande produkter, både lokala och importerade, då dessa använder plastförpackningar. Vidare har Bolaget i juni nått en överenskommelse om att bilda ett Joint Venture bolag för produktion av jordnötssmör och relaterade produkter.

Målsättning för helåret kvarstår, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 10% 6.0%

Slutleverans och besiktning av tidigare order har framgångsrikt slutförts i juni. Bolaget har inte erhållit några nya order under juni men Bolagets utestående offertstock fortsätter att öka och uppgår nu till ett värde av cirka 140 MSEK. Bolaget ser nu ocksa ett ökat intresse från privata fastighetsbolag avseende Bolaget s.k. tvättmodul. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %. Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co fortgår.

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktor

Stockholm den 17 juli 2019

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD
073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 13.00 CET.

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted