KOMMUNIKÉ FÖR TREDJE KVARTALET 2018

  • Nettoomsättning Q3 var 7,6 MSEK (8,2 MSEK) och för 9M 19,7 MSEK (21,8 MSEK).
  • EBITDA Q3 var -1,3 MSEK (-2,5 MSEK) och för 9M -4,5 MSEK (-8,0 MSEK).
  • EBIT Q3 var -2,0 MSEK (-3,2 MSEK) och 9M -6,5 MSEK (-9,9 MSEK).
  • EBT Q3 var -2,5 MSEK (-4,4 MSEK) och för 9M -5,4 MSEK (-11,3 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q3 var -2,0 MSEK (-2,5 MSEK) och för 9M -3,4 MSEK (-8,2 MSEK).
  • Likvida medel uppgick till cirka 0,3 MSEK (0,6 MSEK).
  • Koncernens eget kapital uppgick vid 9M till cirka 15,6 MSEK (17,3 MSEK) och soliditeten 80 % (53%).
  • EPS i Q3 uppgår till -0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,01 SEK).
  • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK.
  • Nettoomsättnings målet för 2018 är cirka 50 - 60 MSEK. LPES i Vietnam har nu sina säsongsmässigt starkaste månader (november - januari).

VD KOMMENTAR - SYNLIG FÖRBÄTTRING MEN INTE TILLRÄCKLIG

Av siffrorna för Q3 och 9M framgår tydligt att både tillväxt och resultat fortsätter att förbättras. För jämförbara enheter ökade omsättning med 1 % i Q3 och med 13 % för 9M. För livsmedelsverksamheten som finns samlad i LPES Group ökade omsättning i Q3 med 16 % och för 9M med 49 %. Både resultat och kassaflöde har förbättrats men är fortsatt negativa. Styrelsens uppfattning är dock att förbättring inte går tillräckligt fort. Därför har styrelsen efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat att företa ett antal förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som våra aktieägare har rätt att kräva samt synliggöra värden. Styrelsens uppfattning är att ExeoTech skall äga minst 10 % och högst 40 % i de bolag ExeoTech investerar i dels för att få ett väsentligt inflytande, dels för att säkerställa att ExeoTech alltid investerar jämte en driven entreprenör. ExeoTech skall därtill alltid verka för att det skall finnas tydliga incitaments. Detta gäller både nya och befintliga investeringar. Styrelsens uppfattning är att det idag finns ett antal oslipade diamanter i portföljen med bra produkter och starka varumärken, såsom Österhagen och La Petite Epicerie Saigon, som med rätt förutsättning kan under lång tid uppnå hög tillväxt och lönsamhet.

t.f. VD, Olle Andersson

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Rapport för fjärde kvartalet 2018 kommer att lämnas torsdagen den 28 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

KONTAKTINFORMATION
Olle Andersson, t.f. VD 073 - 745 07 27, olle.andersson@exeotech.se

För att erhålla pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@exeotech.se, skriv Önskar pressrelease.

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 09.30 CET.

ALLMÄN INFORMATION

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.
ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).
Organisationsnummer 556536-0954

Moderbolagets adress är Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Bolagets säte är Kalmar.

Nerladdningsbara filerExeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted