MÅNADSBREV - JUNIKommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Bolagstämma den 28 juni 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 kommer inte att vara klar for framläggande till årsstämman den 28 juni 2019. Därför kommer ExeoTechs styrelse vid årsstämman den 28 juni 2019 att föreslå att årsstämman beslutar om fortsatt stämma, vilket innebar att en ny fortsatt årsstämma kommer att avhållas inom fyra till åtta veckor efter årstamman den 28 juni 2019.


Bilaga till kallelsen till bolagsstämma den 28 juni 2019

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 28 juni 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


MÅNADSBREV - MAJ


Ett första steg i en renodling av verksamheten - ExeoTech Ventures avyttras

ExeoTech har idag avyttrat ExeoTech Ventures AB som ett första steg i en ytterligare fokussering och renodling av ExeoTechs verksamhet. ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella transaktioner och passar därfor inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande bokfört värde. Forsäljningen har således ingen resultateffekt.

ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfolj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därfor att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Köpare är en grupp av investerare där bl.a. IndoKina Ventures AB ingår.

ExeoTech har samtidigt med försäljningen av ExeoTech Ventures genomfört en riktad emission om 300 miljoner aktier till ett värde om cirka 0,6 MSEK som en del i det arbete som fornärvarande pågar for att reglera Bolagets skulder och säkerställa kapital för att utveckla portföljbolagen.

I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson " Detta är ett första steg mot en mer renodlad verksamhet och vi hoppas inom kort kunna presentera fler avyttringar. Fokus är nu först och främst på att avyttra de innehav som vi inte betraktar som kärninnehav, d v s framförallt Facile & Co AB och Bomars Brunn AB."


KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Den nya strategin som antogs och implementerats under hösten 2018, som innebär bl.a. att portföljbolagen inte längre konsolideras, påverkar rapportens utseende.
 • LPES Foods, som försattes i konkurs i början på april 2019, ingår inte i den nu redovisade kvartalsrapporten annat än den redovisningmässiga förlust som uppstår i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningmässig förlust om cirka 5 MSEK.
 • Nettoomsättning Q1 var 0,1 MSEK (6,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -0,3 MSEK (-1,7 MSEK) och EBIT Q1 var -0,8 MSEK (-2,2 MSEK).
 • EBT Q1 var -6,1 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,3 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 15,1 MSEK (18,4 MSEK) och soliditeten 65 % (57%).
 • EPS i Q1 uppgår till -0,003 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,006 SEK (0,014 SEK).
 • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
 • Kärninnehav utvecklas fortsatt postitivt. Därför förväntas en tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år.

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär