Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet (juli - september 2022)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7,4 (4,5) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -3,6 (-2,4) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -5,5 (-3,7) MSEK

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,44 (-0,37) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 (8,8) MSEK

Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

 

Nio månader (januari - september 2022)

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,1 MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,0 MSEK

Rörelseresultat för perioden uppgick till -16,4 MSEK

Resultat efter skatt och avskrivningar för perioden uppgick till -16,4 MSEK

Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,31 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,8 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Peter Persson utses till ny koncern VD 

Bolaget kallar till extra bolagsstämma

Bolaget tog upp ett lån om 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet

Styrelseordförande Johan Nordin och VD Peter Persson köpte 366 660 aktier vardera

Kupatana uppnådde lönsamhet före avskrivningar om 22% i september

Nettomsättningsökning för koncernen om 64% för perioden jämfört med föregående år

Bolaget lånade ut 1,5 MSEK till dotterbolaget Socialmedialab Nordic AB

Ett antal omstruktureringsåtgärder genomfördes vilka förväntas ge positiva effekter på kostnadssidan under det fjärde kvartalet samt ytterligare positiva effekter under det första kvartalet 2023

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant för bolagets aktie

Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission

Ingått avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska lanseras under varumärket Kupatana och blir den första e-handelssatsningen för Kupatana

SaaS-verksamheten Social Content flyttas från Socialmedialab till ett nystartat dotterbolag

Kupatana gör en nyckelrekrytering och anlitar en ny säljchef i kvartal 1 2023

Due diligence perioden för avsiktsförklaringen med Bongo5 förlängd 

Aktiemarknadsnämnden uttalar sig angående den riktade emissionen 2021 

Dotterbolaget Socialmedialab Nordic AB återbetalade lånet från moderbolaget om 1,5 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 704402498

Certified Adviser, Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08.45 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted