Kommuniké från extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB den 1 september 2022

Extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") ägde rum idag den 1 september 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Bolagsordningsändring


Stämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen:

 

Tidigare lydelse

Nuvarande lydelse

 

§ 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 848 972,35 kronor och högst 51 395 889,40 kronor.

§ 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

§ 5 Antalet aktier

 

Antalet aktier ska vara lägst 6 983 137 och högst 27 932 548.

§ 5 Antalet aktier

 

Antalet aktier ska vara lägst 12 671 102 och högst 50 684 408.

 

 

Införande av incitamentsprogram 2022/2026A för ledande befattningshavare i Bolaget

 

Stämmande beslutade att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 300 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget ("Incitamentsprogram 2022/2026A").

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 januari 2026 till och med den 31 mars 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till tre (3) kronor per aktie.

 

I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 300 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Införande av incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

 

Stämmande besluta att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 500 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter ("Incitamentsprogram 2022/2026B").

 

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 januari 2026 till och med den 31 mars 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till tre (3) kronor per aktie.

 

I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 500 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt i sådan utsträckning som från tid eller annan är tillåten enligt bolagsordningen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

 

Justeringsbemyndigande

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 704402498

Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB den 1 september 2022

Extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") ägde rum idag den 1 september 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


Delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet (april - juni 2022)

 

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 (6,8)  MSEK

 

Rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -3,7(-2,5)  MSEK

 

Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -5,6 (-3,8)  MSEK

 

Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,44(-0,38)  SEK

 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4(11,3) MSEK

 

Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK

 

Halvår (januari - juni 2022)

Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,7 MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,4 MSEK

Rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -10,9 MSEK

Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,88 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4 MSEK


Euroafrica Digital Ventures utser Peter Persson till ny VD

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att styrelsen anser att ett VD-byte är nödvändigt för att koncernen skall kunna nå de högt uppsatta målen, med ett ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Avgående VD, Philip Ebbersten kommer fortsätta sitt arbete inom koncernen i en ny roll med fokus på att förverkliga tillväxtstrategin på den östafrikanska marknaden.


Euroafrica Digital Ventures erhåller lånefinansiering om totalt 4 MSEK

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") har erhållit en lånefinansiering av Formue Nord Markedsneutral A/S om totalt 4 MSEK i syfte att möjliggöra Bolagets fortsatta tillväxtstrategi, främst i Östafrika. Euroafricas dotterbolag Kupatana är marknadsledande i Tanzania och kommer att använda finansieringen till att marknadsföra och utöka de tillgängliga tjänsterna på Bolagets mobilapplikationer.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 september 2022.


Euroafrica Digital Ventures styrelseordförande Johan Nordin köper aktier

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") ordförande Johan Nordin och storägaren Skandnet Group AB (Peter Persson) förvärvar samtliga aktier från Frontier Digital Ventures (FDV).


Euroafrica Digital Ventures går live med Zoomtanzania användare i Kupatana plattformen och stärker marknadsdominansen i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.


Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB 556971-0188 ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022 på Luntmakargatan 66. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Euroafrica Digital Ventures skriver avtal med Tanzanias största betaltjänstföretag Selcom Ltd, för att möjliggöra fler tjänster på Kupatana med flera intäktsströmmar

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster.


Delårsrapport första kvartalet 2022 Euroafrica Digital Ventures

Första kvartalet (januari - mars 2022)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted