KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 september 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 september 2022 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 augusti 2022, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 26 augusti 2022 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken "Information om poströstning" nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 24 augusti 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 26 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Poströstningsförfarande

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.euroafricadigitalventures.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 31 augusti 2022. Formuläret kan skickas med post till Euroafrica Digital Ventures AB, Brahegatan 29, 114 37 Stockholm eller per e-post till [email protected].  

En poströst kan återkallas fram till och med den 31 augusti 2022 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.euroafricadigitalventures.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapital
 9. Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026A till ledande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 10. Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsens ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 13. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

 

Styrelsen föreslår att stämman väljer Johan Nordin till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

 

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

 

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

 

Styrelsen föreslår Peter Persson som person att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

 

Styrelsen förslår att stämman beslutar om justering av bolagsordningen i enlighet med nedan:

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

§ 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 848 972,35 kronor och högst 51 395 889,40 kronor. 

§ 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 

§ 5 Antalet aktier

 

Antalet aktier ska vara lägst 6 983 137 och högst 27 932 548. 

§ 5 Antalet aktier

 

Antalet aktier ska vara lägst 12 671 102 och högst 50 684 408. 

 

 

Beslut om justering av § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt ovan är villkorat av stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 nedan.

 

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapital

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 23 314 828,10 kronor, att i enlighet med villkoren nedan:

 

 1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 22 807 984,02 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 

Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets verksamhet. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 506 844,08 kronor, fördelat på sammanlagt 12 671 102 aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie. Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i november 2022.

 

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om bolagsordningsändring enligt punkt 7 ovan.

 

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 9 - Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026A till ledande befattningshavare i Bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 300 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Bolaget ("Incitamentsprogram 2022/2026A").

 

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2022/2026A föreslår styrelsen även att extra bolagsstämma beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.


 1. a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2026A till ledande befattningshavare i Bolaget

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införandet av Incitamentsprogram 2022/2026A enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 

 • Incitamentsprogram 2022/2026A ska omfatta maximalt 300 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

 • Deltagarna i incitamentsprogrammet ska omfatta ledande befattningshavare i Bolaget ("Deltagarna"). Varje Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:

 

 • Nuvarande och kommande VD ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner.

 

 • Övriga nuvarande och kommande ledande befattningshavare i Bolaget eller dotterbolag ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 200 000 teckningsoptioner. Peter Persson omfattas av incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsen och kommer inte allokeras teckningsoptioner i egenskap av COO för Bolaget.

 

 1. b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner


Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026A.

 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 300 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000 SEK (förutsatt ett kvotvärde om 0,04, d.v.s. att stämman röstat för styrelsens förslag om sänkning av aktiekapitalet under punkt 8 på dagordningen).

 

 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden och med den 2 januari 2026 till och med den 31 mars 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 3 kronor per aktie.

 

 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

 • Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt.

 

 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.

 

 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

 

 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som i god tid före stämman kommer laddas upp på Bolagets hemsida.

 

 1. c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan. 

 

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juli 2022 till och med den 29 juli Baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under nämnda period, uppgår optionspremien preliminärt till 0,33 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie.

 

 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan.

 

 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta att nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2022/2026A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

 

Bakgrund och skäl till förslag

 

Syftet med Incitamentsprogram 2022/2026A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att stärka engagemang och motivation hos ledningen i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilken bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolaget aktieägare.

 

Utspädningseffekt

 

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 12 671 102. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 300 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Övriga utestående incitamentsprogram

 

Bolaget har vid tiden för extra bolagsstämman inga övriga utestående incitamentsprogram.

 

Värdering

 

Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 2,70 procent och en volatilitet om 40,00 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmet löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Mangold Fondkommission AB i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade optionspremien har avrundats till närmast helt öre.

 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

 

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2022/2026A.

 

Incitamentsprogram 2022/2026A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

 

Beredning av förslaget

 

Förslaget till incitamentsprogram 2022/2026A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

 

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 10 - Beslut om (a) incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsens ledamöter, (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

 

Aktieägaren Johan Stigels ("Aktieägaren") föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 500 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter ("Incitamentsprogram 2022/2026B").

 

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2022/2026B föreslår Aktieägaren även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

 

 1. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2022/2026B till styrelsens ledamöter

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2022/2026B enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 

 • Incitamentsprogram 2022/2026B ska omfatta maximalt 500 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens ledamöter ("Deltagarna") i enlighet med följande:

 

 • Styrelseordförande ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner.

 

 • Övriga styrelseledamöter ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 400 000 teckningsoptioner. Fredrik Holmström omfattas av incitamentsprogram 2022/2026A till ledningen och kommer inte allokeras teckningsoptioner i egenskap av styrelseledamot för Bolaget.

 

 1. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

 

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ör att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026B.

 

 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 500 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 20 000 kronor (förutsatt ett kvotvärde om 0,04, d.v.s. att stämman röstat för styrelsens förslag om sänkning av aktiekapitalet under punkt 8 på dagordningen).

 

 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 2 januari 2026 till och med 31 mars 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 3 kronor per aktie.

 

 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.

 

 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar från emissionsbeslutet på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.

 

 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor som i god tid före stämman kommer laddas upp på Bolagets hemsida.

 

 1. c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

 

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

 

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 juli 2022 till och med den 29 juli Baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under nämnda period, uppgår optionspremien preliminärt till 0,33 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie.

 

 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagarna. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptionerna till någon annan.

 

 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2022/2026B och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

 

Bakgrund och skäl till förslag

 

Syftet med Incitamentsprogram 2022/2026B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att stärka engagemang och motivation hos Bolagets existerande och blivande styrelseledamöter. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

 

Utspädningseffekt

 

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 12 671 102. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2022/2026B tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 500 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Övriga utestående incitamentsprogram

 

Bolaget har vid tiden för extra bolagsstämman inga utestående incitamentsprogram.

 

Värdering

 

Den preliminära och slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 2,70 procent och en volatilitet om 40,00 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmet löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Mangold Fondkommission AB i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade optionspremien har avrundats till närmast helt öre.

 

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

 

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2022/2026B.

 

Incitamentsprogram 2022/2026B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

 

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt i sådan utsträckning som från tid eller annan är tillåten enligt bolagsordningen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

 

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

ÖVRIGT

 

Handlingar

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com), senast samma dag.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

 

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, d.v.s. senast den 22 augusti 2022, till Bolagets adress Brahegatan 29, 114 37 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress och på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com) senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 27 augusti 2022. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear  AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 671 102.

 

__________________________

 

Stockholm i augusti 2022

Euroafrica Digital Ventures AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Om Euroafrica


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Nerladdningsbara filer

Euroafrica Digital Ventures utser Peter Persson till ny VD

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Peter Persson till ny VD. Han tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att styrelsen anser att ett VD-byte är nödvändigt för att koncernen skall kunna nå de högt uppsatta målen, med ett ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Avgående VD, Philip Ebbersten kommer fortsätta sitt arbete inom koncernen i en ny roll med fokus på att förverkliga tillväxtstrategin på den östafrikanska marknaden.


Euroafrica Digital Ventures erhåller lånefinansiering om totalt 4 MSEK

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") har erhållit en lånefinansiering av Formue Nord Markedsneutral A/S om totalt 4 MSEK i syfte att möjliggöra Bolagets fortsatta tillväxtstrategi, främst i Östafrika. Euroafricas dotterbolag Kupatana är marknadsledande i Tanzania och kommer att använda finansieringen till att marknadsföra och utöka de tillgängliga tjänsterna på Bolagets mobilapplikationer.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 september 2022.


Euroafrica Digital Ventures styrelseordförande Johan Nordin köper aktier

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") ordförande Johan Nordin och storägaren Skandnet Group AB (Peter Persson) förvärvar samtliga aktier från Frontier Digital Ventures (FDV).


Euroafrica Digital Ventures går live med Zoomtanzania användare i Kupatana plattformen och stärker marknadsdominansen i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.


Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB 556971-0188 ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022 på Luntmakargatan 66. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


Euroafrica Digital Ventures skriver avtal med Tanzanias största betaltjänstföretag Selcom Ltd, för att möjliggöra fler tjänster på Kupatana med flera intäktsströmmar

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster.


Delårsrapport första kvartalet 2022 Euroafrica Digital Ventures

Första kvartalet (januari - mars 2022)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK


Euroafrica Digital Ventures och Bongo5 Media Group ingår avsiktsförklaring rörande en investering för majoritet i det ledande medieföretaget

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har tecknat en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group genom en riktad nyemission.


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör års- och koncernredovisning 2021

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted