KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org. nr 556971-0188 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 10 juni 2021 genom en presentation på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 juni 2021, och

· anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 9 juni 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken "Information om poströstning" nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på årsstämman - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 2 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Euroafrica Digital Ventures AB (publ), Brahegatan 29, 114 37 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till philip.ebbersten@kupatana.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

11. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

12. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Peter Hjorth väljs till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Peter Persson eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punk 7 c)

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

· Peter Hjorth (styrelseledamot under 2020)

· Peter Åkerström (styrelseledamot under 2020)

· Philip Ebbersten (VD och styrelseledamot under 2020)

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget enligt följande: Arvode till styrelseordföranden ska uppgå till 150 000 kronor och arvodet till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 100 000 kronor Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 460 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter.

Vidare föreslås att arvode till Bolaget revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås antalet styrelseledamöter att uppgå till sex (6), utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av Peter Hjorth, Fredrik Holmström, Björn Jonsson, Johan Nordin, Peter Persson och Emelie Smidt som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare förslås Peter Hjorth att omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till Bolagets revisor. PwC har meddelat att, för det fall PwC blir omvalt, Henrik Boman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 10)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Bolagets aktiekapital uppgår till 18 587 932,47 kronor, fördelat på 10 102 137 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 31 maj 2021, till adress till Euroafrica Digital Ventures AB (publ), Brahegatan 29, 114 37 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till philip.ebbersten@kupatana.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com) och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 5 juni 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida (euroafricadigitalventures.com) senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i maj 2021

Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: philip.ebbersten@kupatana.com

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Kommuniké från årsstämman 2021 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), 556971-0188, ("Bolaget") ägde rum idag den 10 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana ökar tillväxten med 180% under ny VD

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") kan idag presentera tillväxttal för de senaste tre månaderna 2021. Med Kupatanas nya VD, Emelie Smidt och hennes erfarenhet inom digital marknadsföring och online konvertering visar Kupatana redan positiva resultat. Trafiken till Kupatana har ökat med 180% och det sker en stadig uppgång i antal annonser och kontakter som genereras till annonsörerna, samtidigt som utvecklingen av plattformen går framåt i snabb takt.Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggär årsredovisning 2020

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.comEuroafrica Digital Ventures etablerar tech hub i Skellefteå

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") etablerar en ny hub för teknikutveckling i Skellefteå. Bolaget som ansvarar för den digitala marknadsplatsen Kupatana och SaaS plattformen Social Content kommer därmed fortsätta utvecklingen och driva innovativa tech-lösningar från Skellefteå. Utvecklingsteamet kommer ledas av Daniel Marklund som kommer från TieotoEVRY. Marklund har mångårig erfarenhet av systemutveckling och har tidigare jobbat med att utveckla Social Content. Kompetenssammansättningen inom utveckling är en viktig komponent för Bolagets tillväxtstrategi i Norden och Östafrika. Marklund kommer inledningsvis anställa två utvecklare för att möta utvecklingsbehoven för Kupatana och Social Content. Bolagets långsiktiga målsättning med etableringen av verksamheten i Skellefteå är att anställa ytterligare utvecklare som också arbetar med externa kunder. Daniel tillträder tjänsten som CTO den 3 maj 2021


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag skriver strategiskt avtal med ClearOn

Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.


Euroafrica Digital Ventures AB: första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 6 april 2021, inleds handeln i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Euroafricas aktie har ISIN-kod SE0015660345 och handlas under kortnamnet EURA. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0015660626 och handlas under kortnamnet EURA TO1.


Euroafrica har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 31 mars 2021 godkänt Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market.


Euroafricas erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 6 april

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för att teckna units i Euroafrica har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units1, tecknades cirka 5,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 159 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted