KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org. nr 556971-0188 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 juni 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 10 juni 2021 genom en presentation på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 juni 2021, och

· anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 9 juni 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken "Information om poströstning" nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på årsstämman - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 2 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Euroafrica Digital Ventures AB (publ), Brahegatan 29, 114 37 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till [email protected] Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

11. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

12. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Peter Hjorth väljs till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Peter Persson eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punk 7 c)

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

· Peter Hjorth (styrelseledamot under 2020)

· Peter Åkerström (styrelseledamot under 2020)

· Philip Ebbersten (VD och styrelseledamot under 2020)

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget enligt följande: Arvode till styrelseordföranden ska uppgå till 150 000 kronor och arvodet till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 100 000 kronor Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 460 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter.

Vidare föreslås att arvode till Bolaget revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås antalet styrelseledamöter att uppgå till sex (6), utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av Peter Hjorth, Fredrik Holmström, Björn Jonsson, Johan Nordin, Peter Persson och Emelie Smidt som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare förslås Peter Hjorth att omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till Bolagets revisor. PwC har meddelat att, för det fall PwC blir omvalt, Henrik Boman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 10)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Bolagets aktiekapital uppgår till 18 587 932,47 kronor, fördelat på 10 102 137 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 31 maj 2021, till adress till Euroafrica Digital Ventures AB (publ), Brahegatan 29, 114 37 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2021") eller per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (euroafricadigitalventures.com) och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 5 juni 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida (euroafricadigitalventures.com) senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Stockholm i maj 2021

Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Delårsrapport första kvartalet 2022 Euroafrica Digital Ventures

Första kvartalet (januari - mars 2022)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 6,0 (5,2) MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,7) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -5,3 (-1,1) MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,43 (-0,17) SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,3 (11,4) MSEK


Euroafrica Digital Ventures och Bongo5 Media Group ingår avsiktsförklaring rörande en investering för majoritet i det ledande medieföretaget

Euroafrica Digital Ventures ABs ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures Ltd har tecknat en avsiktsförklaring om att investera 3.5 MSEK för 51% av mediabolaget Bongo5 Media Group genom en riktad nyemission.


Euroafrica Digital Ventures AB (publ) offentliggör års- och koncernredovisning 2021

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") offentliggör års- och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021, inklusive revisionsberättelse. Årsredovisning är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.euroafricadigitalventures.com


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2022 kl. 15.00 på adressen Luntmakargatan 66, 11351 Stockholm


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana ingår strategiska avtal och ökar försäljningen

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har ingått ett par strategiska avtal att leverera annonsering på plattformen för ett av Tanzanias största spelbolag och för ett betallösningsföretag. Dessa två affärer är värda 13,5 KUSD under 1-2 månader och är en pilot som kan leda till längre annonseringsavtal


Euroafrica Digital Ventures genomför riktad emission till Babasell AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") har idag genomfört en riktad nyemission till Babasell AB ("Babasell") som ersättning enligt det överlåtelseavtal avseende teknologin bakom Babasells plattform som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 november 2021. Nyemission till Babasell omfattar 478 927 aktier. Emissionslikviden, som erläggs genom kvittning, uppgår till cirka 2,5 MSEK.


Euroafrica Digital Ventures redovisar bokslutskommuniké för 2021

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") redovisar en ökning av försäljningen med 29% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. För helåret 2021 ökar försäljningen med 10% jämfört med 2020


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana och Uber gör det enkelt att ta sig fram i Tanzania

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana är Tanzanias största online marknadsplats - låt vara produkter eller tjänster. Sedan starten och nu med förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania besöks sajterna av flera miljoner tanzanier årligen. För att vara i framkant och ta vara på landets ekonomiska tillväxt inom online marknadsplatser kommer flera tjänster att lanseras men först ut är integrering av Uber för att göra det möjligt att boka resor genom Kupatana appen Det blir den första kompletta Native Uber API integrationen för en marknadsplats i Tanzania och ett första steg i vår strategi att bli en framtida super-app.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana går live med den nya plattformen. Tillsammans med Zoomtanzania har trafiken ökat med över 200% till 3,5 miljoner unika användare

Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana har idag publicerat den nya generationens plattform och inväntar godkännande av IOS och Android apparna som är under "app review". Under 2021 har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 200% och annonsinflödet har ökat med mer än 100%. Bolaget cementerar sin marknadsdominans på en marknad med 65 miljoner innevånare och där internetpenetrationen har ökat till 45% med över 30 miljoner användare.


Euroafrica Digital Ventures dotterbolag går live med mäklarkedjan Properties & Partners för mikromarknadsföring av bostadsannonser

Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") går live med mikromarknadsföring för mäklarkedjan Properties & Partners.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted