Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 - 31 maj 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,7 (-11,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (14,6) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
 • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
 • I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under de 15 år den är berättigad till certifikat.

VD har ordet
I mitten av april kom slutligen besked från den svenska och norska regeringen angående elcertifikatsystemets utformning efter 2020. Beskedet innebär att Norge inte sätter upp någon ny målsättning, medan Sverige utökar ambitionen med 18 TWh till 2030 i enlighet med förra sommarens Energiöverenskommelse. Projekt som byggs i Norge efter 2021 kommer inte att erhålla elcertifikat, men utfärdade certifikat kommer att fortsätta att handlas på en gemensam marknad.

Den utdragna processen skapade osäkerhet i marknaden och har medfört låga priser på elcertifikat under vintern och våren. Priserna har inte påverkats i någon större grad efter beskeden. Dock fortsätter överskottet av certifikat att minska på grund av lägre utbyggnadstakt och ökad efterfrågan på certifikat genom högre kvotplikt. Under 2018 och 2019 ökas kvotplikten dessutom ytterligare genom beslut om att justera för historiska felberäkningar under dessa år. Detta bör leda till en mer balanserad certifikatmarknad de närmaste åren.

Från Eolus sida välkomnar vi den svenska förlängningen av elcertifikatsystemet. Samtidigt accentuerar vi arbetet med att utveckla och etablera projekt för den svenska och norska marknaden som inte kommer att vara beroende av något stödsystem alls. Det är min fasta övertygelse att vi kommer nå den punkt där nordisk vindkraft klarar sig på helt egna meriter innan 2030.

Den tekniska utvecklingen i vår bransch fortsätter i snabb takt. Vi invigde nyligen vindpark Långmarken i Kristinehamn. Varje verk i parken beräknas producera nästan tio gånger mer el än det första verket som Eolus etablerade i Kristinehamn för drygt tio år sedan. Alla de ledande vindkraftstillverkarna lanserar nu verk med en effekt över 4 MW och med rotorstorlekar med diameter upp mot 150 meter. Utvecklingen visar tydligt att vindkraft och annan förnybar energi inte är ett udda alternativ till andra produktionsslag utan en nödvändighet och det nya normala.

I maj undertecknade vi Eolus hittills största affär. Munich Re förvärvar vindpark Jenåsen för 106 miljoner euro. All el som kommer att produceras i parkens 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW omfattas av ett 10-årigt elhandelsavtal med Google för att försörja deras serverhall i Finland med förnybar el. Inom ramen för affären kommer Eolus att för 9 miljoner euro förvärva rätten till 96 procent av de elcertifikat som Jenåsen kommer att producera under 15 år från idrifttagandet 2018. Parken är under byggnation och beräknas stå klar under sommaren 2018. Jenåsen är den sjätte vindparken som Eolus får förtroende att leverera till Munich Re vilket vi är mycket stolta över. Totalt har Eolus med detta fått förtroende att leverera cirka 147 MW till Munich Re och vi har drift och administrationsavtal för samtliga dessa vindparker. Nu lyfter vi blicken mot nästa två projekt i området, Kråktorpet och Nylandsbergen. Tillsammans omfattar de drygt 60 verk och målet är att etablera dessa parker under 2019.

Det är olyckligt att USA beslutat sig för att dra sig ur Parisavtalet. Globalt sett kommer beslutet att försvaga USA:s roll i det globala klimatarbetet och även försvåra det. Den amerikanska marknaden för förnybar energi fortsätter dock att utvecklas mycket starkt. Den federala skattelättnaden PTC ligger fast och en stor del av utbyggnaden av förnyelse-bar elproduktion i USA styrs av delstatliga ambitioner och regelverk. Både Nevada och Kalifornien där Eolus driver projekt har tydliga mål som är gynnsamma för förnybar elproduktion.

Eolus kommer att fortsätta att sträva efter att vara en attraktiv partner i omställningen till ett förnybart samhälle. Genom lång erfarenhet och hög kompetens inom bolaget har vi stor flexibilitet att skräddarsy lösningar för våra kunder oavsett storlek och marknad.

Hässleholm 2017-07-04

Per Witalisson
Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.

HÄSSLEHOLM den 4 juli 2017

Eolus Vind AB (publ)

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Fredrik Daveby
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot

Hans Johansson
Styrelseledamot

Hans Linnarson
Styrelseledamot

Bodil Rosvall Jönsson
Styrelseledamot

Per Witalisson
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon -46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 - 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS

Aquila Capital har tillträtt samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW.


Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.


Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital

Eolus har färdigställt vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende uppförande av vindparken omfattande 163 MW är uppfyllda och den driftsatta vindparken har överlämnats till kund.


Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 - augusti 2019

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019.


Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2018 - 31 augusti 2019

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2019 - 31 augusti 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 033,7 (1 185,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,0 (179,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 72,6 (167,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 81,0 (155,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,25 (6,25) SEK.
 • Under perioden togs 28 (23) nya vindkraftverk med en total effekt om 104,4 (79,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 29,0 (25,6) vindkraftverk med en total effekt om 105,2 (84,4) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 524 (415) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 1,4 (5,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 511 (534) SEK/MWh.
 • I juni tecknade Eolus North America, Inc avtal med Vestas för leverans av upp till 13 vindkraftverk av modell Vestas V126 med en samlad effekt upp till 47 MW till vindpark Wind Wall i Kalifornien, USA.
 • I juli tecknade Eolus avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindpark Øyfjellet (400 MW) i Norge. Detta genom en villkorad försäljning av 100 procent av aktierna i det dotterbolag som äger samtliga rättigheter att etablera vindparken, inklusive ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norge, samt ett uppdragsavtal där Eolus skall hantera byggnationen av vindparken åt Aquila Capital.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Nylandsbergen (68 MW) och Sötterfällan (36 MW) till kunder. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till båda vindparkerna.

Vindpark Nylandsbergen färdigställd och överlämnad till Aquila Capital

Eolus har färdigställt vindpark Nylandsbergen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende försäljning av vindparken omfattande 68,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.


Vindpark Sötterfällan färdigställd och överlämnad till KGAL

Eolus har färdigställt vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 36 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.


Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär