Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro koncernen har från 1 januari 2021 ändrat uppställningsform av resultaträkningen från funktionsindelad till kostnadsindelad. De kostnadsslag som kommer att ingå i uppställningsformen är inköp av varor och tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader, övriga rörelsekostnader samt avskrivningar. Eniros balansräkning och kassaflödesanalys berörs inte av den nya uppställningsformen på resultaträkningen. Att bolaget väljer att ändra uppställningsform beror på att en kostnadsindelad resultaträkning bättre motsvarar det sätt som bolaget bedriver och styr sin verksamhet på och underlättar analysen av såväl bolagets verksamhet som den finansiella informationen.

VD Magdalena Bonde kommenterar:

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet med en EBITDA marginal om 11.9% (8.3%), vilket är bra. Vi behöver nu fortsätta investera för tillväxt.

Marketing Partner gör ett bra första kvartal och redovisar en resultatförbättring, vilket är mycket glädjande. Affärsområdet Voice har landat ytterligare kontrakt under kvartalet och fortsätter på inslagen väg och inom Venture ökar vi takten för att identifiera nya tillväxtmöjligheter".

OBS! Rapportdatum för Q2 rapporten har ändrats från 15 juli till 20 juli.

För mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, [email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 08.30 CEST.

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted