Eniros halvårsrapport januari - juni 2019

Eniro publicerar halvårsrapport 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 285 MSEK (363), en minskning med 21 procent. Exklusive Eniro Polska som avyttrades oktober 2018, var minskningen 8 procent.
 • Omstruktureringskostnader uppgick i andra kvartalet till 12 MSEK (0).
 • EBITDA uppgick till 36 MSEK (61). EBITDA-marginalen uppgick till 12,6 procent (16,8).
 • Periodens resultat uppgick till -25 MSEK (-13).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,39 SEK (-0,21) före och efter utspädning.
 • Ny styrelse efter årsstämman den 9 maj 2019; Omval av Johnny Sommarlund, Magdalena Bonde och Henrik Salwén samt nyval av Arne Myhrman och Urban Hilding. Arne Myhrman valdes till styrelsens ordförande.
 • Magdalena Bonde har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder den 18 juli 2019.
 • Avtal om försäljning av Proff ingicks den 20 maj. Köpare var Asiakastieto Group Plc samt UC AB. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK samt en ränta om ca 3 MSEK. Transaktionen är genomförd i juli månad.
 • I enlighet med årsstämmans beslut den 9 maj 2019, har aktiekapitalet i Eniro AB minskats med 557 MSEK till ca 641 MSEK för täckning av förlust. Minskningen har skett utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskat.

HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 560 MSEK (717), en minskning med 22 procent. Exklusive Eniro Polska var minskningen 9 procent.
 • EBITDA minskade med 45 procent till 60 MSEK (109). EBITDA-marginalen uppgick till 10,7 procent (15,2).
 • Periodens resultat uppgick till -63 MSEK (-10).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,98 SEK (-0,18) före och efter utspädning.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Avyttring av Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB genomfördes den 1 juli 2019, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK jämte en ränta om ca 3 MSEK erhölls.
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2019 2018 2019 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 285 363 560 717 1 236 1 393
EBITDA 36 61 60 109 157 206
Justerad EBITDA 35 60 47 109 147 209
Rörelseresultat -8 22 -28 31 -572 -513
Periodens resultat -25 -13 -63 -10 -641 -588
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 20 6 9 42 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -988 -830 -988 -830 -988 -822

För ytterligare information kontakta:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019, kl 08.30 CET.

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Nerladdningsbara filer

Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.


Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
 • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.


Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service-bolag

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.


Magdalena Bonde slutar som VD och koncernchef för Eniro AB (publ)

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.


Kontrakt värt uppemot 30 miljoner stärker Eniro Voice i Sverige

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.


ENIROS STYRELSE AVSER ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

I syfte att bolaget endast ska ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, avser Eniros styrelse att föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A. Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted