ENIROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

Eniro publicerar delårsrapport för januari - september 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

TREDJE KVARTALET: JULI - SEPTEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 254 MSEK (356), en minskning med 29 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 9 procent.
 • EBITDA uppgår till 2 MSEK (60), i vilket förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. Justerat EBITDA uppgår till 27 MSEK (62). EBITDA-marginalen uppgick till 0,8 procent (16,9).
 • Periodens resultat uppgick till -526 MSEK (-21). Minskningen beror på nedskrivning av uppskjutna skattefordringar och immateriella tillgångar till följd av tidsförskjutning i affärsplanen.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -7,90 SEK (-0,33) före och efter utspädning.
 • Magdalena Bonde tillträdde som koncernchef och verkställande direktör den 17 juli 2019.
 • Bolagets aktiekapital har minskats för avsättning till fritt eget kapital till 53,4 MSEK, utan indragning av aktier.
 • Eniro avyttrade Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK samt en ränta om 3 MSEK erlades på tillträdesdagen den 1 juli 2019.
 • Eniro påkallade skiljeförfarande mot Asiakastieto Group Plc samt UC AB avseende krav på ytterligare köpeskilling samt upplupen men ej erlagd ränta.
 • Styrelsen har beslutat att genomföra en genomgång av koncernens långsiktiga kapitalstruktur.

NIOMÅNADERSPERIODEN: JANUARI - SEPTEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 814 MSEK (1 073), en minskning med 24 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 9 procent.
 • EBITDA uppgår till 54 MSEK (169), i vilket förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. Justerat EBITDA uppgår till 72 MSEK (171). EBITDA-marginalen uppgick till 6,6 procent (15,8).
 • Periodens resultat uppgick till -589 MSEK (-31).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,88 SEK (-0,51) före och efter utspädning.
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
MSEK 2019* 2018 2019* 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 254 356 814 1 073 1 134 1 393
EBITDA 2 60 54 169 91 206
Justerad EBITDA 27 62 72 171 110 209
Rörelseresultat -342 21 -370 52 -935 -513
Periodens resultat -526 -21 -589 -31 -1 146 -588
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 9 10 18 37 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -910 -868 -910 -868 -910 -822

* Effekter av IFRS 16 Leasing är medtagna år 2019 men inte 2018, se vidare Not 1.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 20.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5.2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Nerladdningsbara filer

Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.


Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
 • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.


Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service-bolag

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.


Magdalena Bonde slutar som VD och koncernchef för Eniro AB (publ)

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.


Kontrakt värt uppemot 30 miljoner stärker Eniro Voice i Sverige

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.


ENIROS STYRELSE AVSER ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

I syfte att bolaget endast ska ha en aktieserie där samtliga aktier har samma rätt till kapital och röster, avser Eniros styrelse att föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A. Styrelsen kommer inte att föreslå ett högre inlösenbelopp.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted