Eniro AB offentliggör resultat- och balansräkning per 30 juni 2020

Med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen av Eniro AB offentliggörs moderbolagets resultat- och balansräkning per den 30 juni 2020. Den fullständiga halvårsrapporten för moderbolaget och koncernen publiceras den 15 juli som tidigare meddelats.

Anledningen till offentliggörandet är att de övriga fordringsägarna ska erhålla aktuell finansiell information för att kunna ta ställning till ackordsförslaget.

Som tidigare meddelats beviljade Solna tingsrätt den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936. Advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt utsågs till rekonstruktör. Den 6 juli beslutade tingsrätten att företagsrekonstruk-tionen ska fortsätta i ytterligare tre månader.

Kommentarer till Eniro ABs resultat- och balansräkning per 2020-06-30

April - juni

 • Rörelseintäkterna uppgick till 6 MSEK (7). Intäkterna avser sålda tjänster inom koncernen.
 • Kostnaderna uppgick till -12 MSEK (-10) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster.
 • Periodens resultat uppgick till 23 MSEK (-21).

Januari - juni

 • Rörelseintäkterna uppgick till 12 MSEK (13). Intäkterna avser sålda tjänster inom koncernen.
 • Kostnaderna uppgick till -24 MSEK (-21) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster hänförliga till företagsrekonstruktion och rekapitalisering.
 • I första kvartalet gjordes en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 648 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 696 MSEK (-43).
 • Per den sista juni uppgick moderbolagets egna kapital till -570 MSEK (598), varav fritt eget kapital uppgick till -623 MSEK (-43).

Eniro AB (publ)

Resultaträkning

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019
Rörelseintäkter 6 7 12 13 22 23
             
Administrationskostnader -11 -9 -22 -20 -40 -38
Övriga intäkter/kostnader -1 -1 -2 -1 -5 -4
Rörelseresultat -6 -3 -12 -8 -23 -19
             
Finansiella poster, netto -17 -18 -36 -37 -66 -67
Nedskrivningar av aktier i dotterföretag - - -648 - -1 024 -376
Resultat före skatt -23 -21 -696 -45 -1 113 -462
Inkomstskatt - - - 2 -55 -53
Periodens resultat -23 -21 -696 -43 -1 168 -515

 

Balansräkning

  Jun.30 Jun.30 Dec.31
MSEK 2020 2019 2019
Tillgångar      
Aktier i dotterbolag 437 1 462 1 086
Uppskjutna skattefordringar - 55 -
Fordringar på koncernföretag - - -
Finansiella anläggningstillgångar 217 217 217
Summa anläggningstillgångar 654 1 734 1 303
Fordringar på koncernföretag 9 11 18
Övriga fordringar 11 16 1
Likvida medel 6 3 10
Summa omsättningstillgångar 26 30 29
SUMMA TILLGÅNGAR 680 1 764 1 332
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Aktiekapital 53 641 53
Bundet eget kapital 53 641 53
Överkursfond 704 690 704
Balanserad vinst -631 -691 -116
Periodens resultat -696 -42 -515
Fritt eget kapital -623 -43 73
Summa eget kapital -570 598 126
Obligationslån 1 092 1 039 1 053
Konvertibellån - 27 -
Pensionsförpliktelser 71 73 73
Summa långfristiga skulder 1 163 1 139 1 126
Konvertibellån 30 - 29
Lån från koncernbolag 45 19 45
Leverantörsskulder 5 2 1
Övriga kortfristiga skulder 7 6 5
Summa kortfristiga skulder 87 27 80
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 1 764 1 332

 

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, lars.kevsjo@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nerladdningsbara filer

Minskat intäktstapp och stabil resultatutveckling

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.Erfaren CFO med lönsamhetsfokus stärker Eniros transformation

Eniro har rekryterat Dennis Legin som interim CFO. Han ersätter Lars Kevsjö, som varit interim CFO i bolaget sedan juni 2020.


Robert Puskaric utsedd till ny VD och koncernchef i Eniro Group AB

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.


Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.


Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
 • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted