Delårsrapport januari - september 2020, Ökad lönsamhet och finansiell stabilitet

"De två viktigaste budskapen är att vi nu är ett skuldfritt bolag för första gången på 18 år, med undantag för vanliga bolagsförpliktelser. Det andra är att vi lyckats att uppnå bra lönsamhetsnivåer, Covid-19 till trots, så jag är mycket nöjd", säger Magdalena Bonde, Eniros VD och koncernchef

JULI - SEPTEMBER 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 214 MSEK (254), en minskning med 16 procent.
 • EBITDA uppgick till 47 MSEK (2). EBITDA-marginalen uppgick till 21,9 procent (0,8).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till -5 MSEK (34).
 • Justerad EBITDA uppgick till 42 MSEK (36). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 19,6 procent (14,2).
 • Periodens resultat uppgick till 551 MSEK (-526) varav 544 MSEK avser skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 670 MSEK (814), en minskning med 18 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 12 procent.
 • EBITDA uppgick till 90 MSEK (54). EBITDA-marginalen uppgick till 13,4 procent (6,6).
 • Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 13 MSEK (46).
 • Justerad EBITDA uppgick till 103 MSEK (100). Den justerade EBITDA- marginalen uppgick till 15,4 procent (12,3).
 • Periodens resultat uppgick till -101 MSEK (-589) varav -600 MSEK avser nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar och 544 MSEK avser skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,55 SEK (-8,88) före och efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Fastställande av det offentliga ackordet vann laga kraft den 21 augusti och företagsrekonstruktionen är därmed avslutad.
 • Styrelsen beslutade om nyemission av preferensaktier serie A och offentliggjorde prospektet den 22 september.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Eniro vann skiljeförfarandet om ca 21 MSEK mot Enento Group och UC.
 • Emissionen av preferensaktier serie A har registerats hos Bolagsverket.
 • Eniro 118 118 AB har genomfört lösen av bolagets pensionsskuld om 139 MSEK
MSEK JUL-SEP
2020
JUL-SEP
2019
JAN-SEP
2020
JAN-SEP
2019
OKT-SEP
2019/20
JAN-DEC
2019
Rörelseintäkter 214 254 670 814 916 1 060
EBITDA 47 2 90 54 112 76
Justerad EBITDA 42 36 103 100 135 132
Rörelseresultat 15 -342 -609 -370 -635 -396
Periodens resultat 551 -526 -101 -589 -146 -634
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 4 18 10 59 51
Räntebärande nettolåneskuld exklusive
konvertibellån och pensionsförpliktelser
-102 910 -102 910 -102 920

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, lars.kevsjo@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.segulesider.nokrak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nerladdningsbara filer

Robert Puskaric utsedd till ny VD och koncernchef i Eniro Group AB

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.


Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.


Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
 • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


ENIROS STYRELSE GÅR VIDARE MED ATT FÖRESLÅ ÄNDRAD KAPITALSTRUKTUR MED AVVECKLING AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.


Från Gula Sidorna till ett Software-as-a-Service-bolag

"Det kan tyckas märkligt att ett bolag med rötter i de gamla telefonkatalogerna idag är ett lönsamt Software-as-a-Service-bolag inom Marketing Technology-segmentet, men egentligen är det en ganska logisk utveckling av vår affär", konstaterar Magdalena Bonde, vd på Eniro.


Magdalena Bonde slutar som VD och koncernchef för Eniro AB (publ)

Efter 2 år som VD och 3 år som styrelseledamot för Eniro AB (publ) meddelar Magdalena Bonde styrelsen att hon väljer att lämna posten som VD och koncernchef för att lämna plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas.


Kontrakt värt uppemot 30 miljoner stärker Eniro Voice i Sverige

Eniros affärsområde Voice tar ett stort kliv framåt på den svenska contact center-marknaden genom ett kontrakt värt uppemot 30 miljoner kronor med Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted