Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ)

Aktieägarna i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Emplicure" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 november 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 10 november 2022 via e-post till [email protected]

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två (2)), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen. Detta innebär att aktieägare i god tid behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 8 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.emplicure.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 26 460 512 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 26 460 512. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Amplicon AB till Amplicons VD Thomas Hammargren
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Amplicon AB till Amplicons VD Thomas Hammargren

Styrelsen bedömer att dotterbolaget Amplicon AB:s ("Amplicon") VD Tomas Hammargren har stor betydelse för Amplicons vidare utveckling och en framgångsrik kommersialisering av de produkter som utvecklas av Amplicon. Styrelsen anser därför att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Tomas Hammargren har ett personligt långsiktigt ägarengagemang i Amplicon, vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Amplicons verksamhet och resultatutveckling samt höja VD:s motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Mot ovanstående bakgrund har styrelsen i Emplicure, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat att erbjuda Tomas Hammargren att förvärva aktier i Amplicon enligt följande villkor:

 • Tomas Hammargren eller ett av Tomas Hammargren helägt bolag erbjuds att förvärva 1 250 aktier i Amplicon, motsvarande fem procent av det totala antalet utestående aktier i Amplicon.
 • Priset för aktierna uppgår till totalt 805 000 kronor, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Styrelsens bedömning grundar sig på en värdering av Amplicon som utförts av BDO på uppdrag av Bolaget.
 • Överlåtelsen ska vara villkorad av att Emplicure och Tomas Hammargren ingår ett sedvanligt aktieägaravtal.

Överlåtelsen förutsätter godkännande av bolagsstämman i Emplicure enligt 16 kap. aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna överlåtelse av aktier i Amplicon till Thomas Hammargren eller ett av Thomas Hammargren helägt bolag på de villkor som anges ovan. Beslutet förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer i förekommande fall att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala senast två veckor före stämman, dvs. senast den 31 oktober 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

Uppsala i oktober 2022

Emplicure AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Engqvist

VD
Tel: +46 702 569 500
Email: [email protected]

Erik Magnusson

CFO
Tel: +46 708 565 245
Email: [email protected]

Certified Adviser

Emplicure AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Emplicure och OnDosis samarbetar för att utveckla bättre behandlingar för smärta

Emplicure AB och OnDosis AB utvärderar gemensamma utvecklingsmål för oral dosering av aktiva ingredienser baserade på bolagens respektive kärnkompetenser inom formulering och dosering.


Emplicure and OnDosis form partnership to develop better pain treatments

Emplicure and OnDosis will jointly evaluate development targets for oral delivery of active ingredients, based on their respective core competencies in formulation and dosing.


Emplicure meddelar resultat från den explorativa kliniska farmakokinetiska studien på sin läkemedelskandidat Empli03

Emplicure AB, företaget som kombinerar egen teknologi med beprövade substanser och ingredienser för att utveckla nya konsument- och läkemedelsprodukter, tillkännager idag topline-resultat från en explorativ farmakokinetisk studie med Empli03 på friska försökspersoner.


Emplicure announces results from the exploratory clinical PK study of its drug candidate Empli03

Emplicure, the company that combines proprietary technology with tried and tested substances and ingredients to develop new consumer and pharmaceutical products, today announces top-line results from an exploratory pharmacokinetic study with Empli03 in healthy volunteers


Emplicure anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Emplicure AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB ("Penser") till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds den 24 november 2022.


Emplicure engages Erik Penser Bank as liquidity provider

Emplicure AB (publ) today announced that the company has entered into an agreement with Erik Penser Bank ("Penser") whereby Penser will act as liquidity provider for the Emplicure share, starting 24 November 2022.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ)

Extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum kl. 11.00 måndagen den 14 november 2022 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.


Communiqué from extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ)

An extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ) (the "Company") was held on Monday 14 November 2022 at 11 am at the Company's premises, Virdings allé 32B, Uppsala.


Emplicure upptar lån om 9,0 MSEK

Emplicure AB (publ) har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare genom vilket Bolaget upptagit ett lån om 9,0 MSEK. Lånekonsortiet inkluderar vissa befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander. Syftet med lånet är att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.


Emplicure takes up a loan in the amount of 9.0 MSEK

Emplicure AB (publ) has today entered into a loan agreement with a loan consortium through which the Company has taken up a loan in the amount of 9.0 MSEK. The loan consortium includes certain existing shareholders, including the board member Johan Wieslander. The purpose of the loan is to strengthen the Company's short-term working capital and to meet the requirement of going concern for the next twelve months.
Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2023. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.


Emplicure has formed Nomination Comittee

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in May 2023 is formed. The Nomination Committee  consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to give preference for more shareholders.


Dosering i fas I PK-studie för EMPLI03 slutförd

Emplicure AB rapporterar genomförd dosering i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta


Dosing in Phase I PK study for EMPLI03 completed

Emplicure AB today reported dosing in the first Phase I pharmacokinetic study for EMPLI03, intended for the treatment of moderate to severe pain


Emplicure byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Uppsala 2022-10-03 Emplicure AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser


Emplicure changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Uppsala, 2022-10-03 Emplicure AB (publ) today announced that the company changes Certified Adviser


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted