Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Emplicure genomför holdingbolagsstruktur

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att genomföra en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag. Syftet med omstruktureringen är att synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden, såväl nikotin, läkemedel som andra konsumentproduktområden. Som en direkt följd av ovanstående har styrelsen utsett Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.

Under de senaste åren har Emplicures FoU-aktiviteter signifikant ökat både kunskapen och erfarenheten kring bolagets biokeramer och dess potential att frisläppa såväl aktiva substanser som smak. Ett tydligt exempel är den under 2022 framtagna nikotinprodukten freee™, som representerar en ny generation nikotinprodukter med distinkta egenskaper för förhöjda upplevelser för konsumenten som riktar in sig på den snabbt växande globala marknaden för nikotinpåsar. freee™ fick stor uppmärksamhet på en internationell nikotinmässa i Warszawa i juni. Samtidigt närmar sig starten för den planerade PK-studien på Empli03, en läkemedelskandidat med buprenorfin som aktiv substans för smärtbehandling, där vi räknar med att kunna presentera kliniska data senare under hösten.

En annan lärdom bolaget dragit är att vår proprietära teknologi inom biokeramer kan användas inom ytterligare produktområden där en förutsägbar och optimerad frisläppning av exempelvis aktiva såväl farmakologiska som icke-farmakologiska substanser, smaker och dofter är fördelaktig.

Mot bakgrund av dessa framsteg och lärdomar har bolagets styrelse fattat beslut om att strukturera om koncernen genom att låta det börsnoterade Emplicure AB utgöra holdingbolag i koncernen, medan de olika verksamheterna kommer att bedrivas i dotterbolag. Amplicon kommer fortsatt att vara dotterbolag till Emplicure AB, medan ett nytt helägt dotterbolag bildas där läkemedelsutvecklingen, inklusive Empli03, placeras. Eftersom alla tillgångar blir kvar i koncernen kommer dagens aktieägare inte att påverkas värdemässigt av omstruktureringen.

"Holdingbolagsstrukturen kommer dels att tydliggöra koncernens tillgångar på ett mer transparent sätt, samtidigt som möjligheterna att utveckla de olika verksamheterna stärks, och därmed potentialen att skapa tydligt aktieägarvärde. Styrelsen bedömer att modellen förenklar skräddarsydda samarbeten med externa partners kring bolagets olika typer av produkter", säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon

Den senaste tidens framsteg inom Amplicon har föranlett Emplicures styrelse att utse tidigare styrelseordföranden i Amplicon, Tommas Hammargren, till vd i bolaget. I vd-rollen kommer Tomas att ha en väsentligt mer operativ roll med den primära målsättningen att hitta lösningar för framtida samarbeten med en eller flera internationella partners för Amplicons nikotinprodukter. Parallellt kommer han att ansvara för den sista fasen av produktutvecklingen mot lanseringen av den första produkten.

"Amplicon har mycket intressanta och långt gångna produktkandidater inom nikotinområdet. Jag är därför mycket glad över att ha fått möjligheten att driva Amplicons produkt- och affärsutveckling framåt. Vi har upplevt ett stort intresse för vår huvudprodukt, freeeTM, bland annat på den stora konferensen Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni", säger Tomas Hammargren.

Faktatext om Empli03:

Empli03 riktar sig mot kronisk smärta och förbereds för en farmakokinetisk studie. Det är första gången som teknologiplattformen utvärderas i klinisk fas. Empli03 är ett smärtläkemedel i form av en buckal tablett, med egenskaper som motverkar att läkemedlet kan missbrukas genom manipulation av tabletterna.

Faktatext om Amplicon/ freeeTM:

Amplicons huvudprodukt är Amp01, med varumärket freeeTM, är en unik produkt, baserad på patenterade biokeramer, med nikotin för oralt bruk. Den nya produkten ger i ett litet format en fördelaktig frisläppning av såväl nikotin som smak. Parallellt med partnerdiskussioner driver Amplicon utvecklingen av Amp01 vidare mot färdig produkt. Utvecklingen och profileringen bedrivs med både egen personal och externa experter.

Faktatext Tomas Hammargren:

Tomas Hammargren har en fil.kand. i naturvetenskap och en ekonomexamen från Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet från ledande läkemedelsföretag, medicinteknik och konsumentprodukter, och har jobbat internationellt med erfarenhet av såväl europeiska, nordamerikanska som sydostasiatiska marknader. Tomas har även stor erfarenhet av den nya generationen nikotinprodukter, och har varit ordförande i Amplicon sedan bolaget bildades januari 2021.

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl 13:05 CET. 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
För mer information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon
Ordförande
Tel: +46 (0)70 282 55 58
Email: [email protected]

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: [email protected]

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Emplicure och OnDosis samarbetar för att utveckla bättre behandlingar för smärta

Emplicure AB och OnDosis AB utvärderar gemensamma utvecklingsmål för oral dosering av aktiva ingredienser baserade på bolagens respektive kärnkompetenser inom formulering och dosering.


Emplicure and OnDosis form partnership to develop better pain treatments

Emplicure and OnDosis will jointly evaluate development targets for oral delivery of active ingredients, based on their respective core competencies in formulation and dosing.


Emplicure meddelar resultat från den explorativa kliniska farmakokinetiska studien på sin läkemedelskandidat Empli03

Emplicure AB, företaget som kombinerar egen teknologi med beprövade substanser och ingredienser för att utveckla nya konsument- och läkemedelsprodukter, tillkännager idag topline-resultat från en explorativ farmakokinetisk studie med Empli03 på friska försökspersoner.


Emplicure announces results from the exploratory clinical PK study of its drug candidate Empli03

Emplicure, the company that combines proprietary technology with tried and tested substances and ingredients to develop new consumer and pharmaceutical products, today announces top-line results from an exploratory pharmacokinetic study with Empli03 in healthy volunteers


Emplicure anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Emplicure AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB ("Penser") till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds den 24 november 2022.


Emplicure engages Erik Penser Bank as liquidity provider

Emplicure AB (publ) today announced that the company has entered into an agreement with Erik Penser Bank ("Penser") whereby Penser will act as liquidity provider for the Emplicure share, starting 24 November 2022.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ)

Extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum kl. 11.00 måndagen den 14 november 2022 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.


Communiqué from extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ)

An extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ) (the "Company") was held on Monday 14 November 2022 at 11 am at the Company's premises, Virdings allé 32B, Uppsala.


Emplicure upptar lån om 9,0 MSEK

Emplicure AB (publ) har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare genom vilket Bolaget upptagit ett lån om 9,0 MSEK. Lånekonsortiet inkluderar vissa befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander. Syftet med lånet är att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.


Emplicure takes up a loan in the amount of 9.0 MSEK

Emplicure AB (publ) has today entered into a loan agreement with a loan consortium through which the Company has taken up a loan in the amount of 9.0 MSEK. The loan consortium includes certain existing shareholders, including the board member Johan Wieslander. The purpose of the loan is to strengthen the Company's short-term working capital and to meet the requirement of going concern for the next twelve months.
Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2023. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.


Emplicure has formed Nomination Comittee

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in May 2023 is formed. The Nomination Committee  consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to give preference for more shareholders.


Dosering i fas I PK-studie för EMPLI03 slutförd

Emplicure AB rapporterar genomförd dosering i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta


Dosing in Phase I PK study for EMPLI03 completed

Emplicure AB today reported dosing in the first Phase I pharmacokinetic study for EMPLI03, intended for the treatment of moderate to severe pain


Emplicure byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Uppsala 2022-10-03 Emplicure AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser


Emplicure changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Uppsala, 2022-10-03 Emplicure AB (publ) today announced that the company changes Certified Adviser


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted