Amplicon visade sin ledande konsumentprodukt på GFN i Warszawa

Amplicon, ett helägt dotterbolag till Emplicure AB som fokuserar på att utveckla konsumentprodukter, visade framgångsrikt upp två torra vita nikotinpåseprodukter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa den 16-18 juni 2022.

Tekniken kommer från Amplicons IP, baserad på keramiska biomaterial, och representerar en helt ny generation av nikotinprodukter med distinkta egenskaper för förhöjda upplevelser för konsumenten som riktar in sig på den snabbt växande globala marknaden för nikotinpåsar.

Amplicons monter på GFN var välbesökt av branschrepresentanter, forskare, konsumentförespråkare och journalister. Smakproverna på de två nikotinprodukterna som representanter från Amplicon delade ut till många GFN-besökare väckte speciellt stort intresse.

"Responsen på GFN var anmärkningsvärd," säger Tomas Hammargren, styrelseordförande i Amplicon. "Det är uppenbart att vi utvecklat något betydelsefullt. Erkännandet från våra branschkollegor förstärker vår övertygelse om att Amplicon har en viktig roll att spela på denna marknad".

I samband med GFN höll professor Håkan Engqvist, styrelseledamot och medgrundare av Emplicure, en presentation av Amplicons produkter för en stor publik på ISoNTech torsdagen den 16 juni 2022. Presentationen, med titeln "The First Dry Pouch With Long-lasting". Diffusion of Taste and Nicotine" väckte en stimulerande diskussion och ett antal frågor från publiken om Amplicons plattform och produkter.

"Intresset för vår presentation var verkligen glädjande, men ännu viktigare var den nyfikenhet som forskare och branschrepresentanter från hela världen visade på vår teknik och dess potential - precis den typ av positiv input som vi hade hoppats på", säger Håkan Engqvist.

ISoNTech är ett separat 1-dagsevenemang som äger rum i juni varje år i anslutning till GFN. Utvecklare, tillverkare och distributörer demonstrerar nya produkter och diskuterar deras design och utveckling. Syftet är att presentera ett brett utbud av alternativa leveranssystem, inklusive vapingprodukter, orala påsar och tobaksprodukter och uppvärmda tobaksprodukter samt tillhörande teknologier. https://isontech.info

GFN är den enda internationella konferensen som fokuserar på den viktiga roll som säkrare nikotinprodukter har för att hjälpa människor att sluta röka. Säkrare nikotinprodukter inkluderar e-cigaretter (så kallade vapes), nikotinpåsar, muntobak, som svenskt snus, och uppvärmda tobaksprodukter. https://gfn.events

Amplicon meddelade den 15 juni att bolaget har lämnat in en ansökan om varumärkesregistrering för sin ledande produkt till EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

För mer information, kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: [email protected]

Tomas Hammargren
Styrelseordförande, Amplicon AB
Tel: +46 (0) 706 494 549
Email: [email protected]

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost [email protected]

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt tobaksfritt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Emplicure anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Emplicure AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB ("Penser") till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds den 24 november 2022.


Emplicure engages Erik Penser Bank as liquidity provider

Emplicure AB (publ) today announced that the company has entered into an agreement with Erik Penser Bank ("Penser") whereby Penser will act as liquidity provider for the Emplicure share, starting 24 November 2022.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ)

Extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum kl. 11.00 måndagen den 14 november 2022 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.


Communiqué from extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ)

An extraordinary general meeting in Emplicure AB (publ) (the "Company") was held on Monday 14 November 2022 at 11 am at the Company's premises, Virdings allé 32B, Uppsala.


Emplicure upptar lån om 9,0 MSEK

Emplicure AB (publ) har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare genom vilket Bolaget upptagit ett lån om 9,0 MSEK. Lånekonsortiet inkluderar vissa befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander. Syftet med lånet är att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.


Emplicure takes up a loan in the amount of 9.0 MSEK

Emplicure AB (publ) has today entered into a loan agreement with a loan consortium through which the Company has taken up a loan in the amount of 9.0 MSEK. The loan consortium includes certain existing shareholders, including the board member Johan Wieslander. The purpose of the loan is to strengthen the Company's short-term working capital and to meet the requirement of going concern for the next twelve months.
Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2023. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.


Emplicure has formed Nomination Comittee

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in May 2023 is formed. The Nomination Committee  consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to give preference for more shareholders.


Dosering i fas I PK-studie för EMPLI03 slutförd

Emplicure AB rapporterar genomförd dosering i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta


Dosing in Phase I PK study for EMPLI03 completed

Emplicure AB today reported dosing in the first Phase I pharmacokinetic study for EMPLI03, intended for the treatment of moderate to severe pain


Emplicure byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Uppsala 2022-10-03 Emplicure AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser


Emplicure changes Certified Adviser to Erik Penser Bank AB

Uppsala, 2022-10-03 Emplicure AB (publ) today announced that the company changes Certified Adviser


Emplicure genomför holdingbolagsstruktur

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att genomföra en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag. Syftet med omstruktureringen är att synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden, såväl nikotin, läkemedel som andra konsumentproduktområden. Som en direkt följd av ovanstående har styrelsen utsett Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.


Emplicure adopts a holding company structure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) announces today that the Company's Board of Directors has resolved to implement a holding company structure with operational subsidiaries. The purpose of the restructuring is to increase visibility and reinforce the Group's ability to focus on business and product development across various product areas, including nicotine and pharmaceuticals as well as other consumer product areas. As a direct consequence of the above, the Board of Directors has appointed Tomas Hammargren as CEO of the subsidiary Amplicon.


Håkan Engqvist ny VD på Emplicure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att utse styrelsemedlemmen och medgrundaren Håkan Engqvist till ny vd och koncernchef.


Håkan Engqvist new CEO of Emplicure

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) announces today that the Company's Board of Directors has resolved to appoint member of the board and co-founder Håkan Engqvist as new CEO and President. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted