Delårsredogörelse Kvartal 3, 1 juli - 30 september 2019

"Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,5 (4,7) MSEK och var därmed lägre än föregående år. Försäljningen till Doxas distributörer visar på positiv tillväxt medan försäljningen till vår private label licenstagare var lägre än förväntat. Omsättningen för årets första nio månader uppgår till 12,4 MSEK (11,1) och är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Försäljningstillväxten under året, tillsammans med en trend med lägre rörelsekostnader än föregående år, tycker vi visar att vår strategi bär frukt. Som ett led i vår offensiva strategi etablerar vi en lokal försäljningsorganisation i USA genom anställning av en försäljningschef med placering på Doxas kontor i Chicago.

Under oktober meddelade bolaget att produkter återkallats från distributörer och private label licenstagare på grund av felaktigt märkta produkter. Åtgärden bedöms medföra en engångskostnad för Doxa på upp till 5 MSEK vilket speglas av en avsättning gjord i kvartal 3." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen i kvartal 3 uppgick till 3,5 (4,7) MSEK, en minskning med 26 procent jämfört med föregående år

· Nettoomsättningen för perioden jan-sep uppgick till 12,4 (11,1) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år

· Bruttomarginalen för det tredje kvartalet, inklusive garantiavsättning om 5 MSEK, uppgick till -69 procent, justerat för garantiavsättningen uppgick bruttomarginalen till 76 (73) procent

· Kvartalets resultat efter skatt, inklusive garantiavsättning, uppgick till -7,3 MSEK, justerat för garantiavsättningen uppgick resultatet efter skatt till -2,3 (-1,5) MSEK

· Kassaflödet uppgick till -2,2 (-3,7) MSEK

· En första leverans till Japan av Ceramir® Crown & Bridge QuikMix om 0,5 MSEK gjordes i augusti

· Adma Förvaltnings AB:s offentliga kontanterbjudande stängdes den 12 augusti. Adma Förvaltnings AB har utökat sin ägarandel i Doxa till totalt 58,4 procent

Uppsala den 7 november, 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-forordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail [email protected] ).

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted