Delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.

"Försäljningen det första halvåret i år ökade med 37 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva tillväxten är ett resultat av den strategiska förändringen som utarbetades under våren. Det har bland annat medfört att vi fokuserat vårt försäljningsarbete på gemensamma aktiviteter tillsammans med våra distributörer och genomfört olika utbildningsaktiviteter främst i Nordamerika som är vår huvudmarknad." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen i Q2 ökade till 4,2 (3,4) MSEK, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK, att jämföras med -2,8 MSEK Q2 2018 (exkl. licensintäkter), en förbättring med 1,1 MSEK
  • Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 87 (71) procent
  • Kassaflödet uppgick till -6,3 MSEK, inklusive en slutamortering av banklån om 4,5 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-1,6) MSEK (exkl. licensintäkter)
  • Adma Förvaltnings AB lämnade den 17 juni ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa
  • I maj tecknades tre nya distributörsavtal med Scott's Dental Supply, Sky Dental Supply och Midway Dental Supply. Alla tre på den nordamerikanska marknaden.
  • Koncernen slutamorterade ett banklån om 4,5 MSEK

Uppsala den 21 augusti 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-forordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement, de första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är avancerade dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted