Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Valberedningens förslag inför årsstämman i Doxa AB (publ)

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Greg Dingizian (ordförande), Andreas Christensson och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande) har beslutat lämna följande förslag i enlighet med de principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma. Med anledning av att Doxa har beslutat att addera en ny verksamhetsgren med investeringar i fastighetsbranschen önskar valberedningen tillföra kompetens och erfarenhet genom vissa förändringar, däribland nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger. Valberedningen föreslår nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund. Valberedningen föreslår att Greg Dingizian utses till styrelsens ordförande. Melker Nilsson, Ljubo Mrnjavac och Pål Ryfors har avböjt omval. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Doxas styrelse presenteras nedan.

Valberedningen föreslår att arvodena förblir oförändrade, innebärande att arvode ska utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och med 80.000 kronor till övriga ledamöter.

Till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB revisionsbyrå med auktoriserad revisor Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår slutligen att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Greg Dingizian
Född: 1960.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Adma Förvaltning AB och Vice ordförande i Swedish Logistic Property AB. Tidigare uppdrag: Greg har 35 års erfarenhet från Fastighetsbranschen, bl.a. som VD för GOTIC AB, HSB Malmö samt grundare av Victoria Park AB, Swedish Logistic Property AB och Adma Förvaltning AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg Dingizian har varit styrelseledamot i Doxas styrelse 2017.
Aktieinnehav: 2.500.000 genom pensionsförsäkring samt 40.501.527 via bolag (Adma Förvaltning AB)
Greg Dingizian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Per Ekelund
Född: 1971.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Övriga uppdrag: VD för Victoria Park AB och Hembla AB samt styrelseledamot i Rosengård Fastighets AB
Tidigare uppdrag: Per Ekelund har lång erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen och har bland annat suttit i ledningen för Akelius Fastigheter AB.
Aktieinnehav: Per Ekelund äger inga aktier i Doxa.-
Per Ekelund är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingrid Atteryd Heiman

Född: 1958.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet, MBA vid Uppsala universitet, Styrelseakademins masterutbildning för ordförande
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Herantis pharma plc (publ), Redwood pharma AB (publ) och styrelseledamot i Parkinson Research Foundation
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Doxa AB (publ). Ordförande, styrelseledamot och VD i publika Life Sciencesföretag samt managementkonsult i Booz Allen (numera PWC)
Aktieinnehav: 10 000 aktier, samt 200 000 köpoptioner
Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christian Lindgren
Född: 1974.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD på Adma Förvaltnings AB och styrelseledamot i Safeture AB och Grosshold AB samt flera uppdrag i dotterbolag till Adma.
Tidigare uppdrag: Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen som Administrativ chef för HSB Malmö och Sparbanken Syd.
Aktieinnehav: Christian Lindgren äger inga egna aktier i Doxa.
Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Ehinger
Född: 1969.
Utbildning: Master of Science i biokemi/molekylär/biologi/kemi från Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD Osstell AB, styrelseordförande i Gapwaves AB (publ) styrelseledamot i Leading Lights AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Osstell AB, Innovationsbron AB och VD och styrelseledamot i Mentice AB (publ). VD i Cellectricon AB. Jonas har bott i USA då han var VD för Mentice Inc.
Aktieinnehav: Johan Ehinger äger inga aktier i Doxa.
Jonas Ehinger är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Informationen lämnades, genom valberedningens ordförandes försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 15.10.

För ytterligare information:

Greg Dingizian (valberedningens ordförande)

[email protected]

Om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement, Ceramir Restore och Ceramir Protect är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentala material för en effektiv behandling av patienter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).

DOXA AB RENODLAR VERKSAMHETEN TILL FASTIGHETSINVESTERINGAR GENOM AVYTTRINGEN AV DOTTERBOLAGET DOXA DENTAL

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelar idag att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa AB ("Directa") om försäljning av samtliga aktier i Doxas helägda dotterbolag Doxa Dental AB ("Doxa Dental"). Genom försäljningen har Doxa renodlat sina innehav till enbart fastighetsrelaterade tillgångar.


DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.


VALBEREDNING I DOXA KONSTITUERAD

Vid årsstämman 2020 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.


DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2022 - ETT NEUTRALT TREDJE KVARTAL

 • NAV tillväxt, +1% under tredje kvartalet
 • Positiv värdeutveckling på direktägda fastigheter, +14 mSEK (+0,5%)
 • Negativ värdeutveckling på noterade innehav, -16 mSEK (-31,8%)

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2022 - STARKT RESULTAT OCH FORTSATT TILLVÄXT MED TRE NYA FÖRVÄRV

 • Fortsatt NAV tillväxt, +5,2% under andra kvartalet
 • Periodens resultat för Apr-Jun uppgick till 90,8 mSEK (-4,4)
 • Stark värdeutveckling på fastigheter i existerande portfölj, +125,9 mSEK (+4,1%)
 • Tre affärer i två nya segment, lager- och lättindustrifastigheter samt defensiv handel, genomförda under andra kvartalet
 • Fyra direktägda fastigheter förvärvade med underliggande fastighetsvärde om ca 210 mSEK
 • Intressebolaget Fastighetsstaden i Halmstad AB (40% ägande) har genomfört sitt hittills största förvärv, underliggande fastighetsvärde om ca 370 mSEK
 • Värdeutveckling tillkommande fastigheter +37,0 mSEK (+10,2%)

DOXA FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHETER I LANDSKRONA

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har i dag, genom bolagsaffärer, förvärvat två fastigheter och en tomträtt inom lager- och lättindustri i Landskrona. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 66 mkr.


DOXAS INTRESSEBOLAG FASTIGHETSSTADEN GÖR SITT HITTILLS STÖRSTA FÖRVÄRV

Fastighetstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"), intressebolag till Doxa Aktiebolag AB ("Doxa"), köper, genom bolagsaffär, fastigheterna Koljan 9, Slottet 4 och Sankt Nikolaus 19 i Halmstad av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna är renodlade samhällsfastigheter med varierande byggår och en total uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 370 mkr.


DOXA FÖRVÄRVAR DEFENSIV RETAIL I MALMÖ

Doxa har i dag, genom en bolagsaffär, förvärvat Stridsyxan 2 på Jägersro i Malmö. Säljare är SLP. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 144 mkr.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2022 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2022, 21 PROCENT NAV-TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • NAV-tillväxt med 21 procent under första kvartalet
 • Tillträde Kvarteret Malmö Arena
 • Genomfört en emission om 347,7 mSEK som bas för framtida fastighetsinvesteringar
 • Noterat innehav i KlaraBo nedvärderat med 34 mSEK, avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad om 34 mSEK
 • Befintliga fastigheter har ökat med 66 mSEK i värde
 • Förvärv av 15,7 procent av EasyDepot AB
 • Ledningen på plats

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted