Valberedningens förslag inför årsstämman i Doxa AB (publ)

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Greg Dingizian (ordförande), Andreas Christensson och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande) har beslutat lämna följande förslag i enlighet med de principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma. Med anledning av att Doxa har beslutat att addera en ny verksamhetsgren med investeringar i fastighetsbranschen önskar valberedningen tillföra kompetens och erfarenhet genom vissa förändringar, däribland nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger. Valberedningen föreslår nyval av Greg Dingizian och Per Ekelund. Valberedningen föreslår att Greg Dingizian utses till styrelsens ordförande. Melker Nilsson, Ljubo Mrnjavac och Pål Ryfors har avböjt omval. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Doxas styrelse presenteras nedan.

Valberedningen föreslår att arvodena förblir oförändrade, innebärande att arvode ska utgå med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och med 80.000 kronor till övriga ledamöter.

Till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB revisionsbyrå med auktoriserad revisor Carl Fogelberg som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår slutligen att advokat Nils Fredrik Dehlin väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Greg Dingizian
Född: 1960.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Adma Förvaltning AB och Vice ordförande i Swedish Logistic Property AB. Tidigare uppdrag: Greg har 35 års erfarenhet från Fastighetsbranschen, bl.a. som VD för GOTIC AB, HSB Malmö samt grundare av Victoria Park AB, Swedish Logistic Property AB och Adma Förvaltning AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg Dingizian har varit styrelseledamot i Doxas styrelse 2017.
Aktieinnehav: 2.500.000 genom pensionsförsäkring samt 40.501.527 via bolag (Adma Förvaltning AB)
Greg Dingizian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Per Ekelund
Född: 1971.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Övriga uppdrag: VD för Victoria Park AB och Hembla AB samt styrelseledamot i Rosengård Fastighets AB
Tidigare uppdrag: Per Ekelund har lång erfarenhet av ledande befattningar i fastighetsbranschen och har bland annat suttit i ledningen för Akelius Fastigheter AB.
Aktieinnehav: Per Ekelund äger inga aktier i Doxa.-
Per Ekelund är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ingrid Atteryd Heiman

Född: 1958.
Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet, MBA vid Uppsala universitet, Styrelseakademins masterutbildning för ordförande
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Herantis pharma plc (publ), Redwood pharma AB (publ) och styrelseledamot i Parkinson Research Foundation
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Doxa AB (publ). Ordförande, styrelseledamot och VD i publika Life Sciencesföretag samt managementkonsult i Booz Allen (numera PWC)
Aktieinnehav: 10 000 aktier, samt 200 000 köpoptioner
Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Christian Lindgren
Född: 1974.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD på Adma Förvaltnings AB och styrelseledamot i Safeture AB och Grosshold AB samt flera uppdrag i dotterbolag till Adma.
Tidigare uppdrag: Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen som Administrativ chef för HSB Malmö och Sparbanken Syd.
Aktieinnehav: Christian Lindgren äger inga egna aktier i Doxa.
Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jonas Ehinger
Född: 1969.
Utbildning: Master of Science i biokemi/molekylär/biologi/kemi från Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: VD Osstell AB, styrelseordförande i Gapwaves AB (publ) styrelseledamot i Leading Lights AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Osstell AB, Innovationsbron AB och VD och styrelseledamot i Mentice AB (publ). VD i Cellectricon AB. Jonas har bott i USA då han var VD för Mentice Inc.
Aktieinnehav: Johan Ehinger äger inga aktier i Doxa.
Jonas Ehinger är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Informationen lämnades, genom valberedningens ordförandes försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 15.10.

För ytterligare information:

Greg Dingizian (valberedningens ordförande)

greg@admaforvaltning.se

Om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge, Ceramir Bioceramic Implant Cement, Ceramir Restore och Ceramir Protect är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentala material för en effektiv behandling av patienter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

Doxas företrädesemission om 126 miljoner SEK övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDKOREA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.


Doxa offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen om 126 MSEK och offentliggör information om huvudägares avsikt att teckna aktier

Styrelsen för Doxa Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "Doxa") har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission med företrädesrätt för Doxas aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av bolagsstämman den 11 juni 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i Företrädesmissionen tillförs Bolaget cirka 126 MSEK före emissionskostnader.


Kommuniké från årsstämma 2021 i Doxa AB (publ)

Doxa AB (publ) ("Doxa") avhöll den 11 juni 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning.


Doxa omförhandlar Private Labelsamarbetet med Dentsply Sirona

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har omförhandlat avtalet om s.k. Private Label-rättigheter till Ceramir® Crown & Bridge med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Omförhandlingen innebär att Dentsply Sironas exklusiva rättigheter blir icke-exklusiva.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2021.
Doxa genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 80 MSEK till Erik Selin, Marjan Dragicevic, Bergendahls och Lars Ljungälv samt beslutar om företrädesemission om 126 MSEK

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som kommunicerades den 26 april 2021, beslutat om och genomfört en riktad nyemission av aktier till vissa kvalificerade investerare om cirka 80 miljoner kronor (den "Riktade Nyemissionen") och beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 126 miljoner kronor ("Företrädesmissionen") i syfte att stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet. Det strategiska beslutet och kapitalanskaffningarna förutsätter en bolagsstämmas godkännande samt en ändring av bolagsordningen.


Doxa har beslutat att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen och avser genomföra en kapitalanskaffning om cirka 200 MSEK

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har genomfört en strategisk utvärdering av Doxas verksamhet och har beslutat att komplettera den befintliga verksamheten med en investeringsgren med fokus på fastighetsbranschen. I samband härmed avser Doxa att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 200 miljoner kronor. Såväl verksamhetsförändringen som den potentiella kapitalanskaffningen kräver godkännande från en bolagsstämma och Doxa har därför beslutat att flytta sin årsstämma till den 11 juni 2021.


DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS, 2021

"Dentalmarknaden i USA har återhämtat sig och försäljningen av dentala förbrukningsmaterial ökar. Fortsatt investering på produktutveckling under 2020 har resulterat i lanseringen av vårt nya tandfyllnadsmaterial Ceramir Protect som är en viktig del i vår tillväxtstrategi och marknadslanseringen är nu i full gång." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted