Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org. nr 556301-7481, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 oktober 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 5 oktober 2020, per post till Doxa AB, "Extra Bolagsstämma", Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala, eller per e-post till info@doxa.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 5 oktober 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen fattade den 22 september 2020 ett beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma, varigenom Bolagets aktiekapital ska öka med högst 3 493 775 kronor genom nyemission av högst 6 987 550 aktier. För beslutet ska i övrigt följande gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 16 oktober 2020.

2. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget ska på avstämningsdagen berättiga till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 2,10 kronor.

4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 oktober 2020 till och med den 3 november 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma period, och vad avser garanterna som garanterat företrädesemissionen kan teckning ske till och med den 5 november 2020. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar från avsändandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske

a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

b) i andra hand till övriga tecknare utan stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till tecknat belopp, och

c) i sista hand till emissionsgaranter, pro rata i förhållande till storlek på respektive garantiåtagande.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.


Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.doxa.se.

Uppsala i september 2020
Doxa AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: henrik.nedoh@doxa.se

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och marknadsförs under produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

Idag inleds teckningsperioden i Doxas företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Idag inleds teckningsperioden i Doxa AB:s (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 september 2020 och godkändes på Bolagets extra bolagsstämma den 9 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom garantiåtagande.


DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER, 2020

"Under sommaren färdigställdes två nya produkter "Ceramir Restore" och "Ceramir Protect". Båda produkterna är baserade på Doxas unika bioaktiva och biokompatibla teknikplattform Ceramir. Nästa viktiga milstolpe för dessa produkter är FDA-godkännandet. Därefter väntar marknadslansering. Vår bedömning är att detta kan ske i slutet av 2020, alternativt början av 2021.

Våra nya produkter intresserar inte bara distributörer och tandläkare utan även potentiella samarbetspartners som visat intresse för t.ex. white label samarbeten, liknande det vi har idag med Dentsply Sirona för Ceramir Crown & Bridge." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.


Inbjudan till presentation av Doxas delårsrapport för Q3

Henrik Nedoh, VD Doxa, presenterar den 20 oktober kl. 10:00 Doxas kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020, via en webbsändning i Microsoft Teams.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa AB

Doxa AB (publ) ("Doxa") avhöll den 9 oktober 2020 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Doxas CFO går vidare till ny tjänst

Jens Lagergren har idag meddelat att han har beslutat sig för att lämna sin roll som CFO på Doxa för ett uppdrag i ett annat bolag. Rekryteringsprocessen är initierad.


Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org. nr 556301-7481, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 9 oktober 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.


Doxa har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission om knappt 15 miljoner kronor

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av aktier om knappt 15 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 9 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom garantiåtagande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2, 1 APRIL - 30 JUNI, 2020

"Utveckling och investering i nya produkter baserade på Doxas unika bioaktiva Ceramir®-teknologi har under det andra kvartalet prioriterats högt. Det har resulterat i att vi färdigställt de två produkter som vi arbetat med en längre tid och ansökan om registrering för dessa produkter har lämnats in till FDA i USA.

Doxas försäljning påverkades kraftigt under det andra kvartalet av att stora delar av världen stängde ner all verksamhet, så även tandläkarvården, på grund av Covid19-pandemin." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted