Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.

Den 11 december 2018 beslutade den extra bolagsstämman i Doxa att införa ett incitamentsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner ("Incitamentsprogrammet") för Bolagets dåvarande verkställande direktör, Bolagets dåvarande COO och Bolagets dåvarande CFO ("Deltagarna").

Inom ramen för Incitamentsprogrammet emitterades 714 826 teckningsoptioner av serie 2018/2022 (A) och 714 826 personaloptioner till Deltagarna. Vidare emitterades 714 826 teckningsoptioner av serie 2018/2022 (B) till Bolagets dotterbolag Doxa Dental AB, för säkerställande av leverans av aktier i personaloptionsprogrammet. Rätt att teckna aktier i Bolaget med stöd av personaloptioner förutsatte, enligt villkoren för Incitamentsprogrammet, att Deltagaren fortsatt var anställd inom koncernen vid tiden för utnyttjandet. Eftersom Bolagets dåvarande CFO och dåvarande COO avslutat sina anställningar har dessas personaloptioner förfallit. Bolagets dåvarande verkställande direktör kvarstår i anställning i Bolagets dotterbolag och har innehaft och utnyttjat 344 826 personaloptioner.

Varje tecknings- och personaloption kom efter omräkning att berättiga till teckning av 1,6 aktier till teckningskursen 1,60 kronor. Deltagarna har nu, med stöd av tecknings- och personaloptionerna i Incitamentsprogrammet, tecknat sig för sammanlagt 1 695 443 nya aktier i Doxa. Följaktligen tillförs Bolaget 2 712 708,80 kronor. Antal aktier i Doxa kommer uppgå till 295 091 953 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 147 545 976,50 kronor efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Ökningen av antalet aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 klockan 12.00.

Victor Persson, VD                                                      
Telefon: 0702-586375                                                  
E-post: [email protected]                               

Patrik Melin, CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).

DOXA AB RENODLAR VERKSAMHETEN TILL FASTIGHETSINVESTERINGAR GENOM AVYTTRINGEN AV DOTTERBOLAGET DOXA DENTAL

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") meddelar idag att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa AB ("Directa") om försäljning av samtliga aktier i Doxas helägda dotterbolag Doxa Dental AB ("Doxa Dental"). Genom försäljningen har Doxa renodlat sina innehav till enbart fastighetsrelaterade tillgångar.


DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.


VALBEREDNING I DOXA KONSTITUERAD

Vid årsstämman 2020 beslutades att valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.


DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q3 2022 - ETT NEUTRALT TREDJE KVARTAL

 • NAV tillväxt, +1% under tredje kvartalet
 • Positiv värdeutveckling på direktägda fastigheter, +14 mSEK (+0,5%)
 • Negativ värdeutveckling på noterade innehav, -16 mSEK (-31,8%)

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2022 - STARKT RESULTAT OCH FORTSATT TILLVÄXT MED TRE NYA FÖRVÄRV

 • Fortsatt NAV tillväxt, +5,2% under andra kvartalet
 • Periodens resultat för Apr-Jun uppgick till 90,8 mSEK (-4,4)
 • Stark värdeutveckling på fastigheter i existerande portfölj, +125,9 mSEK (+4,1%)
 • Tre affärer i två nya segment, lager- och lättindustrifastigheter samt defensiv handel, genomförda under andra kvartalet
 • Fyra direktägda fastigheter förvärvade med underliggande fastighetsvärde om ca 210 mSEK
 • Intressebolaget Fastighetsstaden i Halmstad AB (40% ägande) har genomfört sitt hittills största förvärv, underliggande fastighetsvärde om ca 370 mSEK
 • Värdeutveckling tillkommande fastigheter +37,0 mSEK (+10,2%)

DOXA FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHETER I LANDSKRONA

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har i dag, genom bolagsaffärer, förvärvat två fastigheter och en tomträtt inom lager- och lättindustri i Landskrona. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 66 mkr.


DOXAS INTRESSEBOLAG FASTIGHETSSTADEN GÖR SITT HITTILLS STÖRSTA FÖRVÄRV

Fastighetstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"), intressebolag till Doxa Aktiebolag AB ("Doxa"), köper, genom bolagsaffär, fastigheterna Koljan 9, Slottet 4 och Sankt Nikolaus 19 i Halmstad av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna är renodlade samhällsfastigheter med varierande byggår och en total uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 370 mkr.


DOXA FÖRVÄRVAR DEFENSIV RETAIL I MALMÖ

Doxa har i dag, genom en bolagsaffär, förvärvat Stridsyxan 2 på Jägersro i Malmö. Säljare är SLP. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 144 mkr.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2022 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q1 2022, 21 PROCENT NAV-TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • NAV-tillväxt med 21 procent under första kvartalet
 • Tillträde Kvarteret Malmö Arena
 • Genomfört en emission om 347,7 mSEK som bas för framtida fastighetsinvesteringar
 • Noterat innehav i KlaraBo nedvärderat med 34 mSEK, avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad om 34 mSEK
 • Befintliga fastigheter har ökat med 66 mSEK i värde
 • Förvärv av 15,7 procent av EasyDepot AB
 • Ledningen på plats

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted