Kommuniké från extra bolagsstämma 27 september

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 27 september 2022. Stämman hölls genom poströstning utan personlig närvaro.  Nedan följer besluten i sammandrag.

Ändring av räkenskapsår

Stämman beslutade att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 oktober - 30 september. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om nio månader. Det innebär att den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret kommer att vara den 30 september 2022. Skälet till förslaget är att bolaget genom att förkorta räkenskapsåret tidigare kan erbjuda ägarspridningar via utdelningar, vilket är en central del av bolagets affärsplan.

Med anledning av det ovanstående beslutade stämman att ändra nuvarande § 11 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Nuvarande lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Föreslagen lydelse

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober - 30 september.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Dividend Sweden tecknar i Green Apps företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  
Avtal om ägarspridning med Zoomability

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.


Bokslutskommuniké publiceras den 15 november

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké den 15 november med tanke på förkortat räkenskapsår och därmed släpps ingen kvartalsrapport för det tredje kvartalet.Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  


Utfall av nyttjande av teckningsoptioner TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted