Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och här följer en uppdatering till aktieägarna och marknaden kring utvecklingen och vissa justeringar som sker.

Dividend Sweden fortsätter sin utveckling som utdelningsbolag, senast med förslaget om utdelning av aktier för 13,5 MSEK i säkerhetsbolaget Transfer Group, som avser notera aktierna i sommar. En bolagsstämma kommer hållas den 22 juni för beslut om detta, med föreslagen avstämningsdag den 2 juli, vilket innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelningen är 30 juni 2021.

Sedan tidigare har beslutats om utdelningen av totalt 0,50 kr/aktie, varav 0,25 kr/aktie delades ut 20 maj. Den 20 juli är avstämningsdag för den andra delen då ytterligare 0,25 kr/aktie, totalt 11,3 MSEK, delas ut. Sista dag för handel inklusive denna utdelning är den 18 juli 2021.

Som tidigare kommuniceras har en omstrukturering av verksamheten i Dividend Sweden påbörjats. Vårt första s k SPAC, Special Purpose Aquisition Company, DS SPAC 1 kommer inom kort anslutas till Euroclear och därefter avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå utdelning av DS SPAC 1 till aktieägarna. Avsikten är att DS SPAC 1 ska användas till förvärv att ett bolag med verksamhet som ska tillföra värde till aktieägarna och sådana diskussioner pågår.

DS SPAC 2 är nu registrerat och kommer inom kort anslutas till Euroclear. Avsikten är att Dividend Swedens portfölj och verksamhet ska överföras till detta bolag, delas ut till aktieägarna, byta namn till Dividend Invest och ansöka om notering på NGM Nordic SME. Hela denna process kräver ett antal förändringar, bl a extra bolagsstämma för beslut om vissa ändringar i bolagsordningen och beräknas vara helt slutförd under första kvartalet 2022.

Dividend Sweden kommer efter åtgärderna ovan vara tomt och redo för ny verksamhet, men redan nu pågår ett antal intressanta diskussioner.

Samtidigt med omstruktureringen av verksamheten arbetar Dividend Sweden vidare med att utveckla portföljen. Under andra kvartalet har vinsthemtagning skett i ett antal bolag som utvecklats kurrsmässigt väl och nya intressanta affärer har ingåtts som sammantaget gör att vi ser positivt på resultatet för andra kvartalet. Samtidigt som ett antal onoterade innehav utvecklats väl med potentialen att lyfta resultatet ytterligare under året.

Sammanfattningsvis arbetar vi vidare för att skapa värde för våra aktieägare genom att utveckla portföljen där våra onoterade innehav har stor potential, samtidigt som utdelningar av bolag och förvärv av nya verksamheter gör att kommande år ser mycket spännande ut.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Kommuniké från extra bolagsstämma 14 oktober 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


DS SPAC 1 kallar till extra bolagsstämma

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som nyligen kommunicerat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 kallat till en extra bolagsstämma.


DS SPAC 1 tecknar avsiktsförklaring med BellPal

DS SPAC 1 AB delades ut till Dividend Swedens aktieägare i augusti 2021, med syfte att bolaget skulle förvärva en verksamhet och ansöka om notering av bolagets aktier. Nu har DS SPAC 1 tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ).


Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 oktober 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Avtal om ägarspridning med Aprendere Skolor

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Aprendere Skolor AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för ca 6,6 MSEK i bolaget. Samtidigt har Dividend Sweden tecknat units (aktier och teckningsoptioner) för ca 3,3 MSEK i Aprendere.


Avtal om ägarspridning med Shortcut Media

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Shortcut AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,2 MSEK i bolaget. Samtidigt kommer Dividend Sweden investera 2,25 MSEK i en riktad emission i Shortcut Media.


Avtal om ägarspridning med Innowearable

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Innowearable AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,5 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Innowearable genomför har Dividend Sweden även tecknat aktier för ca 1,3 MSEK.


Förtydligande gällande utdelning av DS SPAC 1

Dividend Sweden publicerade den 13 augusti 2021 en verksamhetsuppdatering gällande den pågående omstruktureringen av verksamheten. Idag avskildes rätten att ta del av den beslutade utdelningen av DS SPAC 1 AB, ett publikt aktiebolag med 500 000 SEK i aktiekapital, som efter utdelningen kommer ha ca 7 200 aktieägare.


Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.


Avtal om ägarspridning med Medicortex

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Medicortex Finland Oy, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4,1 MSEK i bolaget. I en pågående nyemission som Medicortex genomför har Dividend Sweden även lämnat en teckningsförbindelse om ca 2,1 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted