Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

 Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Jacob Dalborg som styrelseordförande, som ledamöter valdes, Tobias Berglund, Arne Nabseth och Bo Lindén. Till revisor valdes LR Revision med Johan Kaijser, auktoriserad revisor, som huvudansvarig.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

 Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig genomföra vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner enligt förslag nedan:

 -373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

 Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

 Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

 Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

 Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

 Som en funktion av beslutet att dela ut DS SPAC 2 kan NGM komma att observationslista Dividend Sweden i avvaktan på information om verksamhetsförändring.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

Årsstämman beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.


Medicortex genomför nyemission inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market Finland

DS Plattformen är delägare i Medicortex Finland Oyj och vi avser under året göra en ägarspridning till våra aktieägare. Vi vill därför uppmärksamma att de just nu genomför en IPO.


Dividend Sweden mot nynotering på NGM Nordic SME

Styrelsen har idag skickat in ansökningshandlingar för att notera Dividend Sweden AB på NGM Nordic SME. Detta är ett steg inför DS Plattformens utdelning av aktierna i Dividend Sweden och att det återigen drivs som ett fristående listat bolag.


Utdelning av aktier i Hoi Publishing AB

Bolagsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Hoi Publishing AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 16 juni 2022.


Utdelning av aktier i Malma Logistik

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma 11 maj 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Dividend Sweden AB har bytt namn till DS Plattformen AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.


INBooks genomför emission inför listning

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted