Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.

A. ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 23 mars 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2022 till Bolaget antingen via e-post till [email protected] eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av:

a) Styrelseledamöter

b) Revisor

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

11. Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS Plattformen AB

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

13. Stämmans avslutade

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande sammansättning av styrelsen.

a) Till styrelse föreslås följande personer: som styrelsens ordförande Jacob Dalborg (nyval), Arne Nabseth (nyval), Tobias Berglund och Bo Lindén.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser.

Punkt 10 - Ändring av bolagsordningen

Nuvarande lydelse

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är DS Plattformen AB. Bolaget är publikt (publ).

Punkt 11 - Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB

Bolaget har grundat ett publikt aktiebolag, DS SPAC 2 AB, till vilket Dividend Sweden överfört merparten av sin verksamhet, värdepappersportfölj och avtal. Syftet är att DS SPAC 2 AB ska byta namn till Dividend Sweden och ansöka om notering. Dividend Sweden fortsätter som noterat bolag under namnet DS SPAC 3 AB, med syftet att förvärva ny verksamhet. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av

-373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

Avrundning ska ske nedåt. Vidare beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §

aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i februari 2022

Styrelsen i Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Dividend Sweden mot nynotering på NGM Nordic SME

Styrelsen har idag skickat in ansökningshandlingar för att notera Dividend Sweden AB på NGM Nordic SME. Detta är ett steg inför DS Plattformens utdelning av aktierna i Dividend Sweden och att det återigen drivs som ett fristående listat bolag.


Utdelning av aktier i Hoi Publishing AB

Bolagsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Hoi Publishing AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 16 juni 2022.


Utdelning av aktier i Malma Logistik

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma 11 maj 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Dividend Sweden AB har bytt namn till DS Plattformen AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.


INBooks genomför emission inför listning

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.


Korrigerad kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted