Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 16 mars 2021 vara införd i aktieboken,

- dels anmäla sig senast den 23 mars 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Dividend Sweden AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 18 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [email protected] Ifyllt formulär ska vara Dividend Sweden tillhanda senast den 23 mars 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en justeringsperson

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

9. Val av:

a) Styrelseledamöter

b) Revisor

10. Beslut om vinstutdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ)

11. Beslut om vinstutdelning av aktier i Kiliaro AB (publ)

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Sverker Littorin väljs till ordförande för stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3 - Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Fredrik Crafoord justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkning och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att utdelning utgår med 0,05 kronor per aktie. Som avstämningsdag för att få utdelning föreslås den 26 mars 2021. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelningen är den 24 mars 2021.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 2 254 593 kronor. Detta belopp är beräknat på det totala antalet aktier i bolaget. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Ägare med röster uppgående till ca 50% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter

Ägare med röster uppgående till ca 50% föreslår följande sammansättning av styrelsen.

a) Till styrelse föreslås följande personer: som styrelsens ordförande Mikael König (nyval), Fredrik Crafoord, Sverker Littorin, Tobias Berglund och Bo Lindén.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning.

Punkt 10 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ)

Bolaget har avtalat med Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) om utdelning av högst 277 000 aktier i Hästkällaren AB (publ), för att skapa ett bredare ägande i Hästkällaren. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 277 000 aktier i Hästkällaren AB (publ).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ) för varje 162 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Aktierna är upptagna till ca 2,5 MSEK i bolagets balansräkning.

Punkt 11 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Kiliaro AB (publ)

Bolaget har avtalat med Kiliaro AB (publ) om utdelning av högst 2 320 000 aktier i Kiliaro AB (publ), för att skapa ett bredare ägande i Kiliaro inför den kommande listningen av bolagets aktier. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 2 320 000 aktier i Kiliaro AB (publ). Aktierna är upptagna till ca 2,3 MSEK i bolagets balansräkning.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Kiliaro AB (publ) för varje 19 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dividend Sweden AB (publ), "Årsstämma", Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast söndagen den 14 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.dividendsweden.se, fredagen den 19 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i februari 2021

Styrelsen i Dividend Sweden AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Kommuniké från extra bolagsstämma 24 oktober 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 24 oktober 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Avtal om ägarspridning med Green Apps Technologies

DS Plattformen har ingått ett avtal med Green Apps Technologies international AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Malma Logistik och Hoi Publishing

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Malma Logistik och Hoi Publishing.  Utdelning av Dividend Sweden

DS Plattformen beslutade den 31 mars 2022 om att dela ut samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB till sina aktieägare. Idag, den 6 juli 2022, är sista dag för handel inklusive rätten till utdelning i Dividend Sweden. Avstämningsdagen för utdelningen är den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.


Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

Årsstämman beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.


Medicortex genomför nyemission inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market Finland

DS Plattformen är delägare i Medicortex Finland Oyj och vi avser under året göra en ägarspridning till våra aktieägare. Vi vill därför uppmärksamma att de just nu genomför en IPO.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted