Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 17 februari 2021.

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (32,5) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,17) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,75 (1,93) SEK

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen ökade till 108,7 (61,9) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10,6 (-9,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,24 (-0,28) SEK

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 (0) SEK per aktie

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Ägarspridning av aktier för 4 MSEK i Imsys inför listning på Nordic SME.

· Riktad emission om 8 MSEK slutförs.

· Avtal med Hästkällaren om ägarspridning av aktier om ca 2,5 MSEK.

· Avtal med INBooks om ägarspridning av aktier om ca 4 MSEK.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl 08.10 CET.

För mer information, kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Plexian

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Plexian AB (publ).



Styrelseledamot säljer


Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Utdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 29 april 2021.


Styrelseledamot minskar


Delårsrapport januari - mars 2021

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 april 2021.


Utdelning av aktier i Kiliaro

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Kiliaro AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 15 april 2021.


Plexian mot notering på Nasdaq First North

Dividend Sweden har investerat i fintechbolaget Plexian AB, som just nu genomför en nyemission inför en notering på Nasdaq First North i mitten av april. Dividend Sweden kommer dessutom att dela ut aktier i Plexian till sina atktieägare, med avstämningsdag den 30 mars 2021.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted