Delårsrapport Q3 2019

Delårsresultat juli-sept 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) KSEK
  • Resultat före skatt uppgick till

-3 183 (-1 375) KSEK

  • Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK

Rapportperiod januari - sept 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till -9 866 (-4 366) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -1,27 (-0,33) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden: 

  • Dicots företrädesemission genomfördes framgångsrikt och tecknades till 244 procent. Emissionen inbringade ca 20,3 mkr. Även övertilldelningsemissionen som genomfördes därefter fulltecknades och tillförde bolaget ytterligare ca 2mkr.
  • Dicot sponsrar Scandinavian Society for Sexual Medicine genom att ge resebidrag till två unga forskare för att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på European Society for Sexual Medicine i Prag 23-25 jan. 2020.
  • Dicot erhöll ett bidrag om 100 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att stärka portföljen av immateriella rättigheter

Väsentliga händelser efter rapportperioden:

  • Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike, för att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®. Detta är ett viktigt steg för att fastställa substansens exakta kliniska användningsområde och för att underlätta den framtida registreringen som ett läkemedel.
  • Dicot har kontrakterat Catarina Malmberg som ansvarig för Supply Chain, från och med den 1 november 2019. Catarina kommer närmast från Fresenius Kabi AB.

Kommentar från Dicots VD

Under tredje kvartalet har vi fortsatt det målmedvetna arbetet att driva utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin® mot en kommande Fas I studie tillsammans med våra samarbetspartners. Huvudaktiviteten under kvartalet har varit att genomföra företrädesemissionen på ett framgångsrikt sätt. Högt tempo med många presentationer för befintliga och nya aktieägare resulterade i ett mycket bra utfall.  

Sponsring av två forskare genom Scandinavian Society for Sexual Medicine

Två unga forskare inom sexualmedicin som är knutna till Scandinavian Society for Sexual Medicine kommer att sponsras av Dicot. De kommer att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på European Society for Sexual Medicine i Prag jan 2020. Dicot kommer att medverka vid mötet när presentationerna sker i januari.

Ny chef för leverantörskedjan

Catarina Malmberg började på Dicot som chef för Supply Chain den 1 november 2019. I den här rollen kommer Catarina att ansvara både för tillgången på råvaror och produktionen genom hela kedjan från råvara till färdigt läkemedel. Catarina bidrar med över 20 års erfarenhet från läkemedelsbranschen, däribland som projektledare för utvecklings- och systemprojekt, liksom tekniköverföringar, kvalificering och validering av design. Hon har arbetat med hela kedjan inom medicinsk tillverkning av steriliserade produkter för infusion, från råvaror och API:er till färdiga produkter inklusive förpackning inom Fresenius Kabi. Catarina Malmberg har en fil.mag. i kemi från Uppsala universitet.

Prekliniskt arbete med Libiguin® löper enligt plan

Libiguin®, som har sitt ursprung på Madagaskar som en naturmedicin, har potential att bli en ny behandlingsmetod mot erektionsproblem och tidig utlösning. Vi fortsätter att göra framsteg med våra planerade prekliniska aktiviteter och med utformningen av de steg som krävs för att ta Libiguin® till Fas I.

Företrädesemission och övertilldelning

Dicot genomförde en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK under perioden 3 september-17 september 2019. I samband med företrädesemissionen genomförde bolaget även en övertilldelningsemission om cirka 2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 244 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Totalt emitterades 7 790 823 aktier inom ramen för företrädesemissionen och 779 082 aktier emitterades i övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 2,60 SEK.

Nettolikviden från företrädesemissionen uppgick till 20 281 75 SEK och nettolikviden från övertilldelningsemissionen uppgick till 2 025 613 SEK. Bolagets behållning från företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen ska användas för att finansiera bolagets pågående prekliniska studier av vår ledande läkemedelskandidat för behandling av sexuella dysfunktioner samt förberedelser inför den kommande Fas I-studien.

Nytt samarbetsavtal - efter kvartalets utgång

Dicot ingick ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa substansens exakta kliniska användningsområde och för att den ska kunna registreras som ett läkemedel. Pelvipharm är specialiserat på sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män och erbjuder både modeller in vivo och in vitro för studier av de fysiska funktionerna hos det urogenitala systemet och Libiguin® effekter på detta. Samarbetet med Pelvipharm är en avgörande del av Dicots utveckling av Libiguin® på vägen mot att registrera substansen för behandling av sexuella dysfunktioner hos män.

Jag är tillfreds med de framsteg vi har gjort under årets tredje kvartal. Den betydligt övertecknade företrädesemissionen gav oss inte bara de medel som krävs för att gå vidare med utvecklingen av Libiguin®, utan gör det också möjligt för oss att genomföra bredare kommunikations- och Investor Relations-program samt att utöka vår personal för att stödja bolagets tillväxt och därmed nå våra mål. På samma sätt är jag nöjd med den möjlighet som bidraget från Vinnova ger oss vad gäller att stärka vår portfölj av immateriella rättigheter.   Mitt team på Dicot har ett starkt driv att fortsätta utvecklingen av Libiguin® och är övertygade om att nya behandlingsalternativ för sexuella dysfunktioner är möjliga att åstadkomma i projektet. Tack till Dicots medarbetare och våra investerare för fortsatt stöd. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg.

Göran Beijer, VD

Finansiell kalender

2019-28-22     Delårsrapport juli - september 2019

2020-02-27     Bokslutskommuniké 2019

Kontaktinformation

Göran Beijer VD                                                                      Dicot AB (publ

goran.beijer@dicot.se                                                            Dag Hammarskjölds väg 30

0706-636009                                                                          752 37 Uppsala

www.dicot.se                                                                          Sverige

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Interim report Q1 2021


Årsredovisning 2020Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Interim report Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim Report Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted