Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DICOT AB (PUBL)

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 februari 2021 i Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

På grund av den rådande Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20-26 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 februari 2021 (avstämningsdagen).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. måndagen den 1 februari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 3 februari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att delta på bolagsstämman.

Poströstning med anledning av Covid-19

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 9 februari 2021. Som ovan nämnts har dock inte aktieägare, ombud eller utomstående rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dicot.se. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 8 februari 2021, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud Advokatfirman Lindahl KB antingen med e-post till andreas.mellberg@lindahl.se eller med vanlig post till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med "Dicot AB". Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Styrelsen kommer i så fall att fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret. För frågor kontakta Bolagets verkställande direktör Göran Beijer på de kontaktuppgifter som följer i slutet av denna kallelse.

Ombud

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller: 

En aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolagets ombud Advokatfirman Lindahl KB tillsammans med poströstningsformuläret till Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med "Dicot AB". Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dicot.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 43 668 398 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Poströstning och röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande
 7. Beslut om justerat styrelsearvode till styrelseordföranden
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, föreslås som ordförande vid stämman och Andreas Mellberg, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås att föra protokollet.

Punkt 2 - Poströstning och röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Lars Jonsson utses till justeringsman jämte ordföranden för stämman.

Punkt 6 - Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Bolagets nuvarande styrelseordförande Lars Jonsson föreslås fortsätta som ordinarie styrelseledamot till och med årsstämman 2021.

Punkt 7 - Beslut om justerat styrelsearvode till styrelseordföranden

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelseordföranden ska justeras till 170 000 kr. Beslutet är villkorat av stämmans beslut om ny styrelseledamot tillika styrelseordförande enligt punkt 6 ovan. Om förslaget under punkt 6 inte godkänns av stämman föreslås gällande arvode för styrelseordföranden kvarstå.

Det noteras att styrelsearvoden för nästkommande mandatperiod kommer att fastställas vid kommande årsstämma 2021 samt att nu föreslaget arvode avser ersättning för en tolvmånadersperiod. Styrelseordföranden kommer således, vid stämmans godkännande av denna punkt 7, att erhålla justerat arvode proportionerligt i förhållande till den tid som återstår från dagen för bolagsstämmans beslut fram till årsstämman 2021 (då nytt beslut fattas).

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före den extra bolagsstämman, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.dicot.se, senast fem (5) dagar före den extra bolagsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.dicot.se, samt på Bolagets kontor med adress Kungsgatan 16 i Uppsala senast två veckor före stämman, dvs. senast 26 januari 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Uppsala i januari 2021

Dicot AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla LIB-01 som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden. Dicot är noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021.

Summary of Year-End Report January - December 2020, Dicot AB

Translation of Swedish press release

Uppsala, February 25, 2021. A summary of the Interim report January - December 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Fourth Quarter 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (556)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -4,188 (-3,530).
 • Earnings per share -0.10 (-0.22) SEK

January - December 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (631)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -17,541 (-13,396).
 • Earnings per share -0.61 (-1.35) SEK

Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.


Board professional Eva Sjökvist Saers new chairman of Dicot

Press release: Uppsala, February 9, 2021. At an Extraordinary General Meeting on February 9, Dr Eva Sjökvist Saers was elected new Chairman of the Board of Dicot, which is developing a potency drug for erectile dysfunction and premature ejaculation. Eva acts as a board member in several life science companies, she is chairman of Vinnova's strategic innovation program Swelife and has an industrial background from AstraZeneca and as CEO of APL.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.


Dicot initiates toxicology studies before applying for clinical trials

Press release: Uppsala, January 29, 2021. Potency agent drug developer Dicot launches a toxicology program for the drug candidate LIB-01. The program runs until the autumn and will form the basis for an application for clinical trials on humans.


Dicot inleder toxikologistudier inför ansökan om kliniska försök

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted