Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 KSEK (33)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 733 KSEK (-5 583)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09)

Finansiell information januari - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 KSEK (69)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 079 KSEK (-14 051)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,26)

Väsentliga händelser under kvartalet

April

 • Elin Trampe tillträder som vd 1 april, tidigare vd Göran Beijer kvarstår som konsult på deltid i bolaget.
 • Bolaget prioriterar utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studien, efter utvärdering av två formuleringsalternativ. Det gör att tidsplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023.
 • Dr Charlotta Gauffin anställs som ny Chief Scientific Officer med tillträde 11 juli.

Maj

 • Bolagsstämma gör omval av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler-Chelpin, Per-Göran Gillberg och Lena Söderström. Fredrik Buch och Michael Zell väljs in som nya ledamöter. Beslutas att införa två incitamentsprogram - ett för styrelseledamöter och ett för anställda och andra nyckelpersoner.
 • Ett forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany vid polska Vetenskapsakademin startar, med syfte att undersöka en ny teknik för framtagning av startmaterial för tillverkning av läkemedelssubstansen.

Juni

 • En patentansökan förbereds för att skydda nya framställningsmetoder samt olika kemiska föreningar vid tillverkning av läkemedelssubstansen i LIB-01. Patentansökan avses skickas in efter sommaren och ska ge 20 års marknadsexklusivitet.
 • 1 till 15 juni sker utnyttjandeperioden av teckningsoptioner i serien TO 3 där 34 202 814 optioner nyttjas, vilket motsvarar cirka 90% teckning och tillför Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelar man uppnått god effekt i studier med den nyutvecklade orala formuleringen. LIB-01 hade statistiskt säkerställd effekt på alla studerade parametrar hos försöksdjuren uppmätt sju dagar efter sista dos.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Inga

VD kommenterar

Vi vill drastiskt ändra förutsättningarna för behandling av erektionsproblem. Vårt mål är tydligt: att lansera ett helt nytt långtidsverkande preparat som är förstahandsvalet för drabbade män och par. Under det gångna kvartalet har vi tagit flera viktiga steg i förverkligandet av denna målsättning. Vi har också aktivt deltagit i debatten om det stigma som finns kopplat till erektionsproblem.

EFTER ETT INTENSIVT utvecklingsarbete kunde vi i april glädjande meddela att vi har en oral formulering att arbeta vidare med. Tidigare har Dicot använt en subkutan formulering, det vill säga administration med spruta under huden. Ett preparat som kan intas som tablett eller kapsel är betydligt lättare för framtida användare vilket är en viktig faktor kopplat till vår målsättning att LIB-01 blir förstahandsvalet.

VI ARBETAR PÅ BRED FRONT för att säkerställa att Dicot och LIB-01 får alla förutsättningar som krävs för att lyckas långsiktigt och nå en global marknad. En stark patentportfölj är en naturlig och viktig del i det arbetet. I juni inleddes arbetet med en ny patentansökan som rör nya framställningsmetoder och olika kemiska föreningar under tillverkningen av läkemedelssubstansen. Med ytterligare patent kan vi säkra marknadsexklusivitet till minst år 2042.

MARKNADEN FÖR POTENSLÄKEMEDEL växer kraftigt men behovet är sannolikt betydligt större än vad försäljningsstatistiken ger vid handen. Endast en fjärdedel av alla drabbade söker nämligen hjälp enligt RFSU. Det stigma och den tystnadskultur som råder kring erektionsproblem är en starkt bidragande orsak till det. Under våren har en välkommen debatt om just tystnadskulturen spridits i breda medier i Sverige och Dicot har deltagit aktivt, något vi avser fortsätta göra.

EFTER JUNI MÅNADS optionsutnyttjande som tecknades till cirka 90% förstärktes vår kassa med 9 MSEK. Det är ett gott utfall givet vårens besvärliga läge på kapitalmarknaden. Nu utvärderar vi flera sätt att kapitalisera bolaget framgent för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.

VI BREDDAR VÅR KOMPETENS för att rusta inför kommande faser i bolagets utveckling. Styrelsens sammansättning är av stor betydelse i det arbetet och det är därför mycket tillfredsställande att Fredrik Buch och Michael Zell valdes in under årsmötet i maj. Bägge förstärker oss med etablerad affärs- och marknadskompetens. Styrelsens förtroende för LIB-01s potential är stor. Det blev inte minst tydligt i juni när vi kunde meddela att styrelsens och ledningens samlade aktieinnehav ökade med drygt 700 000 aktier.

Vår kandidat har kallats potentiell "block buster" och "game changer". Omvärldens positiva omdömen och de positiva studieresultaten med den orala formuleringen ger oss extra energi och självförtroende att fortsätta arbetet med att drastiskt kunna förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge drabbade män och par ökad livskvalitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO                                                 
Tel: +46 739 80 14 08                                            
Email: [email protected]                                 

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 76 109 00 00
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Ny studie: LIB-01 antas vara nästa generations potensläkemedel

Uppsala, 15 november 2022. Dicots senaste studie av verkningsmekanismen hos LIB-01, dvs hur läkemedlet fungerar i kroppen för att nå önskad effekt, visar att den skiljer sig från dagens potensläkemedel. Detta innebär att LIB-01 kan antas representera en ny generation av potensläkemedel.


New study: LIB-01 assumed to be the next generation of potency drugs

Uppsala, November 15, 2022. Dicot's latest study of the mechanism of action of LIB-01, i.e., how the drug affects the body to achieve the desired effect, shows that it differentiates from today's potency drugs. This means that LIB-01 can be assumed to represent a new generation of potency drugs.


Lyckat första myndighetsmöte för LIB-01

Uppsala, 14 november 2022. Dicot meddelar idag att det första formella myndighetsmötet för LIB-01 inför en ansökan om start av kliniska studier har genomförts. Detta var det första av två planerade vetenskapliga rådgivningsmöten med Läkemedelsverket, i syfte att förankra det underlag som ska ingå i en klinisk prövningsansökan.


Successful first regulatory meeting for LIB-01

Uppsala, November 14, 2022. Dicot announces today that the first regulatory meeting for LIB-01 prior to an application to start clinical trials has been conducted. This was the first of two planned scientific advisory meetings with the Swedish Medical Products Agency, with the purpose of anchoring the scientific background documentation for a clinical trial application.


Valberedningen för Dicot AB utsedd

Pressmeddelande: Uppsala, 3 november 2022. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 24 maj 2022 ska valberedningen inför årsstämman den 23 maj 2023 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2022.


The Nomination committee for Dicot AB appointed

Press release: Uppsala, November 3, 2022. According to decision at the Annual General Meeting of Dicot AB on May 24, 2022, the Nomination committee for the Annual General Meeting on May 23, 2023, shall consist of three members representing the three largest shareholders as of the end of September 2022.


Rättelse: Dicot AB Delårsrapport januari - september 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 1 november 2022. Rättelsen avser att informera om att tidigare pressmeddelande gällande Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2022 ej skulle ha varit markerad med MAR-etikett. 


Correction: Interim Report January-September 2022, Dicot AB

Press release: Uppsala, November 1, 2022. The correction is to inform that the previous press release regarding Dicot AB's (publ) interim report for January - September 2022 should not have been marked with the MAR label.


Dicot AB Delårsrapport januari - september 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 1 november 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Interim Report January-September 2022, Dicot AB

Press release: Uppsala, November 1, 2022. A summary of the Interim report January - September 2022, for Dicot AB (publ) is now available on the company website www.dicot.se.


Dicot AB (publ) tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q3 2022

Publicering av Dicots rapport för tredje kvartalet kommer tidigareläggas till den 1 november 2022. Tidigare meddelat datum för publicering var den 15 november 2022 


Dicot AB (publ) brings forward publication of financial report for Q3 2022

Publication of Dicot's report for the third quarter will be brought forward to November 1, 2022. Previously announced date for publication was November 15, 2022.


Dicot sänker kostnader genom flytt av tillverkningssteg

Uppsala, 25 oktober 2022. Dicot flyttar delar av tillverkningen av sin läkemedelssubstans för att sänka kostnader och minska transporter. Det är extraktionsprocessen som flyttas till Sydafrika där startmaterialet redan hanteras och där bolaget har etablerade samarbetspartners.


Dicot reduces costs by moving manufacturing step

Uppsala, October 25, 2022. Dicot is moving parts of the manufacturing of its drug substance to lower costs and reduce transportations. It is the extraction process that is being moved to South Africa where the starting material is already handled and where the company has established collaboration partners.


Dicot har skickat in ny patentansökan

Nyhet: Uppsala, 17 oktober 2022. Dicot AB meddelar idag att bolaget har skickat in en ny patentansökan till Patent- och registreringsverket. Detta följer den IP-plan som tidigare kommunicerats av bolaget. Nya patent ger 20 års marknadsexklusivitet från det att en ansökan skickas in.


Dicot has submitted a new patent application

News: Uppsala, October 17, 2022. Dicot AB announces today that the company has submitted a new patent application to the Patent and Registration Office. This is according to the IP plan previously communicated by the company. New patents provide 20 years of market exclusivity from the time an application is submitted.


Dicot rapporterar goda resultat från prekliniska toxikologistudier

Dicot rapporterar att de prekliniska toxikologistudierna som nu genomförs, hittills visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har en god säkerhetsprofil.


Dicot reports good results from preclinical toxicology studies

Dicot reports that the preclinical toxicology studies that are now being conducted, so far show that the drug candidate LIB-01 has a good safety profile.


EU-kommissionen har valt ut Dicot att tävla i Innovation Radar Prize

Uppsala, 7 september 2022. EU-kommissionen har utifrån tusentals små och medelstora europeiska företag valt ut Dicot som ett av bolagen att bjuda in till tävlingen Innovation Radar Prize 2022.


The European Commission has selected Dicot to compete in the Innovation Radar Prize

Uppsala, September 7, 2022. The European Commission has selected Dicot from thousands of small and medium-sized European companies as one of the companies to participate in the Innovation Radar Prize 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted