Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 530 KSEK (-3 405).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,22) SEK

Finansiell information januari - december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 631 (450) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 396 KSEK (-6 343).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-1,00) SEK

VD kommenterar

Vi har efter ett intensivt verksamhetsår uppnått flera milstolpar som stärker Dicot på flera sätt. Tillsammans med vårt team och samarbetspartners formar vi en grund i den prekliniska fasen för den vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin®.

Projektets fortskridande

Vår produktkandidat Libiguin® har sitt ursprung i folkmedicinsk användning för behandling av erektionssvikt på Madagaskar. Råvaran kommer från träd och anskaffas via en leverantör i Afrika. Parallellt med att vi arbetat med uppskalning i Afrika har vi också startat aktiviteter i Asien för att säkerställa försörjning från två olika källor.

Under året har vi tillsammans med Syntagon och Rise i Södertälje framgångsrikt genomfört den första större batchen där extraktet därefter skeppats till Indien för slutsyntes av läkemedelssubstans. Vi har också arbetat med olika formuleringar för att säkerställa att beredningen i de toxikologiska studierna är optimal och ger de bästa förutsättningarna för att användas framåt i projektet såväl som för ytterligare studier i det farmakologiska programmet.

I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike som startats under året kommer vi att arbeta för att bättre förstå Libiguinets verkningsmekanism. Pelvipharm är ett världsledande CRO (Clinical Research Organisation) en fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av en sponsor. Pelvipharm är experter på studier inom området sexuella dysfunktioner och tillsammans kommer vi att identifiera mer i detalj hur Libiguin®   verkar och kan användas i behandlingen av patienter med erektionssvikt och prematur ejakulation.

Stärka teamet

För att koordinera produktionsaktiviteter från råvara till färdig läkemedelsubstans samt att driva arbetet med anskaffning av råvara långsiktigt har Catarina Malmberg knutits till Dicot som chef för Supply Chain, dvs ansvaret för flödet från tillverkare genom alla stegen i produktionen. Detta är ett viktigt steg för Dicot på vägen mot en mer storskalig verksamhet.  

Framgångsrik företrädesemission genomförd

Under hösten har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om cirka 20,3 MSEK med en övertilldelningsemission om ca 2 MSEK. Glädjande är att företrädesemissionen övertecknades till 144 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.

Utsikter för 2020 och framåt

Vi befinner oss i en spännande period i Dicots utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg med vårt prekliniska arbete. Vårt mål är att lägga grunden för utveckling av ett nytt läkemedel som på sikt blir ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra indikationsområden. Erektionssvikt och för tidig utlösning drabbar miljontals män i hela världen.

Jag vill tacka teamet internt för fina arbetsinsatser och våra externa partners för bra samarbeten under året. Jag ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av produkten och bolaget.

Uppsala i februari 2020 Göran Beijer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

EU-kommissionen har valt ut Dicot att tävla i Innovation Radar Prize

Uppsala, 7 september 2022. EU-kommissionen har utifrån tusentals små och medelstora europeiska företag valt ut Dicot som ett av bolagen att bjuda in till tävlingen Innovation Radar Prize 2022.


The European Commission has selected Dicot to compete in the Innovation Radar Prize

Uppsala, September 7, 2022. The European Commission has selected Dicot from thousands of small and medium-sized European companies as one of the companies to participate in the Innovation Radar Prize 2022.


Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Interim Report January - June 2022, Dicot AB

Press release: Uppsala, August 25, 2022. A summary of the Interim report January - June 2022, for Dicot AB (publ) is now available on the company website www.dicot.se.


Dicot uppvisar goda resultat i ny effektstudie

Pressmeddelande: Uppsala, 29 juni 2022. Dicot AB utvecklar ett nytt potensläkemedel med målsättningen att bli förstahandsvalet på marknaden. Bolaget meddelar idag att den nyutvecklade orala formuleringen uppvisar goda resultat i en nyligen genomförd effektstudie.


Dicot demonstrates good results in new efficacy study

Press release: Uppsala, June 29, 2022. Dicot AB is developing a new potency drug aiming at becoming the first choice of treatment. The company announces today that the newly developed oral formulation demonstrates good results in a recently conducted efficacy study.


Dicot tillförs 10 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till 90% teckningsgrad

Pressmeddelande: Uppsala, 17 juni 2022.

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 34 202 814 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 34 202 814 aktier till teckningskursen 0,29 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.


Dicot AB receives approximately 10 MSEK through the warrants of series TO 3 with a 90% subscription rate

Press release: Uppsala, June 17, 2022.

Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") announces the outcome regarding exercising of warrants of series TO 3. Holders of warrants exercised 34,202,814 warrants, corresponding to approximately 90 percent of the number of outstanding warrants, for subscription of 34,202,814 shares at a subscription price of SEK 0.29 per share. Through the exercise of the warrants, Dicot will receive approximately SEK 10 million before issue costs.


Medlemmar i Dicots styrelse och ledning stärker aktieinnehavet

Pressmeddelande: Uppsala, 13 juni 2022. Bolaget meddelar idag att medlemmar i Dicots styrelse och ledning ökar sitt aktieinnehav i bolaget.


Members of Dicot's board and management strengthen their shareholding

Press release: Uppsala, June 13, 2022. The company announces that members in the board and management are increasing their shareholding in the company.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 i Dicot

Den 13 juni 2022 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 3 pågår till och med den 15 juni 2022.


Last day of trading with the warrants of series TO 3 in Dicot

Today, June 13, 2022, is the last day of trading with the warrants of series TO 3. The subscription period for the warrants of series TO 3 will continue up until June 15, 2022.


Dicot går vidare med ny patentansökan

Pressmeddelande: Uppsala, 10 juni 2022. Dicot AB utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, ett potensläkemedel för att bättre behandla erektil dysfunktion och tidig utlösning. Bolaget meddelar att man nu går vidare med en ny patentansökan för att förlänga patentskyddet runt bolagets läkemedelskandidat till minst 2042.


Dicot moves forward with a new patent application

Press release: Uppsala, June 10, 2022. Dicot AB is developing the drug candidate LIB-01, a potency drug to better treat erectile dysfunction and premature ejaculation. The company announces that it is now moving forward with a new patent application in order to extend the patent protection around the company's drug candidate until at least 2042.


Dicot presenterar på Småbolagsdagarna måndag 13 juni

Uppsala, 9 juni 2022. Möt Dicots vd Elin Trampe på Småbolagsdagarna måndag 13 juni när hon presenterar bolagets utveckling av ett nytt potensläkemedel och de senaste framstegen. Hon kommer bland annat berätta om ett nystartat projekt med Uppsala universitet samt lyfta frågan om tystnadskulturen bland män med erektionsproblem.


Dicot presents at Småbolagsdagarna, Monday June 13

Uppsala, June 9, 2022. Meet Dicot's CEO Elin Trampe at Småbolagsdagarna on Monday June 13 when she presents the company's development of a new potency drug and the latest advances. Among other things, she will talk about a newly started project with Uppsala University and raise the issue of the culture of silence among men with erectile dysfunction.


Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 i Dicot inleds idag

Idag, den 1 juni 2022, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i samband med Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") emission av units under det fjärde kvartalet 2021. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 15 juni 2022.


The subscription period for warrants of series TO 3 in Dicot begins today

Today on June 1, 2022, the subscription period for the warrants of series TO 3 issued in connection with the rights issue of units in Dicot AB (publ) during the fourth quarter of 2021. The subscription period lasts until June 15, 2022.


Dicot AB går in i forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany

Uppsala, 31 maj 2022. Dicot AB utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, ett potensläkemedel för att bättre behandla erektil dysfunktion och tidig utlösning. Dicot meddelar idag att bolaget har inlett ett forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany vid Polska Vetenskapsakademin för att undersöka en ny teknik för framtagning av startmaterial för tillverkning av läkemedelssubstansen.


Dicot AB enters research collaboration with Uppsala University and the W. Szafer Institute of Botany

Uppsala, May 31, 2022. Dicot AB is developing the drug candidate LIB-01, which will be a potency agent to better treat erectile dysfunction and premature ejaculation. Dicot announces today that the company has entered a research collaboration with Uppsala University and the W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences (PAS) to investigate a new technology to make starting material for production of the drug substance.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted