Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
 • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
 • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin

Väsentliga händelser under rapportperioden
Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTM som en aktiv substans för behandling av sexuella dysfunktioner. RISE har ett stort och brett kunnande inom läkemedelsutveckling. I och med samarbetet har RISE utvecklat metoder för uppskalning från råvara till produktion av intermediat så att produkten kan produceras storskaligt på bästa sätt.

Dicot har tecknat ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB, i Danderyd. SDS kommer att bistå Dicot med projektledning under utvecklingen av LibiguinTM till ett läkemedel. Avtalet innebär att Dicot får tillgång till SDS expertis inom läkemedelsutveckling såsom formuleringsutveckling och regulatoriska frågor

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
Dicot lanserar ny hemsida och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling.

Dicot beviljas finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet Fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av LibiguinTM.

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot
Årets tre första månader har präglats av ett fortsatt intensivt arbete för att utveckla Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM. Vi har påbörjat storskalig produktion av det extrakt som krävs för fortsatt läke-medelsyntes. Bolaget har även tecknat ett långsiktigt leveransavtal med vår råvaruleverantör i Afrika. Dicot har också under perioden valts ut och glädjande beviljats finansiering på en halvmiljon kronor från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020. Jag vill ta tillfället i akt att tacka aktieägare och bolagets styrelse för ett stort engagemang i Dicot. Många hör av sig med frågor och synpunkter så intresset för Dicot är stort. 

Storskalig produktion startad
LibiguinTM kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla både erektionssvikt och för tidig utlösning eftersom de data vi har på substansen indikerar att effekten kan komma att vara betydligt längre jämfört med de produkter som finns på marknaden idag. Startmaterialet produceras i Sverige i samarbete med RISE och Ardena i Södertälje och läkemedelssyntesen genomförs av Anthem Bioscience i Bangalore där även det viktiga toxikologiska testprogrammet genomförs. Under Q1 har den storskaliga produktionen av extraktet som krävs för utveckling av läkemedelssubstansen startat i Södertälje och skeppats vidare till Anthem Bioscience i Bangalore.

Säkrad råvarutillgång med nytt avtal
Råvaran som används för att extrahera den kemiska substansen som används i utvecklingen av LibiguinTM har sitt ursprung i folkmedicinsks användning i Madagaskar och kommer från träd i Afrika. Under perioden har bolaget säkrat fortsatt leverans genom ett nytt långsiktigt leveransavtal med råvaruleverantören Parceval Ltd. Kontakter har också tagits för att etablera ett forskningssamarbete på Madagaskar med syfte att göra ytterligare studier av Libiguinets verkningsmekanismer.

Besök hos Anthem Bioscience
Under perioden har bolaget varit på besök hos vår samarbetspartner i Bangalore för att säkerställa rutiner och samarbetsformer för fortsatt utvecklingsarbete och förbereda det toxikologiska testprogrammet. Med vid besöket fanns representanter från Scandinavian Development Service som Dicot knutit till sig via ett nytt avtal för support inom olika områden, initialt inom projektledning.

Fortsatt starkt fokus på kommunikation
Under perioden har bolagets nya webbsida färdigställts. Ambitionen fortsatt är att bygga sidan med intressant innehåll och information om bolagets utveckling. Dicot finns nu även på LinkedIn som vi bedömer är en viktig kanal för att nå och interagera med våra ägare, intressenter och övriga som vill följa Dicots spännande utveckling. Vi fortsätter också att besöka Aktiespararnas lokala avdelningar för att informera om bolagets utvecklingsarbete.

Finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020
Det är glädjande att Dicot är ett av bolagen som valts ut och därmed bedöms tillhöra Europas ledande innovativa bolag. Att få finansiering via EU:s SME Instrumentet Fas 1 är en värdefull kvalitetsstämpel för bolaget som tillför extra resurser i vår affärsutveckling och ger oss möjlighet att knyta nya viktiga internationella kontakter. Finansieringen är på drygt en halv miljon kronor.

Fortsatt utvecklingsarbete enligt plan
Intresset är stort för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM. Bolagets arbete fortsätter enligt plan och utifrån de regelverk och de omfattande myndighetskrav som ställs inom det område bolaget är verksamt. Fokus nu är på det prekliniska arbetet, produktion av läkemedelssubstans och det toxikologiska testprogrammet. För Dicot är det också viktigt att fortsätta förbereda bolaget inför de kommande stegen i utvecklingen av den intressanta läkemedels-kandidaten LibiguinTM. Med de extra resurser som bolaget erhåller via beviljad EU-finansiering intensifieras nu även arbetet att utveckla en affärsplan som tydliggör bolagets kommersiella strategi.

Göran Beijer, Verkställande direktör

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Nerladdningsbara filer

Summary of Year-End Report January - December 2020, Dicot AB

Translation of Swedish press release

Uppsala, February 25, 2021. A summary of the Interim report January - December 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Fourth Quarter 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (556)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -4,188 (-3,530).
 • Earnings per share -0.10 (-0.22) SEK

January - December 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (631)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -17,541 (-13,396).
 • Earnings per share -0.61 (-1.35) SEK

Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.


Board professional Eva Sjökvist Saers new chairman of Dicot

Press release: Uppsala, February 9, 2021. At an Extraordinary General Meeting on February 9, Dr Eva Sjökvist Saers was elected new Chairman of the Board of Dicot, which is developing a potency drug for erectile dysfunction and premature ejaculation. Eva acts as a board member in several life science companies, she is chairman of Vinnova's strategic innovation program Swelife and has an industrial background from AstraZeneca and as CEO of APL.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.


Dicot initiates toxicology studies before applying for clinical trials

Press release: Uppsala, January 29, 2021. Potency agent drug developer Dicot launches a toxicology program for the drug candidate LIB-01. The program runs until the autumn and will form the basis for an application for clinical trials on humans.


Dicot inleder toxikologistudier inför ansökan om kliniska försök

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted