Dicots valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 24 november 2020. I enighet med beslut vid årsstämman för Dicot AB (publ) den 26 maj 2020 har en valberedning utsetts inför årsstämma den 25 maj 2021.


Dicot AB delårsrapport januari - september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 23 november 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Summary of Interim Report January - September 2020, Dicot AB

Press release: Uppsala, November 23, 2020. A summary of the Interim report January - September 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .


Eva Sjökvist Saers adjungeras till Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2020. Styrelsen i Dicot har beslutat att adjungera Eva Sjökvist Saers till sitt arbete. Eva kommer också att bli föreslagen som ny ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Samtidigt har styrelseledamot Jarl Wikberg tillkännagivit att han på egen begäran och av personliga skäl avgår från Dicots styrelse.


Stora framsteg i produktionen av Dicots läkemedelskandidat

Pressmeddelande: Uppsala, 18 november 2020. Dicot har producerat sin andra storskaliga batch av läkemedelssubstans för Libiguin®. Produktionen har effektiviserats avsevärt vilket innebär att det producerats 2,5 gånger så mycket läkemedelsubstans från samma mängd växtråvara jämfört med föregående batch.


Significant progress in the production of Dicot's drug candidate

Press release: Uppsala, November 18, 2020. Dicot has produced its second large-scale batch of the drug substance for Libiguin®. The production has improved significantly, which means that 2.5 times as much drug substance has been produced from the same amount of plant raw material compared to previously batch.Agreement for liquidity providing terminated

Uppsala, October 27, 2020. The agreement with Mangold Fondkommission to act as the liquidity provider for Dicot AB's share has been terminated. The assignment will end on October 29, 2020. The share has a good spread and the liquidity providing is no longer needed. No new liquidity guarantor replaces the previous commitment as the need no longer exists.


Dicot AB tillförs cirka 7,6 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 19 oktober 2020. Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 2019. Totalt nyttjades 2 894 950 teckningsoptioner, motsvarande cirka 37,2 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 5 326 701 aktier till teckningskursen om 1,42 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot därmed cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.


Dicot AB receive approximately 7.6 MSEK through the warrants of series TO1 2019

Press release: Uppsala, October 19, 2020. Dicot AB ("Dicot" or the "Company") announce the outcome regarding exercising of warrants of series TO1 2019 for the subscription of new shares. In total, 2,894,950 warrants were exercised, corresponding to approximately 37.2 percent of the total number of warrants of series TO1 2019 issued, for the subscription of 5,326,701 shares at a price of SEK 1.42 per shares. Through the subscription of shares using warrants Dicot will receive approximately 7.6 MSEK, before issuing costs.


Sista dag för teckning av teckningsoptioner av serie TO1 2019

Idag, den 13 oktober 2020, är den sista dagen att handla med teckningsoptioner av serie TO1 2019. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 2019 pågår fram till den 15 oktober 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en komma åttiofyra (1,84) nya aktier i Bolaget till en kurs om 1,42 SEK per aktie efter omräkning. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 oktober, 2020, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 oktober 2020.


Last day of trading with the warrants of series TO1 2019

Today, October 13, is the last day of trading with the warrants of series TO1 2019. The subscription period for the warrants of series TO1 2019 will continue up until October 15, 2020. Each warrant entitles the owner to subscribe for one point eighty-four (1.84) new shares in Dicot at a price of SEK 1.42 per share after adjustment. In order for the warrants to not expire without value it is required that the owner actively subscribes for new shares at latest October 15, 2020 or sell their warrants at latest October 13, 2020.


Fortsatta studier med Pelvipharm för att generera kunskap om behandlingstider, doser samt Libiguins ® verkningsmekanism

Pressmeddelande: Uppsala, 12 oktober 2020. Som tidigare rapporterats har Dicot genomfört den första studien i samarbete med Pelvipharm SAS med tester i en modell för erektil funktion i normala råttor. Glädjande resultat visade att behandling med Dicots substans Libiguin® ger en dosberoende effekt i dessa djur. Likaså ger Sildenafil (Viagra), den referenssubstans som rutinmässigt används i denna modell, väntad effekt hos normala råttor. 


Continued studies with Pelvipharm to generate knowledge about treatment times, doses and Libiguin's® mechanism of action

Press release: Uppsala, October 12, 2020. As previously reported, Dicot has conducted the first study in collaboration with Pelvipharm SAS with tests in a model for erectile function in normal rats. Satisfactory results showed that treatment with Dicot's substance Libiguin® has a dose-dependent effect in these animals. Likewise, Sildenafil (Viagra), the reference compound routinely used in this model, displayed the expected effect on erectile functions of normal rats.


Dicot - Framsteg för Viagrautmanare - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Dicot


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted